nyheds banner

Valg i Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen skal inden kongressen i november 2016 vælge formand og næstformand for de næste 4 år. Foreningens formand Christina Durinck genopstiller som formand. Foreningens næstformand Birte Nissen genopstiller ikke.

Der er foreløbig afleveret stillerlister for to kandidater til næstformandsposten.

Fristen for at anmelde og aflevere stillerlister for kandidater til formand og næstformand er torsdag den 22. september 2016 kl. 12. Alle ordinære medlemmer er valgbare til hvervene – dog ikke elever. Er der kun opstillet det nødvendige antal kandidater, er de automatisk valgt. Kandidater og valgprocedure vil blive præsenteret på Farmakonomforeningens hjemmeside og i Farmakonomen nr. 8, som udkommer den 12. oktober 2016.

Da der allerede nu er flere kandidater til en af posterne, vil der finde urafstemning sted. Den vil foregå elektronisk og vil blive sat i værk umiddelbart efter fristens udløb. Hvis der er mere end to kandidater til posterne, og ingen af disse opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer, afholdes omvalg mellem de to kandidater, der fik flest stemmer. Urafstemningen skal være afsluttet senest to uger før kongressen. Det vil sige den 3. november 2016. Formandskabet tiltræder efter kongressen, som afholdes 18.-19. november 2016.

Formandskabets opgaver

Formanden og næstformanden udgør et formandskab, som har den daglige politiske ledelse af Farmakonomforeningen. Formanden har det overordnede politiske ansvar for Farmakonomforeningens udvikling og varetager de politiske kontakter både internt og eksternt. Formanden er blandt andet forhandlingsleder, mødeleder for hovedbestyrelsen og ansvarshavende redaktør for Farmakonomen. Næstformandens vigtigste rolle er at træde i stedet for formanden, hvis formanden bliver forhindret. Begge indgår i eksempelvis overenskomstforhandlinger på det private område. Næstformanden har også ansvaret for en række politiske områder. Ansvarsområderne fordeles efter valget i et samarbejde mellem formand og næstformand.

Tilstedeværelse i sekretariatet København er en forudsætning for at løfte hvervene. Der er derudover en betydelig rejseaktivitet for både formand og næstformand, da nærvær og kontakt med medlemmerne er af stor værdi for Farmakonomforeningen. Deltagelse i lokale møder og besøg på arbejdspladser i alle dele af landet er derfor vigtigt. Formandskabet skal også repræsentere Farmakonomforeningen internationalt til for eksempel Nordisk møde, EAPT (The European Association of Pharmacy Technicians) og den årlige FIP-kongres.

I samarbejde med hovedbestyrelsen er formanden og næstformanden vigtige bærere af foreningens tre værdier: Udvikling, involvering og entusiasme.

Arbejdsvilkår for formandskabet

Formanden er formand på fuld tid, men kan have en mindre tidsmæssig tilknytning til en arbejdsplads, for eksempel et privat apotek.

Næstformanden er frikøbt 120 timer om måneden og har ansættelse på et farmakonomrelevant arbejdsområde for eksempel apotek, sygehusapotek eller medicinalindustri.

 

Vil du stille op?

Hvis du er interesseret i at stille op til valg af nyt formandskab, skal du ifølge foreningens vedtæger leve op til følgende betingelser og tidsfrister:

• Alle medlemmer kan stille op – undtagen passive og elever.

• En kandidat skal have mindst 50 stillere. Alle medlemmer kan være stillere – undtagen passive.

• Hvis du vil stille op, skal du aflevere din liste med 50 stillere i Farmakonomforeningens sekretariat

senest den 22. september 2016 kl. 12.

 

PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE

Allerede nu ved vi, at der bliver kampvalg til posten som Farmakonomforeningens næstformand, da der er mere end én kandidat, der stiller op.

Alle kandidater vil blive præsenteret på både Farmakonomforeningens hjemmeside og i Farmakonomen nr. 8, som udkommer den 12. oktober 2016.  Samtidig vil alle kandidater blive opfordret til at deltage på medlemsmøder i hele landet. Medlemsmøderne vil blive dækket på foreningens sociale medier, ligesom der vil blive produceret delbart indhold om de forskellige kandidater til både web og sociale medier.

Kandidater skal være forberedt på, at de umiddelbart efter opstillingsfristen skal have præsentationsmateriale klar til Farmakonomen, der skal i trykken kort tid efter opstillingsfristens udløb. Der vil blive meldt nærmere ud om såvel frist som omfang i uge 34.