Vedtægter

Farmakonomforeningens vedtægter blev sidst revideret ved kongressen i 2017.

Du finder også vedtægterne som pdf-version ude til højre.

 

VEDTÆGTER FOR FARMAKONOMFORENINGEN

(vedtaget den 23. april 2017)

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL MV. 
1.1 Navn 
1.2 Hjemsted 
1.3 Formål 
1.4 Organisationens tilknytning 


2. MEDLEMMER OG MEDLEMSFORHOLD 
2.1 Medlemmer 
2.2 Medlemsgrupper 
2.3 Ind- og udmeldelse 
2.4 Rettigheder 
2.5 Pligter 
2.6 Kontingent 
2.7 Eksklusion 


3. FORENINGENS CENTRALE ORGANISATION OG BESLUTTENDE ORGANER 
3.1 Kongressen 
3.2 Repræsentantskabsmøde 
3.3 Hovedbestyrelsen 
3.4 Formand og næstformand 
3.5 Sekretariatet 


4. FORENINGENS DECENTRALE ORGANISATION 
4.1 Regionerne 
4.2 Regionsbestyrelserne 
4.3 Regionsgeneralforsamling 
4.4 Sektionerne 
4.5 Den offentlige sektion 
4.6 Industrisektionen 
4.7 Elevsektionen 
4.8 Kreds Færøerne 
4.9 Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner 


5. ØKONOMI 
5.1 Regnskab og revision 
5.2 Økonomisk støtte 


6. TEGNINGSREGEL 


7. OVERENSKOMSTER M.V. 
7.1 Urafstemning 
7.2 Konfliktfinansiering 


8. VEDTÆGTER 
8.1 Fortolkning 
8.2 Vedtægtsændringer


9. FORENINGENS OPLØSNING 
9.1 Beslutning om opløsning 

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL MV.

1.1 Navn

1.1.1 Foreningens navn er Farmakonomforeningen.

1.2 Hjemsted

1.2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

1.3 Formål

1.3.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser.

1.3.2 Dette formål søges blandt andet opnået ved:

a) At påvirke, forhandle og indgå overenskomster og aftaler med myndigheder og arbejdsgivere om løn- og ansættelsesforhold.

b) At påvirke, forhandle og indgå aftaler med myndigheder og arbejdsgivere om faglige og uddannelses- mæssige forhold.

c) At afholde kurser og møder samt formidle information af faglig og organisatorisk art.

d) At etablere samarbejde med organisationer i ind- og udland.

1.3.3 Til fremme af forhandlingerne om indgåelse af overenskomster og aftaler med myndigheder og arbejdsgivere om løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne kan hovedbestyrelsen etablere faglige aktioner.

1.4 Organisationens tilknytning

1.4.1 Foreningen er tilsluttet hovedorganisationen FH.

1.4.2 Foreningen er partipolitisk uafhængig.

1.4.3 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at Farmakonomforeningen tiltræder forhandlingssammenslutninger og internationale sammenslutninger for farmakonomer.

 

2. MEDLEMMER OG MEDLEMSFORHOLD

2.1 Medlemmer

2.1.1 Som aktive medlemmer kan optages erhvervsaktive:

a) Farmakonomer (tidligere apoteksassistenter).

b) Defektricer (godkendt defektriceuddannelse).

c) Personer, der efter Farmakonomforeningens skøn varetager opgaver, der er sammenlignelige med farmakonomopgaver.

d) Personer, der opnår Sundhedsstyrelsens tilladelse til at tage ansættelse som farmakonom, eller som er ved at gennemføre et praktikforløb eller lignende for at opnå endelig godkendelse.

e) Farmakonomelever.

2.1.2 Som aktive medlemmer anses tillige de i afsnit 2.1.1, litra (a)-(e), nævnte personer, som er arbejdsløse, men som fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

2.1.3 Som passive medlemmer kan optages farmakonomer og defektricer, der ikke er erhvervsaktive, f.eks. efterløns- modtagere, pensionister og førtidspensionister m.v., eller som er overgået til beskæftigelse uden for farmakonom- faget.

2.1.4 Æresmedlemmer kan udnævnes af Kongressen efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Som æresmedlemmer kan udnævnes farmakonomer, der ikke er erhvervsaktive eller andre, der har gjort sig særligt fortjent dertil. Æresmed- lemmer er kontingentfrie, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare i Farmakonomforeningen.

