nyheds banner

Foto: Ty Strange

Valg til foreningens topposter

Farmakonomforeningen skal i efteråret 2014 vælge formand og næstformand. Som i alle andre demokratiske foreninger er det medlemmerne, der skal vælge formand og næstformand.

Foreningens formand gennem 25 år Susanne Engstrøm genopstiller ikke. Foreningens næstformand Christina Durinck opstiller som formand. Foreningen er bekendt med, at nogen har meldt deres kandidatur til næstformandsposten ud, og at andre overvejer at opstille.

I Farmakonomforeningen foregår valget ved urafstemning, så alle medlemmer er med til at bestemme, hvem der skal stå i spidsen for Farmakonomforeningen.

Urafstemningen vil, hvis der er flere kandidater til den ene eller begge poster, finde sted i løbet af september og oktober måned. Urafstemningen skal være afsluttet senest to uger før Landsmødet. Det vil sige den 6. november 2014.

Er der kun opstillet det nødvendige antal kandidater, er de automatisk valgt. Valgperioden er to år.

Formandskabet tiltræder efter Landsmødet den 21. november 2014.

Formandskabets opgaver

Formanden og næstformanden udgør et formandskab, som har den daglige politiske ledelse af Farmakonomforeningen.

Formanden har det overordnede politiske ansvar for Farmakonomforeningens udvikling og varetager de politiske kontakter både internt og eksternt. Formanden er forhandlingsleder, mødeleder for hovedbestyrelsen og ansvarshavende redaktør for Farmakonomen. Formanden er også medlem af Sundhedskartellets forhandlingsudvalg, FTF’s arbejdsudvalg for privat ansatte og Pharmakons bestyrelse.

Næstformandens vigtigste rolle er at træde i stedet for formanden, hvis formanden bliver forhindret. Næstformanden har også ansvaret for flere politiske områder, det kunne for eksempel være arbejdsmiljø og uddannelse. Ansvarsområderne fordeles efter valgene i et samarbejde mellem formand og næstformand.

Der er en betydelig rejseaktivitet for både formand og næstformand, da nærvær og kontakt med medlemmerne er af stor værdi for Farmakonomforeningen. Deltagelse i lokale møder og besøg på arbejdspladser i alle dele af landet er derfor vigtigt. Formandskabet skal også repræsentere Farmakonomforeningen internationalt til for eksempel Nordisk møde, EAPT (The European Association of Pharmacy Technicians) og FIP-kongres.

I samarbejde med hovedbestyrelsen er formanden og næstformanden vigtige bærere af foreningens tre værdier: Udvikling, involvering og entusiasme.

Arbejdsvilkår for formandskabet

Formanden er formand på fuld tid, men kan have en mindre tidsmæssig tilknytning til en arbejdsplads for eksempel et privat apotek.

Næstformanden er tilknyttet foreningen på halv tid og har ansættelse på et farmakonomrelevant arbejdsområde for eksempel apotek, sygehusapotek eller medicinalindustri.

Nyt formandskab

Foreningens formand gennem 25 år Susanne Engstrøm genopstiller ikke. Foreningens næstformand Christina Durinck opstiller som formand. På nuværende tidspunkt er der ikke modtaget kandidaturer eller stillerlister for andre til de to poster.

Hvis du er interesseret i at blive formand eller næstformand, kan du stille op til valget. Du skal ifølge foreningens vedtæger leve op til følgende betingelser og tidsfrister:

  • Alle medlemmer kan stille op – undtagen passive og elever.
  • En kandidat skal have mindst 50 stillere. Alle medlemmer kan være stillere – undtagen elever og passive.
  • Hvis du vil stille op, skal du aflevere din liste med 50 stillere i Farmakonomforeningens sekretariat senest den 15. august 2014 kl. 15.