Færøerne

Farmakonomforeningen organiserer også farmakonomer på Færøerne.

De ca. 60 farmakonomer på Færøerne har deres egen kreds, og har en delegeret på kongressen samt mulighed for en observatør. Kreds Færøernes bestyrelse består af tillidsrepræsentanterne fra de fire apoteker på Færøerne, og en formand valgt af årsmødet. 

 

Overenskomst med Landsstyret
Farmakonomforeningen har overenskomst med Landsstyret. Overenskomsten forhandles med det færøske finansministerium.

Overenskomsten er gyldig fra 1.10.2017 - 30.9.2019.

Desuden har Farmakonomforeningen i fællesskab med Landsapotekeren udarbejdet en vejledning om farmakonomers rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.

Vejledningen er en fortolkning af reglerne i den færøske barselslovgivning og til overenskomstens barselsrettigheder.

Vejledningen er fra august 2006. 

 

Farmakonom på Færøerne
Farmakonomer kan frit rejse til Færøerne og søge arbejde eller søge arbejde hjemmefra og tage til Færøerne derefter.

Færøerne er en del af det danske Rigsfællesskab og har selvstyre. Funktionærlov, ferielov, mv. gælder ikke for Færøerne, som har egen ansættelsesretlig lovgivning.

 

Ansættelse som farmakonom på Færøerne
Farmakonomer på Færøerne bliver ansat under Landsapotekeren på et af de fire apoteker på Færøerne: Tjaldurs, Klaksvik, Tvøroyri og Runavík.

Tjaldurs Apotek i Thorshavn fungerer både som privat apotek og sygehusapotek. Til Tjaldurs er tilknyttet en stor produktion.

Ansættelsesforholdene er reguleret af overenskomsten mellem Farmakonomforeningen og det Færøske Finansministeriun Fíggjamálaráðið.

 

Rejse til Færøerne og bopæl
Farmakonomer kan frit rejse til Færøerne for at arbejde og behøver ikke hverken arbejdstilladelse eller opholdstilladelse. Man skal dog meddele  flytning til den kommune, man flytter til, hvis man har ophold ud over 180 dage. Hvis man har arbejde i mere end 180 dage, skal man have et færøsk personnummer (P-tal). P-tallet fås ved henvendelse til den relevante kommune på Færøerne.

Hvis man arbejder på Færøerne i mindre end 180 dage og dermed ikke melder flytning, får man via arbejdsgiver et såkaldt pseudo P-tal til brug for beskatning.

Apoteket kan som regel hjælpe med at finde en bolig på Færøerne.

 

Løn og pension
Lønnen for farmakonomer på Færøerne er bygget op omkring den enkeltes anciennitet. Derfor er det vigtigt, at den enkelte farmakonom kan dokumentere sin anciennitet.

I overenskomsten er der 10 skalaløntrin, der alle er to-årige, og den grundlønsmæssige indplacering er derfor afhængig af, hvor mange år man har arbejdet som farmakonom. Lønnen er anført ekskl. pensionsbidrag.

 

Farmakonomer indplaceres på løntrin 3-12.

Defektricer indplaceres på løntrin 6.

Løntrin

Anciennitet

1. oktober 2015

1. oktober 2016

3

1.-2. år

24.209,23

24.669,21

4

3.-4. år

24.506,69

24.972,32

5

5.-6. år

24.925,43

25.399,01

6

7.-8. år

25.245,12

25.724,78

7

9.-10. år

25.572,55

26.058,43

8

11.-12. år

25.910,51

26.402,80

9

13.-14. år

26.432,06         

26.934,27

10

15.-16. år

26.784,54

27.293,44

11

17.-18. år

27.144,37

27.660,11

12

19. år +

27.680,86

28.206,79

 

Mellemledere indplaceres på løntrin 1-4.

Løntrin

Anciennitet

1. oktober 2015

1. oktober 2016

1

1.-2. år

27.857,68

28.386,97

2

3.-4. år

28.207,01

28.742,94

3

5.-6. år

28.563,63

29.106,34

4

7. år +

28.928,08

29.477,71

 

Ledende farmakonomer/Souschefer indplaceres på ge løntrin 1-4

Løntrin

Anciennitet

1. oktober 2015

1. oktober 2016

1

1.-2. år

31.434,94

32.032,21

2

3.-4. år

31.787,42

32.391,38

3

5.-6. år

32.147,25

32.758,05

4

7. år +

32.514,98

33.132,76

Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 15 % for farmakonomer og 12,5 % for defektricer.

 

Pension
For farmakonomer ydes 15 % arbejdsgiverpensionsbidrag og for defektricer ydes 12,5 % arbejdsgiverpensionsbidrag.

Der gælder særlige regler for indbetalingen af pensionsbidraget. Du kan kontakte Farmakonomforeningen for yderligere information og vejledning.

 

Centralt aftale-tillæg
I tillæg til grundlønnen kan farmakonomer på Færøerne få tillæg for følgende funktioner: 

Tillæg

1. oktober 2015

1. oktober 2016

Systemansvarlig

2.057,98

2.097,08

Undervisningsansvarlig

1.371,97

1.398,04

Undervisningscoach

1.371,97

1.398,04

Klinisk farmakonom (Medicinservice)

670,00

682,73

Rådighedstillæg

2.501,44

2.548,97

Kvalitetstillæg

3.125,78

3.185,17

Tillæggene er pensionsgivende.


Følgende tillæg er ikke -pensionsgivende tillæg: 

Tillæg

1. oktober 2015

1. oktober 2016

Stedfortræder (ved apotekerens fravær, i Klaksvik, Tvøroyri og Runavik)

201,87

205,6

Mødepenge

375,22

382,35

 

Skatteforhold
Alle, der arbejder på Færøerne, er skattepligtige. For at kunne modtage løn skal man have en bankkonto i en af de fire færøske banker.

 

Arbejdstid
Normal arbejdstid på Færøerne er 40 timer. Arbejdstiden er inklusiv en ½ times frokostpause.

 

Barsel
En kvindelig farmakonom har i forbindelse med graviditet ret til fravær uden løn, men med ret til barselsdagpenge, når der er 4 uger til forventet fødsel. Regnet fra fødselstidspunktet har man ret til 24 ugers fravær med løn.

Herefter er der ret til yderligere fravær i indtil 6 uger uden løn og efter ansøgning yderligere fravær i indtil 5 måneder uden løn og uden tab af anciennitet.

 

Ferie
Farmakonomer, der bliver ansat på Færøerne, har ret til ferie med løn i henhold til overenskomsten. Dette betyder, at man har ret til fem ugers ferie med løn.

Nyuddannede farmakonomer, der ansættes på Færøerne inden for en måned efter endt uddannelse, oppebærer ferie med almindelig løn fra ansættelsens start.

 

Fridage
Farmakonomer på Færøerne har fri Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

 

A-kasse
Medlemskab af den færøske arbejdsløshedsforsikring er tvungen. Danske statsborgere kan dog fritages, hvis de kun skal arbejde på Færøerne i højst 6 måneder.

Vi anbefaler, at man kontakter FTF-A med henblik på at få udførlig vejledning,  før man rejser til Færøerne.