2.2 Medlemsgrupper

2.2.1 Medlemmerne opdeles i følgende grupper:

a) Medlemmer ansat i henhold til overenskomst med Danmarks Apotekerforening samt medlemmer, som efter hovedbestyrelsens beslutning henføres hertil.

b) Medlemmer ansat i henhold til overenskomst med offentlig myndighed samt medlemmer, som efter
hovedbestyrelsens beslutning henføres hertil.

c) Medlemmer ansat af øvrige private arbejdsgivere samt medlemmer, som efter hovedbestyrelsens
beslutning henføres hertil.

d) Farmakonomelever.

e) Passive medlemmer.

2.2.2 Medlemmer, der bliver arbejdsløse, bevarer deres tilknytning til den medlemsgruppe, de tilhørte, før de mistede deres arbejde.

2.2.3 Hovedbestyrelsen kan træffe særlige bestemmelser for arbejdsløses tilhørsforhold til medlemsgrupperne.

2.3 Ind- og udmeldelse

2.3.1 Indmeldelse skal ske skriftligt. Indmeldelse sker ved afgivelse af påkrævede oplysninger til Farmakonomforenin- gens medlemsregister. Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt.

2.3.2 Udmeldelse skal ske skriftligt med 4 ugers varsel til udgangen af en måned.

2.3.3 Udmeldelse kan ikke finde sted, hvis der er erklæret konflikt mellem Farmakonomforeningen og en arbejdsgiver inden for det område, det pågældende medlem er beskæftiget.

2.4 Rettigheder

2.4.1 Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de i vedtægterne indeholdte regler. Dog er farmakonom- elever kun valgbare til elevsektionen.

2.4.2 Færdiguddannede medlemmer har ret til at bære Farmakonomforeningens emblem.

2.4.3 Medlemmer, der samtidigt er ikke passive medlemmer af en anden faglig organisation, og medlemmer ansat i Farmakonomforeningens sekretariat, kan ikke have tillidsposter i Farmakonomforeningen. Dog kan medlemmer, som er omfattet af en dobbeltorganiseringsaftale, som er indgået mellem Farmakonomforeningen og en anden faglig organisation, vælges til tillidsposter i Farmakonomforeningen.

2.4.4 Foreningen varetager ikke medlemmers interesser i sager, der er opstået før tidspunktet for indmeldelsens ikraft- træden. Formanden og næstformanden kan i forening gøre undtagelser herfra, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
2.4.5 Passive medlemmer er ikke valgbare i Farmakonomforeningen og har ikke stemmeret jf. pkt. 2.4.1.

2.5 Pligter

2.5.1 Medlemmerne skal overholde Farmakonomforeningens vedtægter og de af Farmakonomforeningen trufne
beslutninger.

2.5.2 Ethvert medlem skal holde Farmakonomforeningen underrettet om faglige forhold, der kan påvirke Farmakonom- foreningens virksomhed.

2.5.3 Medlemmerne skal hurtigst muligt indberette ændringer i oplysninger om adresse, stilling, arbejdssted og e-mail.

2.6 Kontingent

2.6.1 Kontingent fastsættes af Kongressen eller Repræsentantskabet.

2.6.2 Formanden og næstformanden kan i forening bevilge kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når ganske særlige forhold taler herfor.

2.6.3 Medlemmer, der har 3 måneders kontingentrestance, vil automatisk blive udmeldt. Genoptagelse af medlemskab kan ske, hvis der sker betaling af kontingentrestancen. Formanden og næstformanden kan i forening, når særlige forhold taler herfor, eftergive eller nedsætte en kontingentrestance.

2.6.4 Såfremt medlemmet har modtaget et konfliktlån fra Farmakonomforeningen, som fortsat udestår, fortsætter for- pligtelsen til at tilbagebetale konfliktlånet efter udmeldelsen.

2.6.5 Medlemmer, der har kontingentrestance, er ikke valgbare og har ikke stemmeret, og har ikke krav på Farmakonomforeningens bistand, herunder til juridisk bistand i sager vedrørende medlemmets ansættelsesforhold.

2.7 Eksklusion

2.7.1 Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, som overtræder Farmakonomforeningens vedtægter eller som groft eller gentagne gange handler i strid med Farmakonomforeningens interesser.

2.7.2 Hovedbestyrelsens beslutning efter afsnit 2.7.1 kan af det pågældende medlem skriftligt indankes for den først- kommende Kongres eller Repræsentantskabsmøde. Anken har ikke opsættende virkning. Medlemmet har møde- og taleret på Kongressen henholdsvis Repræsentantskabsmøde ved behandling af anken.

