nyheds banner

Fakta om ferie

Sekretariatet får mange henvendelser om rettigheder og pligter i forbindelse med afholdelsen af ferie. Her kan du finde svar på de typiske spørgsmål.

Ingen time-for-time overarbejde for at få skemaet til at gå op

På langt de fleste arbejdspladser er størrelsen af medarbejderstaben tilpasset til de opgaver, der skal løses, når der ikke skal afvikles ferie. Det betyder, at afviklingen af ferie for flere på samme tid virkelig sætter pres på de tilbageværende medarbejdere. Samtidig er det i alles interesse, at man forsøger at sammenstykke et sommerferieskema, så alle får fri i de uger, de gerne vil have ferie. I sekretariatet er vi klar over, at der er mange udfordringer forbundet med afviklingen af hovedferien i sommerferieperioden, og at der ligger mange overvejelser bag de løsninger, som man vælger på de enkelte arbejdspladser.

Men vi vil gerne pointere, at du ikke bør påtage dig overarbejde time-for-time for at få sommerferieskemaet til at gå op. Du er ansat det timeantal, der er angivet på ansættelsesbeviset, og hvis du påtager dig arbejde derudover, vil der være tale om overarbejde. Der kan altså ikke kompenseres i sommerferieperioden ud fra devisen: ”Hvis alle giver den en ekstra skalle, så får vi alle fri, når vi gerne vil have det”. Overarbejde er mere arbejde, end du er ansat til, uanset hvad begrundelsen for overarbejdet er.

Efter overenskomsten er der ikke mulighed for at indgå en kollektiv aftale om at blive honoreret time-for-time, men man kan lave en lokalaftale om ændring af skemaperioden i sommerferieperioden.

 

Skemaperioden kan udvides på privat apotek

På området for privat apotek er det almindeligt, at man har en skemaperiode på 6 uger. Der er dog mulighed for at udvide skemaperioden helt op til 12 uger i juni, juli og august. På den måde har man mulighed for, for eksempel at skemalægge mange timer i uge 1, 2, 5 og 7 mod modsat at have færre timer i de andre uger. Dermed kan man undgå, at de hårdest trængte uger medfører overarbejde, fordi timetallet går op inden for den 12 ugers skemaperiode.

 

Så meget ferie har du ret til

Alle ansatte har efter ferieloven ret til tre ugers sammenhængende sommerferie (hovedferie), og du har samtidig ret til, at holde hovedferien i sommerferieperioden, som efter ferieloven er fra 1. maj til 30. september. Det er vigtigt at understrege, at dette er en ubetinget ret, som du har som lønmodtager. Du vil derfor aldrig være forpligtet til at indgå aftaler om kun at holde to ugers sammenhængende ferie - for så at få en uge senere.

 

Besked om ferie tre måneder før

I sekretariatet får vi ofte spørgsmål om, hvornår man har krav på at få at vide, hvornår ens ferie falder. Svaret er, at du efter ferieloven har krav på at få besked senest tre måneder, før sommerferien skal afvikles, og det er arbejdsgiverens ansvar, at denne frist overholdes.

Efter at arbejdsgiveren har givet besked om, i hvilke uger du har sommerferie, ligger ferien fast.

 

Ferie annulleres ikke ”bare”

Kun i helt særlige tilfælde kan arbejdsgiveren ændre en allerede fastsat ferie. Det kræver, at vægtige betingelser er opfyldt:

  • der skal være særlige driftshensyn.
  • Situationen - der gør det påkrævet, at medarbejderen møder ind i stedet for at holde ferie - skal have været upåregnelig for arbejdsgiveren.
  • Ændringen af den fastsatte ferie skal være nødvendig i forhold til den konkrete lønmodtager, og lønmodtagerens økonomiske tab skal erstattes.

Annullering af en allerede varslet ferie er derfor ikke noget, man ”bare” gør. Det skal være et nødstilfælde. Hvis du eller en af dine kolleger kommer ud for, at jeres arbejdsgiver annullerer varslet ferie, så kontakt sekretariatet straks, så vi kan efterprøve, om betingelserne er opfyldt.

Når ferien er påbegyndt, kan arbejdsgiveren ikke kalde dig på arbejde – uanset om du er bortrejst eller ”kun” holder ferie derhjemme.

 

Heller ikke fra din side

For dig som arbejdstager er konsekvensen af, at ferien skal varsles med tre måneder, så også, at du, heller ikke ”bare” kan lave din ferie om. Når du har fået besked om, hvornår du kan holde din ferie, så kan den ikke ændres, fordi det af den ene eller anden grund alligevel ikke er muligt for dig at holde ferie på det aftalte tidspunkt.

Hvert år har vi spørgsmål i sekretariatet, om man har ret til at rykke sin ferie, fordi en af ens nærmeste pårørende er blevet syg, rejsearrangøren har aflyst rejsen eller andet. Svaret er desværre nej. Du har ikke automatisk ret til at rykke din ferie. Du kan selvfølgelig altid prøve at drøfte med din arbejdsgiver, om der er mulighed for at rykke ferien. Men hvis arbejdsgiveren fastholder den aftalte ferieplan, må du afvikle ferien, som planlagt.

 

Sygdom før ferien

Sygdom er i sig selv en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan pålægges at afvikle ferie, når du er syg. Hvis du er syg ved feriens start, kan der derfor ikke påbegyndes ferie. 

Bliver du derfor syg i weekenden, hvor ferien starter mandag morgen, har du ikke pligt til at påbegynde ferien. Det forudsætter naturligvis, at du sygemelder dig til arbejdsgiveren og raskmelder dig igen, når du er rask. Hvis du raskmelder dig, inden ferien er slut, skal du møde på arbejde, som du plejer. Du kan således ikke bare indtræde i ferien og holde den resterende del. Men du har ret til at få erstatningsferie for hele den ferieperiode, du er gået glip af. Denne erstatningsferie skal aftales med arbejdsgiveren.

 

Sygdom under ferien

Hvis du bliver syg, efter du er startet på ferien, er der mulighed for at få erstatningsferie.

Hvis du har optjent fuld ferie, det vil sige været ansat i hele optjeningsåret, har du krav på erstatningsferie efter de første 5 sygedage. De 5 sygedage dækker hele ferieåret og behøver ikke at ligge i forlængelse af hinanden og kan være i forskellige ferier. Du skal anmelde din sygdom til arbejdsgiveren på 1. sygedag, samtidig skal du indhente lægelig dokumentation i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale denne erklæring.

Du får først erstatningsferie fra den dag, du sygemelder dig. Så hvis du først sygemelder dig 3. sygedag, så tæller de to første sygedage som udgangspunkt ikke med.

Det er derfor vigtigt, at du selv sikrer, at sygdommen er anmeldt over for arbejdsgiveren, og at du får en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Lægeerklæringen behøver ikke være udstedt af egen læge. Opholder du dig for eksempel i Spanien, må du henvende dig til en lokal læge og bede denne dokumentere sygdommen.

Bliver du for eksempel syg 5 dage i sommerferien og 5 dage i skiferien (og i øvrigt opfylder betingelserne om anmeldelse af sygdommen samt indhente lægeerklæring – for begge sygdomsperioder), så er det kun de første 5 dage, du ikke kan få erstatningsferie for. De resterende 5 dage erstattes.

 

Har du spørgsmål, så ring

Du er velkommen til at ringe til sekretariatet, hvis du har spørgsmål om afvikling af ferie. Telefonerne er åbne fra kl. 10-15 mandag til fredag. Tlf. 3312 0600.