nyheds banner

Hold ferie med løn fra dag ét

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Og allerede fra årsskiftet tog vi hul på en overgangsperiode frem mod den nye ferielov. Læs her, hvad ændringerne betyder for dig.

I begyndelsen af 2018 blev der vedtaget en ny ferielov. Og fra den 1. september 2020 vil alle  lønmodtagere på det danske arbejdsmarked begynde at optjene ferie efter den nye ferielov. Det betyder blandt andet, at du reelt set vil kunne holde ferie med farmakonomløn fra første dag som nyuddannet farmakonom.

I dag er det nemlig sådan, at hvis du er nyuddannet farmakonom på enten sygehusapotek eller privat apotek, og du skifter til en anden ansættelse uden for overenskomstområdet efter uddannelsen, så kan du ikke holde ferie med farmakonomløn det første ferieår. I stedet afregnes der en feriegodtgørelse for den ferie, du har optjent som elev af elevlønnen. Men det bliver der lavet om på med den nye ferielov.

Som noget nyt vil en nyuddannet farmakonom fra første dag i ansættelsen i stedet have ret til at holde ferie med farmakonomløn, uanset om han eller hun vælger at fortsætte ansættelsen på uddannelsesapoteket eller skifter til en anden ansættelse.

Ferie optjenes, mens du holder den
Med det nye feriesystem indføres der nemlig et nyt begreb, som hedder “samtidighedsferie”.

I dag er det sådan, at den ferie, du optjener i løbet af året, først kan holdes i det efterfølgende ferieår. Det vil sige, at den ferie, du optjener i kalenderåret 2018, først kan holdes i perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Fra den 1. september 2020 bliver det lavet om. Fremover vil du optjene ferie samtidig med, at du holder den. Helt præcist betyder det, at du optjener ferie i en 12-måneders periode fra den 1. september til den 31. august året efter (ferieåret).

Ferien afvikles i samme periode (ferieafholdelsesperioden) + fire måneder altså over en 16-måneders periode fra den 1. september til den 31. december året efter.

Derfor bliver loven ændret
Baggrunden for at ændre ferieloven har været et ønske om at stille nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet bedre, end de er i dag. Man har forsøgt at skabe et mere gennemskueligt og sammenhængende sæt regler, som er nemmere for lønmodtageren at overskue og lettere for arbejdsgiveren at følge.

Det vil stadig være muligt at fravige loven, for eksempel i overenskomster og ferieaftaler. Så før den nye lov træder i kraft, vil de offentlige ferieaftaler og overenskomsten på privat apotek blive tilpasset. Det informerer vi om, når de er aftalt.

Overgangen til den nye lov
Der vil være en overgangsperiode forud for den nye ferielov. Overgangsperioden løber fra den 1. januar 2019 til 31. august 2020.

Det betyder blandt andet, at ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019, optjenes og afvikles efter de gamle regler i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses. Der oprettes en særlig fond: “Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, hvor den tilgodehavende ferie indefryses. Det er din arbejdsgivers ansvar at sikre, at der indefryses de korrekte feriemidler til fonden. Den indberettede ferie vil være indefrosset, indtil du fratræder arbejdsmarkedet, hvorefter du vil få den udbetalt.

Så hvis du i efteråret 2020 ønsker at holde efterårsferie, er det vigtigt, at du er opmærksom på at få overført/sat ferie til side, som du kan afvikle i efteråret 2020, da du efter de nye regler ikke kan nå at optjene ferie til at afvikle i oktober 2020.

 

KONSEKVENSER AF ÆNDRINGEN
Hold ferie med det samme
Alle farmakonomer har ret til fem ugers betalt ferie, uanset om de er ansat på privat apotek, sygehusapotek eller i industrien.

Rigtig mange har også ret til en 6. ferieuge. Hvordan den 6. ferieuge skal administreres, vil der blive taget stilling til i de enkelte overenskomster. Det informerer vi mere om senere.

Med de nye regler optjener du ferie hver måned. Loven ændrer ikke på antallet af timer/dage, du optjener per måned. Det nye er, at de feriedage/-timer du optjener, vil du allerede kunne afholde måneden efter.

Ferie på forskud
Med den nye lov indføres der også en mulighed for at holde forskudsferie. Det betyder, at hvis du for eksempel har været ledig og tiltræder en stilling som farmakonom, har du mulighed for at holde ferie med det samme, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Aftalen betyder, at den ferie, du holder, trækkes fra den ret til betalt ferie, som du efterfølgende optjener. Du vil altså som udgangspunkt ikke blive trukket i løn, imens du holder ferie.

Ferie overføres ved feriehindring
I dag er det sådan, at hvis du er feriehindret (for eksempel ved sygdom eller barsel), har du ret til at få ferien udbetalt ved ferieperiodens/ferieårets udløb. Den mulighed vil ikke længere være der.

Fremadrettet har alle lønmodtagere pligt til at holde ferie. Det betyder blandt andet, at ferie op til fire uger skal overføres til næste ferieår, hvis du er feriehindret. Ferie ud over de fire uger, som ikke er afholdt, udbetalt eller aftalt overført, bliver automatisk udbetalt efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Udbetaling af ferietillæg
Med den nye lov vil tidspunktet for udbetaling af ferietillæg ændre sig, hvis du som farmakonom holder ferie med løn.

I dag er det sådan, at ferietillægget beregnes på baggrund af den ferieberettigede løn i optjeningsåret, men bliver udbetalt, før ferien afholdes – typisk i maj eller juni. Ferietillægget vil fremover stadig blive beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn. Men da ferien optjenes i samme år, som den afholdes, er det ikke muligt at udbetale tillægget på samme måde som i dag. Tillægget vil derfor enten blive udbetalt løbende samtidig med, at ferien afholdes, eller to gange om året: med lønnen i maj og i august, når ferien er optjent.

 

HOLD DIG ORIENTERET
Farmakonomforeningen vil løbende orientere om den nye ferielov i Farmakonomen, på farmakonom.dk og via de sociale medier. Det sker blandt andet, når de endelige aftaler inden for sygehusområdet, kommunerne, staten og privat apotek er faldet på plads.