2.7.3 Et ekskluderet medlem kan genoptages efter skriftlig ansøgning til hovedbestyrelsen. Såfremt eksklusionen har været behandlet på Kongressen henholdsvis et Repræsentantskabsmøde, skal eventuel genoptagelse af med- lemskab ligeledes godkendes af Kongressen henholdsvis et Repræsentantskabsmøde.


3. FORENINGENS CENTRALE ORGANISATION OG BESLUTTENDE ORGANER

3.1 Kongressen

3.1.1 Kongressen er den højeste myndighed i alle Farmakonomforeningens anliggender for så vidt, de ikke bringes til urafstemning.

3.1.2 Kongressen fastsætter blandt andet de principielle retningslinjer for Farmakonomforeningens virksomhed.

3.1.3 Kongressen består af følgende delegerede:

a) Medlemmer af hovedbestyrelsen.

b) Medlemmer af regionbestyrelserne.

c) Medlemmer af sektionsbestyrelserne.

d) Kredsformanden for Kreds Færøerne.

3.1.4 Kredsnæstformanden for Kreds Færøerne kan deltage på Kongressen som observatør.

3.1.5 Aktive medlemmer kan deltage på Kongressen uden tale- og stemmeret, ligesom hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til Kongressen. Kongressen er ikke åben for offentligheden.

3.1.6 Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede.

3.1.7 Der afholdes ordinær Kongres hvert 4. år i november måned.

3.1.8 Indkaldelse til ordinær Kongres sker ved brev eller e-mail til de delegerede senest 4 uger før Kongressens afhol- delse. Med indkaldelsen skal følge en foreløbig dagsorden.

3.1.9 Forslag til behandling på den ordinære Kongres kan fremsættes af enhver af de delegerede. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før afholdelse af Kongressen.

3.1.10 Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet.

3.1.11 Indkaldelse og dagsorden offentliggøres på Farmakonomforeningens hjemmeside.

3.1.12 Dagsorden for den ordinære Kongres skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed siden seneste Kongres.

c) Præsentation af det seneste reviderede regnskab.

d) Orientering om valg af formand.

e) Forslag til Farmakonomforeningens politikker.

f) Forslag til politiske indsatsområder.

g) Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent.

h) Valg af organisatoriske revisorer:

– valg af medlemsvalgt revisor.
– valg af medlemsvalgt revisorsuppleant.

i) Andre indkomne forslag.

j) Eventuelt.

3.1.13 Ekstraordinær Kongres afholdes, såfremt hovedbestyrelsen beslutter det, eller såfremt 1/3 af de delegerede an- moder om det med angivelse af en motiveret dagsorden.

3.1.14 Indkaldelse til ekstraordinær Kongres skal normalt ske med 2 ugers varsel ved brev eller e-mail til de delegerede, og mødet skal afholdes senest 5 uger efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse, som finder sted i forbindelse med overenskomstforhandlinger, kan dog ske med mindst 3 dages varsel til de delegerede.

3.1.15 Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, træffes afgørelser ved relativt simpelt flertal, dvs. at det forslag, der får flest stemmer, er vedtaget, selvom det ikke opnår mere end 1/2 af de afgivne stemmer.

3.1.16 Urafstemning skal finde sted, hvis 1/3 af de fremmødte på Kongressen fremsætter begæring herom.

3.1.17 1/10 af de aktive medlemmer kan begære en Kongresbeslutning prøvet ved en urafstemning. Begæringen skal være modtaget inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse.

3.1.18 Der udarbejdes et beslutningsreferat fra Kongressen, som godkendes af dirigenten.

3.2 Repræsentantskabsmøde

3.2.1 Repræsentantskabsmødet skal tage stilling til politiske indsatsområder og økonomiske forhold.

3.2.2 Repræsentantskabet består af den samme personkreds som Kongressen jf. 3.1.3.

3.2.3 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede.

3.2.4 Der afholdes Repræsentantskabsmøde i november måned hvert år med undtagelse af de år, hvor der afholdes Kongres. Repræsentantskabsmøder er ikke åbne for offentligheden.

3.2.5 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde sker ved brev eller e-mail til de delegerede senest 4 uger før mødets afholdelse. Med indkaldelsen skal følge en foreløbig dagsorden.

3.2.6 Forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet kan fremsættes af enhver af de delegerede. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før afholdelse af Repræsentantskabsmødet.

