Kongres

Kongressen er Farmakonomforeningens øverste myndighed. Her afstikkes strategien for de kommende år.

Deltagerne i kongressen er hovedbestyrelsen, bestyrelserne for de 5 regioner og de 3 sektioner samt formanden for kreds Færøerne.

På mødet diskuterer deltagerne Farmakonomforeningens politik og handlingsplaner for de kommende år.

Kongressen finder sted næste gang i 2020. Ordinær kongres finder dermed sted i skudår. 

Forud for kongressen udkommer Farmakonomen med et beretningsnummer, der opsummerer begivenhederne i landsmødeperioden. 

 

Dagsorden for den ordinære kongres

Dagsorden for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed siden seneste kongres.

c) Præsentation af det seneste reviderede regnskab.

d) Orientering om de afholdte valg af Farmakonomforeningens formand og næstformand.

e) Forslag til Farmakonomforeningens politikker.

f) Forslag til politiske indsatsområder.

g) Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent.

h) Valg af organisatoriske revisorer:

     - valg af medlemsvalgt revisor.

     - valg af medlemsvalgt revisorsuppleant.

i) Andre indkomne forslag.

j) Eventuelt.

 

Ekstraordinær kongres

Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt hovedbestyrelsen beslutter det, eller såfremt 1/3 af de delegerede anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal normalt ske med 2 ugers varsel ved brev eller mail til de delegerede, og mødet skal afholdes senest 5 uger efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse som finder sted i forbindelse med overenskomstforhandlinger, kan dog ske med mindst 3 dages varsel til de delegerede.