nyheds banner

Forlig i hus på Statens område

Efter 28 timers forhandling lykkedes det i dag forhandlerne på det statslige område at lande en aftale med finansministeriet. Der er tale om en tre-årig aftale og forliget giver generelle lønforbedringer på ca 3,5% plus udmøntning af reguleringsordningen i perioden.

De generelle lønforbedringer er på 3,57% hvortil kommer en forventning om 0,93% i reguleringsordningen. Det samlede resultat på 4,5% fordeler sig med 0,5% i 2015, 0,8% i 2016 og 3,2% i 2017. Dertil kommer, at man forventer at de lokale forhandlinger vil udmøntet 0,7% årligt i perioden. Lægges dette til det samlede resultat kan det statslige resultat ende med at udgøre 6,6% over en treårig periode for dem der er ansat i staten.

Et andet resultat af forhandlingerne er, at reguleringsordningen bevares med visse forbehold. Det betyder, at de statslige ansatte i fremtiden også vil stige i løn, hvis de privatansattes lønninger stiger mere end de statsansattes, dog vil der ikke være nogen reguleringsordning i 2015.

Ekstra barsel til faderen
CFU havde ud over kravet om generelle lønforbedringer krav om en minimumsgrundløn på kr.19.500 til de lavest lønnede. Dette lykkedes ikke at gennemføre – men i stedet blev det til et pensionsprojekt for de lavestlønnede grupper. Et andet krav der kom igennem var en udvidelse af den lønnede del af barselsorloven. Dette med en ekstra uge øremærket til faderen

Psykisk arbejdsmiljø og TR’s rolle
Der er også aftalt tre projekter, som parterne skal samarbejde omkring i den kommende periode. Det drejersig om TR’s rolle på arbejdspladserne, som der skal arbejdes med både centralt og lokalt. Et andet projekt handler om hvorledes man kan skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Her er det tanken at etablere et rejsehold, som kan rekvireres til at tage ud og assistere på de lokale arbejdspladser. Det sidste projekt handler om vilkår for ansættelse af chefer i staten.

Resultatet af det statslige forlig vil, efter Hovedbestyrelsens godkendelse, blive sendt til urafstemning blandt de statslige medlemmer når vi har fået aftale resultater i hus på det kommunale og regionale område. Dette forventes at ske i slutningen af februar måned.