3.2.7 Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet.

3.2.8 Indkaldelse og dagsorden offentliggøres på Farmakonomforeningens hjemmeside.

3.2.9 Dagsorden for Repræsentantskabsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed siden seneste Repræsentantskabsmøde/Kongres.

c) Forelæggelse af det seneste reviderede regnskab.

d) Forslag til politiske indsatsområder.

e) Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent.

f) Eventuelt.

3.2.10 Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, træffes afgørelser ved relativt simpelt flertal, dvs. at det forslag, der får flest stemmer, er vedtaget, selvom det ikke får over 1/2 af de afgivne stemmer.
3.2.11 Der udarbejdes et beslutningsreferat fra Repræsentantskabsmødet, som godkendes af dirigenten.

3.3 Hovedbestyrelsen

3.3.1 Hovedbestyrelsen består af:

a) Farmakonomforeningens formand.

b) Farmakonomforeningens næstformand, valgt blandt formændene for regionerne, den offentlige sektion og industrisektionen.

c) Formændene for regionerne.

d) Formændene for sektionerne.

3.3.2 En nyvalgt regions-/sektionsformand tiltræder sin funktion umiddelbart efter valget.

3.3.3 Hovedbestyrelsen leder Farmakonomforeningen i overensstemmelse med vedtægterne og de af Kongressen og Repræsentantskabet trufne beslutninger og har den fulde bemyndigelse til at handle på Farmakonomforeningens vegne.

3.3.4 Hovedbestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg og arbejdsgrupper og fastsætter retningslinjer for gruppernes sammensætning og virksomhed.

3.3.5 Hovedbestyrelsen har ansvar for:

a) De landsdækkende organisatoriske, fagpolitiske, sundhedspolitiske og sociale aktiviteter.

b) Fordelingen af aktiviteter mellem det centrale og det regionale niveau.

c) Økonomi.

3.3.6 Hovedbestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

3.3.7 I tilfælde af en regions-/sektionsformands længerevarende forfald kan regions-/sektionsnæstformanden deltage i hovedbestyrelsesmøderne.

3.3.8 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af medlemmerne er til stede, heraf formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis formanden ikke er til stede, er næstformandens stemme afgørende.

3.4 Formand og næstformand

3.4.1 Formand for Farmakonomforeningen vælges ved urafstemning for 4 år. Genvalg kan finde sted. Urafstemningen skal være afsluttet senest 2 uger før den ordinære Kongres. Er der kun opstillet én kandidat, er vedkommende automatisk valgt.

3.4.2 Alle aktive medlemmer af Farmakonomforeningen er valgbare (bortset fra farmakonomelever) til hvervet som formand.

3.4.3 Forslag til kandidater som formand, skal ske med mindst 50 stillere, som selv er valgbare, skal være Farmakonomforeningen i hænde senest 8 uger før Kongressen (kl. 12).

3.4.4 De opstillede kandidater opnår valg efter stemmetal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

3.4.5 Opstilles mere end 2 kandidater, og opnår ingen af disse mindst 1/2 af de afgivne stemmer, afholdes omvalg mellem de 2 kandidater, der fik flest stemmer. Ved omvalget vælges kandidaterne ved relativt simpelt flertal, dvs. at den kandidat, der får flest stemmer, er valgt, selvom kandidaten ikke får over 1/2 af de afgivne stemmer.

3.4.6 Formanden tiltræder på Kongressen ved afslutning af punktet ”Orientering om valg af formand”, med mindre denne er valgt i henhold til afsnit 3.4.8, hvor vedkommende tiltræder umiddelbart efter valget.

3.4.7 På førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter afslutning af valg af formænd for regionerne, den offentlige sektion og industrisektionen eller hvis næstformanden er fratrådt, vælger hovedbestyrelsen en næstformand for Farmakonomforeningen for perioden indtil afslutning af næste valg af formænd for regionerne, den offentlige sektion og industrisektionen.

Hovedbestyrelsen vælger næstformanden for Farmakonomforeningen af sin midte, dvs. blandt formændene for regionerne og sektionerne (formanden for elevsektionen er ikke valgbar til hvervet som næstformand, men har stemmeret i hovedbestyrelsen).

3.4.8 Fratræder formanden i valgperioden, skal der afholdes nyvalg af formand for den resterende periode indtil næste Kongres.

