Mit samfund og mit sundhedsvæsen

Farmakonomforeningen arbejder for et sammenhængende sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i borgernes behov, hvor der er god adgang til faglig rådgivning om medicin, hvor medicin håndteres professionelt, og hvor borgerne får den korrekte behandling.

Farmakonomer har særlige kompetencer i forhold til alle aspekter om medicin. Det gælder selve medicinens udviklingsforløb, fra forskning over produktion, distribution og håndtering til hele anvendelsesområdet, hvor borgere i alle livssituationer skal sikres den optimale medicinering. Farmakonomforeningen arbejder derfor for god medicinhåndtering i alle dele af såvel sundhedsvæsen som samfund generelt.

 

Mål: Borgerne skal have let adgang til køb af medicin og faglig rådgivning

Borgerne skal være sikret let adgang til at købe medicin – og de skal altid kunne få professionel rådgivning om medicinen og anvendelsen af den. Det kræver en apoteksstruktur, der dækker hele landet, også de tyndere befolkede områder.  For at sikre en høj faglighed er det vigtigt, at landets apoteker har farmaceutisk ejerskab.

Farmakonomforeningen ser positivt på konkurrence i apotekssektoren mellem fagligt uddannede aktører. Det er derfor vigtigt, at ejerskabet til enhederne ikke bliver samlet på for få hænder. Foreningen vil fortsat påvirke udviklingen på området gennem foreningens forfremmelseskonsulent.

 

Mål: Borgerne skal tilbydes medicinsk behandling med høj kvalitet og sikkerhed

Sundhedsvæsenet udvikler sig i retning af øget specialisering og mere komplekse behandlingsforløb på tværs af sektorer. Samfundet kan opnå større omkostningseffektivitet, kvalitet og sikkerhed ved, at de enkelte faggrupper i højere grad fokuserer på deres kerneopgaver. Derved sikres den nødvendige professionelle indsigt i forhold til eksempelvis medicinhåndtering, hvilket kan spare samfundet for unødvendige udgifter og sikre borgerne bedre behandling.

Farmakonomforeningen ønsker at styrke medicinhåndteringen i alle dele af sundhedsvæsenet. Derfor arbejder foreningen for, at kommuner og regioner anvender farmakonomer til at varetage medicinadministration, herunder anamneser, epikriser/udskrivningssamtaler osv.

 

Mål: Sundhedsvæsenet skal vægte forebyggelse

Det danske sundhedsvæsen bør i højere grad arbejde forebyggende. Det kan øge borgernes livskvalitet, forebygge indlæggelser og spare sundhedsudgifter. Patientinddragelse og egenomsorg er centrale elementer i forebyggelse. Farmakonomforeningen arbejder derfor for, at der tilknyttes farmakonomer til sundhedscentre, så deres kompetencer kan anvendes forebyggende.

I apotekssektoren bør farmakonomer derfor også opkvalificeres til at kunne varetage medicinsamtaler.

 

Mål: Borgernes behandling i sundhedssystemet skal tænkes ud fra borgernes synspunkt og behov

Unødvendige genindlæggelser koster hvert år samfundet meget, såvel økonomisk som i form af forringet livskvalitet for den enkelte borger.

I dag går alt for mange informationer tabt, og igangværende behandling bliver afsporet ved sektorovergange. Farmakonomforeningen arbejder for en helhedsorienteret behandling af borgerne. Det kræver en langt højere grad af samspil mellem offentlige instanser og sundhedsinstitutioner, end vi har i dag, og et større fokus på blandt andet at sikre god medicinering og medicinhåndtering.

 

Mål: Aktører i sundhedsvæsenet skal sikres de rette redskaber og ordentlige arbejdsvilkår til gavn for borgerne

Tilgængelige og opdaterede patientoplysninger i pålidelige og højtsikrede IT-systemer er vigtige for god og sikker behandling i sundhedsvæsenet. Farmakonomer skal på linje med andre sundhedsprofessionelle have egen adgang til disse oplysninger, så ansvaret for brugen ligger hos den enkelte farmakonom. Farmakonomforeningen arbejder også for, at farmakonomer bliver autoriseret i lighed med andre sundhedsaktører.