nyheds banner

Kom med i et udvalg: Ildsjæle efterlyses

Brænder du for arbejdsmiljø, kommunikation, uddannelse eller efteruddannelse? Så er det måske dig, der skal sidde i et af foreningens udvalg.

Har du gode ideer til, hvordan vi kan synliggøre farmakonomer og deres medicinfaglige kompetencer? Eller er du en engageret leder, som kan fortælle os, hvordan Farmakonomforeningen fortsat vil være det naturlige sted at være medlem – også for ledere?

På kongressen, som blev holdt i november 2016, besluttede hovedbestyrelsen igen at rekruttere bredt til foreningens udvalg. Derfor opfordres du og dine farmakonomkolleger til at overveje, om I har noget at byde ind med i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Udvalgene skal arbejde med forslag til handlinger på området med udgangspunkt i Farmakonomforeningens politikker og strategier - og følge med på det pågældende område.

Der skal udpeges medlemmer til:

Uddannelsesudvalget, som arbejder på at fremme farmakonomers uddannelsesmæssige interesser og for at udvikle farmakonomers fagfelt, udviklings- og jobmuligheder samt kompetencer. Herunder blandt andet arbejde for, at farmakonomer kan opnå professionsbachelorgodkendelse.

Kommunikationsudvalget er et udvalg, hvor al foreningens kommunikation er samlet. Udvalget skal blandt andet støtte udgivelsen af fagbladet Farmakonomen, hjemmesiden, nyhedsbrevene, Facebookprofilen og andre sociale medier samt sikre en ensartet og genkendelig designlinje for foreningen.

Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at holde sig orienteret om arbejdsmiljøforhold, som har betydning for foreningens medlemmer. Udvalget skal fremme den faglige aktivitet omkring arbejdsmiljøproblemer og påvirke de faktorer, der har betydning for farmakonomers arbejdsmiljø.

Politiske indsatsområder

På kongressen blev følgende tre politiske indsatsområder vedtaget:

Ledelse indsatsområdet fortsætter. I den kommende periode undersøges, hvad der skal til for, at Farmakonomforeningen også fremover er den faglige organisation, som ledende farmakonomer vil finde det naturligt at organisere sig i. Foreningens tilbud til lederne skal matche de behov, lederne har i deres arbejdsliv, og der skal i perioden iværksættes initiativer, der understøtter dette.

Uddannelse indsatsområdet fortsætter med fokus på farmakonomernes uddannelse, så farmakonomer gives de nødvendige kompetencer, og så uddannelsen fortsat har en høj kvalitet og en bredde, der kan imødekomme de stadigt stigende krav fra samfundet. Det er Farmakonomforeningens holdning, at uddannelsen skal være en professionsbacheloruddannelse.

Indsatsområdet sætter også fokus på, at alle farmakonomer skal sikres efter- og videreuddannelse af god kvalitet.

Farmakonomisering er et nyt indsatsområde, som erstatter det tidligere Rekruttering og fastholdelse. Indsatsområdet fortsætter dog, hvor det tidligere slap, men kommer bredere ud. Tidligere var der fokus på medlemsservice og -tilbud. I den kommende periode skal der arbejdes med at synliggøre og udbrede kendskabet til farmakonomernes medicinfaglige kompetencer. Dels over for nuværende og potentielle arbejdsgivere for derigennem at påvirke farmakonomernes fremtidige arbejdsmarked. Og dels synliggørelse over for politiske beslutningstagere blandt andet med fokus på besparelser ved at indtænke farmakonomer i sundhedsvæsenet.

Der skal derfor også udpeges medlemmer til arbejdsgrupperne for indsatsområderne omkring Ledelse og Farmakonomisering. Indsatsområdet for Uddannelse vil blive varetaget af Uddannelsesudvalget.

Bred rekruttering

- Udvalgene står fortsat centralt i foreningens arbejde med at udvikle faget og organisationen, og derfor vil vi gerne have farmakonomer med, der kender til udfordringerne fra deres hverdag, siger formand Christina Durinck. – Vi vil gerne have, at udvalgene afspejler farmakonomerne. Dels arbejdsområderne selvfølgelig, men vi vil også gerne tænke for eksempel ”land og by” ind i sammensætningen.

Er du interesseret? Så skriv et par ord om, hvorfor det lige er dig, vi skal vælge, og angiv konkret, hvilket udvalg eller arbejdsgruppe, du ønsker at engagere dig i. Send en mail til Ann Moon Raagaard, amr@farmakonom.dk senest 1. januar 2017.

Mødefrekvens forventes at være 2-4 møder om året.