3.4.9 De nærmere regler for valg i henhold til afsnit 3.4.1 og 3.4.8 fastsættes af hovedbestyrelsen.


3.4.10 Formanden og næstformanden varetager den daglige politiske ledelse i overensstemmelse med hovedbestyrelsens og Kongressens beslutninger. Formanden og næstformanden fører tilsyn med sekretariatet.

3.5 Sekretariatet

3.5.1 Hovedbestyrelsen ansætter en direktør, der leder sekretariatet og ansætter de i sekretariatet nødvendige medar- bejdere. Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelse.

4. FORENINGENS DECENTRALE ORGANISATION

4.1 Regionerne

4.1.1 Aktive medlemmer henføres til den region, hvori deres arbejdsplads er beliggende.

4.1.2 Arbejdsløse og passive medlemmer henføres til den region, hvori de har deres bopæl.

4.1.3 Farmakonomforeningen opdeles i følgende regioner med grænser svarende til den offentlige regionsinddeling:

a) Region Nordjylland.

b) Region Midtjylland.

c) Region Syddanmark.

d) Region Sjælland.

e) Region Hovedstaden.

4.2 Regionsbestyrelserne

4.2.1 Hver region ledes af en bestyrelse med en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer.

4.2.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer.

4.2.3 Formanden for hver region vælges ved urafstemning af og blandt regionens aktive medlemmer. Valget gælder for 4 år, og genvalg kan finde sted. Regionsformanden indtræder efter valget som medlem af Farmakonomforenin- gens hovedbestyrelse.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer sker på generalforsamlingen. Fremmødte aktive medlemmer af regionen er valgbare og stemmeberettigede, med undtagelse af medlemmer, der også er medlemmer af en sektion.
4.2.4 Opstilling af kandidater sker på generalforsamlingen.

4.2.5 Opstilling af en kandidat skal ske med mindst 5 stillere, som selv er valgbare.

4.2.6 Afstemning skal ske skriftligt og anonymt. Ved stemmelighed vælges bestyrelsesmedlemmerne ved lodtrækning. Valgene er gældende for 2 år, og genvalg kan finde sted.

4.2.7 Er der kun opstillet de nødvendige kandidater, er de automatisk valgt. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter valget.

4.2.8 De nærmere regler for valg til regionsbestyrelserne, herunder valg af formand, fastsættes af hovedbestyrelsen.

4.2.9 Ved regionsformandens længerevarende forfald indtræder næstformanden som formand.

4.2.10 Hvis regionsformanden udtræder af bestyrelsen, indtræder næstformanden som formand indtil førstkommende generalforsamling.

4.2.11 Et bestyrelsesmedlem, der ved stillingsskift fortsat er aktivt medlem, bevarer sit mandat resten af valgperioden.

4.2.12 Regionsbestyrelserne har ansvaret for det faglige, lokale og arbejdspladsrelaterede arbejde i forhold til regionens medlemmer og skal søge at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne og Farmakonomforenin- gens centrale organer og forsamlinger. Bestyrelsen handler under ansvar over for hovedbestyrelsen. Hovedbesty- relsen fastsætter de økonomiske rammer for arbejdet i regionsbestyrelserne.

4.2.13 Regionsformanden har under ansvar over for hovedbestyrelsen i samarbejde med de regionale repræsentanter fra den offentlige sektion, industrisektionen og elevsektionen ansvaret for de regionale organisatoriske, fagpoliti- ske, sundhedspolitiske og sociale aktiviteter i forhold til Farmakonomforeningens medlemmer i regionen.

4.3 Regionsgeneralforsamling

4.3.1 Der afholdes generalforsamling i hver region i ulige år inden for perioden september-november.

4.3.2 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside.

4.3.3 Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter.

c) Indkomne forslag.

d) Opstilling af kandidater til regionsformand (hvert 4. år).

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år).

f) Eventuelt.

4.3.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være regionsformanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

4.3.5 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel til regionens medlemmer, når regi- onsbestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne i regionen skriftligt fremsætter anmodning herom til regionsformanden med motiveret dagsorden.

4.3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, begæring er fremsat.

4.4 Sektionerne

4.4.1 Farmakonomforeningen har følgende sektioner:

a) Den offentlige sektion (jf. pkt. 2.2.1.b).

b) Industrisektionen (jf. pkt. 2.2.1.c).

c) Elevsektionen (jf. pkt. 2.2.1.d).

