Generalforsamlinger

Generalforsamlingerne er din mulighed for at få indflydelse på Farmakonomforeningen.

Hver region og sektion afholder hvert andet år en generalforsamling, hvor du kan tilkendegive din mening om foreningen, dit arbejdsliv eller farmakonomfaget. 

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 4 ugers varsel gennem Farmakonomen eller på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om bestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter
3. Indkomne forslag
4. Opstilling af kandidater til regions- eller sektionsformand (hvert 4. kalenderår startende fra 2015)
5. Opstilling af b
estyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Den forestående kongres subsidiært repræsentantskabsmøde
8. Evt.

Generalforsamlingerne i regionerne er også åbne for farmakonomer, der er passive medlemmer af foreningen, elever og medlemmer af sektionerne. Hvis man ikke er aktivt medlem og ansat på et privat apotek, har man dog ikke stemmeret.

Ekstraordinære generalforsamlinger

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvis regions- eller sektionsbestyrelsen beslutter det, eller hvis en fjerdedel af regionens eller sektionens medlemmer skriftligt sender en anmodning med motiveret dagorden til regions/sektionsformanden.

En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter anmodningen er fremsat.