4.4.2 Sektionsmedlemmerne er tillige medlemmer af en region, dog uden stemmeret og valgbarhed til regionsbestyrel- sen.

4.4.3 Sektionsbestyrelserne har ansvaret for det faglige, sektionsspecifikke og arbejdspladsrelaterede arbejde i forhold til sektionens medlemmer og skal søge at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne og Farma- konomforeningens centrale organer og forsamlinger. Bestyrelsen handler under ansvar over for hovedbestyrel- sen. Hovedbestyrelsen fastsætter de økonomiske rammer for arbejdet i sektionsbestyrelserne.

4.5 Den offentlige sektion

4.5.1 Sektionen ledes af en bestyrelse med en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

4.5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer.

4.5.3 Sektionsformanden vælges ved urafstemning af og blandt sektionens aktive medlemmer. Valget gælder for 4 år, og genvalg kan finde sted. Sektionsformanden indtræder efter valget som medlem i Farmakonomforeningens ho- vedbestyrelse.

4.5.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker på generalforsamlingen.

4.5.5 Der afholdes generalforsamling i ulige år inden for perioden september- november.

4.5.6 Opstilling af en kandidat skal ske med mindst 5 stillere, som selv er valgbare.

4.5.7 De 5 af de 6 bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere hver sin region og vælges på generalforsamlingen af sektionens aktive medlemmer blandt sektionens medlemmer ansat i regionerne. Det 6. bestyrelsesmedlem skal vælges på generalforsamlingen af sektionens aktive medlemmer blandt sektionens medlemmer ansat i enten Staten eller en kommune.

4.5.8 Afstemningen skal ske skriftligt og anonymt. Ved stemmelighed vælges bestyrelsesmedlemmerne ved lodtræk- ning. Valgene er for 2 år, og genvalg kan finde sted.

4.5.9 Er der kun opstillet de nødvendige kandidater, er de automatisk valgt. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter valget.

4.5.10 Ved sektionsformandens længerevarende forfald indtræder næstformanden som formand.

4.5.11 Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, indtræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

4.5.12 Et bestyrelsesmedlem, der ved stillingsskift fortsat er aktivt medlem, bevarer sit mandat resten af valgperioden.

4.5.13 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside.

4.5.14 Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om sektionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter.

c) Indkomne forslag.

d) Opstilling af kandidater til sektionsformand (hvert 4. år).

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år).

f) Eventuelt.

4.5.15 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sektionsformanden i hænde senest 2 uger før general- forsamlingens afholdelse.

4.5.16 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel til sektionens medlemmer, når sekti- onsbestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne i sektionen skriftligt fremsætter anmodning herom til sektionsbestyrelsen med motiveret dagsorden.

4.5.17 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, begæring er fremsat.

4.5.18 De nærmere regler for valg til sektionsbestyrelsen, herunder valg af formand, fastsættes af hovedbestyrelsen.

4.6 Industrisektionen

4.6.1 Sektionen ledes af en bestyrelse med en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer.

4.6.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer.

4.6.3 Sektionsformanden vælges ved urafstemning af og blandt sektionens aktive medlemmer. Valget gælder for 4 år, og genvalg kan finde sted. Sektionsformanden indtræder efter valget som medlem i Farmakonomforeningens ho- vedbestyrelse.

4.6.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker på generalforsamlingen.

4.6.5 Der afholdes generalforsamling i ulige år inden for perioden september- november.

4.6.6 Opstilling af en kandidat skal ske med mindst 5 stillere, som selv er valgbare.

4.6.7 De 5 bestyrelsesmedlemmer i sektionen for industriansatte vælges af og blandt sektionens aktive medlemmer på generalforsamlingen. Det tilstræbes, at de 5 regioner er repræsenteret i bestyrelsen.

4.6.8 Afstemningen skal ske skriftligt og anonymt. Ved stemmelighed vælges bestyrelsesmedlemmerne ved lodtræk- ning. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

4.6.9 Er der kun opstillet de nødvendige kandidater, er de automatisk valgt. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter valget.

4.6.10 Ved sektionsformandens længerevarende forfald indtræder næstformanden som formand.

4.6.11 Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, indtræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

4.6.12 Et bestyrelsesmedlem, der ved stillingsskift fortsat er aktivt medlem, bevarer sit mandat resten af valgperioden.

4.6.13 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside.

4.6.14 Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om sektionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter.

c) Indkomne forslag.

d) Opstilling af kandidater til sektionsformand (hvert 4. år).

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år).

f) Eventuelt.

4.6.15 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sektionsformanden i hænde senest 2 uger før general- forsamlingens afholdelse.

4.6.16 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel til sektionens medlemmer, når sekti- onsbestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne i sektionen skriftligt fremsætter anmodning herom til sektionsbestyrelsen med motiveret dagsorden.

4.6.17 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, begæring er fremsat.

4.6.18 De nærmere regler for valg til sektionsbestyrelsen, herunder valg af formand, fastsættes af hovedbestyrelsen.

4.7 Elevsektionen

4.7.1 Sektionen ledes af en bestyrelse med en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer.

4.7.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

4.7.3 Opstilling af en kandidat skal ske med mindst 5 stillere, som selv er valgbare.

4.7.4 Sektionsformanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i 1. kvar- tal af og blandt sektionens aktive medlemmer. Det tilstræbes, at de 5 regioner er repræsenteret i bestyrelsen. Valgene gælder for 1 år, og genvalg kan finde sted. Sektionsformanden indtræder efter valget som medlem i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse.

4.7.5 Afstemningen skal ske skriftligt og anonymt. Ved stemmelighed vælges bestyrelsesmedlemmerne ved lodtræk- ning.

4.7.6 Er der kun opstillet de nødvendige kandidater, er de automatisk valgt. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter valget.

4.7.7 Ved sektionsformandens længerevarende forfald indtræder næstformanden som formand.

4.7.8 Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, indtræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

4.7.9 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside.

4.7.10 Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om elevbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter.

c) Indkomne forslag.

d) Valg af formand.

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

f) Eventuelt.

4.7.11 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsam- lingens afholdelse.

4.7.12 De nærmere regler for valg til sektionsbestyrelsen, herunder valg af formand, fastsættes af hovedbestyrelsen.

4.8 Kreds Færøerne

4.8.1 Færøerne udgør en kreds.

4.8.2 Kredsen ledes af en bestyrelse med en kredsformand og et antal bestyrelsesmedlemmer, som består af en til- lidsrepræsentant fra hvert apotek.

4.8.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer.

4.8.4 Opstilling af en kredsformandskandidat skal ske med mindst 5 stillere, som selv er valgbare.

4.8.5 Kredsformanden vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert 2. år i 2. kvartal af og blandt kredsens akti- ve medlemmer. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

4.8.6 Afstemningen skal ske skriftligt og anonymt. Ved stemmelighed vælges kredsformanden ved lodtrækning.

4.8.7 Er der kun opstillet en kandidat, er denne automatisk valgt. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter valget.

4.8.8 Ved kredsformandens længerevarende forfald indtræder næstformanden som kredsformand.

4.8.9 Hvis kredsformanden udtræder af bestyrelsen, indtræder næstformanden indtil førstkommende generalforsam- ling.

4.8.10 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside.

4.8.11 Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om kredsbestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter.

c) Indkomne forslag.

d) Valg af kredsformand.

e) Eventuelt.

4.8.12 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være kredsformanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

4.8.13 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel til kredsens medlemmer, når kreds- bestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne i kredsen skriftligt fremsætter anmodning her- om til kredsformanden med motiveret dagsorden.

4.8.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, begæring er fremsat.

4.8.15 De nærmere regler for valg til kredsbestyrelsen, herunder valg af formand, fastsættes af hovedbestyrelsen.

4.8.16 Hovedbestyrelsen fortsætter de økonomiske rammer for arbejdet i kredsen.

4.9 Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner

4.9.1 Medlemmerne vælger tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner i overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler mellem Farmakonomforeningen og de berørte arbejdsgiverparter. Ledende farmakonomer kan ikke væl- ges som tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner.

4.9.2 Valg af tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner og eventuelle suppleanter sker for en periode af 2 år, og genvalg kan finde sted.

4.9.3 Meddelelse om valg indsendes omgående til sekretariatet, som orienterer ansættelsesmyndigheden i henhold til gældende aftaler.

 

5. ØKONOMI

5.1 Regnskab og revision

5.1.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

5.1.2 Efter regnskabsårets udløb revideres regnskabet og påtegnes herom af en statsautoriseret revisor og den valgte medlemsvalgte/kritiske revisor. Revisionspåtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, den måtte have givet anledning til.

5.1.3 Det seneste reviderede regnskab godkendes af hovedbestyrelsen og forelægges den førstkommende Kon- gres/det førstkommende Repræsentantskabsmøde.

5.1.4 De af Farmakonomforeningens midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal anbringes på betryggen- de måde.

5.1.5 Medlemmerne hæfter ikke for Farmakonomforeningens økonomiske forpligtelser.

5.2 Økonomisk støtte

5.2.1 Formand og næstformand kan i forening, og efter ansøgning, beslutte, at Farmakonomforeningen skal yde støtte til medlemmer, der på grund af sygdom eller lignende er kommet i økonomiske vanskeligheder.

5.2.2 Betingelsen for at opnå støtte er et forudgående medlemskab på mindst et 1/2 år, samt at det i ansøgningen på en fyldestgørende måde er godtgjort, at der foreligger trang.

5.2.3 Der kan ydes et beløb til begravelseshjælp.

 

6. TEGNINGSREGEL

6.1.1 Farmakonomforeningen tegnes af formanden, dog i økonomiske forhold af formanden og direktøren (med de i afsnit 6.1.2 anførte undtagelser).

6.1.2 Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes Farmakonomforeningen af et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden og næstformanden.

6.1.3 Prokura kan meddeles af et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer.

7. OVERENSKOMSTER M.V.

7.1 Urafstemning

7.1.1 Forslag om indgåelse eller fornyelse af overenskomst afgøres ved urafstemning. Aktive medlemmer, som er om- fattet af overenskomsten, er stemmeberettigede ved urafstemningen. Såfremt flertallet af de afgivne stemmer er imod forslaget, er dette bortfaldet. Når forslaget sendes til urafstemning, angives hovedbestyrelsens stilling til, hvorvidt resultatet kan anbefales.

7.1.2 Undtagelsesvis kan Kongressen beslutte, at et forhandlingsresultat eller overenskomst, uanset dækningsområde, ikke sendes til urafstemning. Kongressens beslutning træffes ved relativt simpelt flertal, dvs. at det forslag, der får flest stemmer, er vedtaget, selvom det ikke får over 1/2 af de afgivne stemmer.

7.1.3 Såfremt urafstemningen vedrører spørgsmål som følge af lov om mægling i arbejdsstridigheder, følges reglerne i denne lov.

7.1.4 De nærmere regler for urafstemninger fastsættes af hovedbestyrelsen.

7.2 Konfliktfinansiering

7.2.1 Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med en konflikt (strejke eller lockout), herunder i form af konfliktlån.

7.2.2 Hovedbestyrelsen kan beslutte at bidrage til finansiering af fælles arbejdskonflikter, hvori Farmakonomforeningen via et forhandlingsfællesskab er part.

7.2.3 I konfliktsituationer er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent.

7.2.4 Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke krav på økonomisk støtte. Formanden og næstformanden kan i forening træffe anden afgørelse, når særlige forhold taler for dette.

 

8. VEDTÆGTER

8.1 Fortolkning

8.1.1 Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af hovedbestyrelsen ved relativt simpelt flertal, dvs. at det forslag, der får flest stemmer, er vedtaget, selvom det ikke får over 1/2 af de afgivne stemmer. Hovedbestyrel- sens afgørelse skal forelægges Kongressen, hvis et enkelt hovedbestyrelsesmedlem kræver det. I det tilfælde har hovedbestyrelsens afgørelse dog fortsat gyldighed, indtil den måtte blive ændret af Kongressen. Kongressen træffer en endelig afgørelse ved relativt simpelt flertal.

8.1.2 Ved relativt simpelt flertal skal i denne vedtægt forstås, at det forslag, der får flest stemmer, er vedtaget, selv om det ikke får over 1/2 af de afgivne stemmer, (dvs. der tages ikke hensyn til ugyldige eller blanke stemmer).

8.2 Vedtægtsændringer

8.2.1 Vedtægtsændringer kan endeligt vedtages af Kongressen, hvis mindst 3/4 af de fremmødte delegerede stemmer for.

8.2.2 Hvis mindst 1/2, men mindre end 3/4, af de fremmødte delegerede stemmer for, skal ændringsforslaget sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Forslaget er vedtaget, hvis mindst 1/2 af de ved urafstemningen afgivne stemmer er for ændringen.

 

9. FORENINGENS OPLØSNING

9.1 Beslutning om opløsning

9.1.1 Beslutning om opløsning af Farmakonomforeningen kræver, at mindst 1/2 af alle medlemmer ved urafstemning har afgivet deres stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

9.1.2 Afsnit 9 kan kun ændres ved samme beslutningsproces og samme kvalificerede stemmetal, som anført i afsnit 9.1.1.