Kontraktansættelse

Hvis du er ansat i stillinger, der ikke er dækket af overenskomst, gælder indholdet af din ansættelseskontrakt.

Din ansættelseskontrakt kan ikke stille dig dårligere end gældende lovgivning, eksempelvis med hensyn til ferie eller opsigelsesvarsler.

Som nyansat er det vigtigt, at du får dig forhandlet frem til en god  ansættelseskontrakt, som tager højde for gode pensionsforhold, barsles-og familiemæssige forhold og naturligvis løn.

Mange private virksomheder har lokale aftaler, som der kan henvises til i ansættelseskontrakten.

Farmakonomforeningen hjælper dig med råd og vejledning, når du går ind i forhandling med din nye arbejdsgiver. Vi anbefaler altid at du lader Farmakonomforeningen se din kontrakt igennem, inden du skriver under. 

Du har krav på at få et ansættelsesbevis senest en måned efter, at du har tiltrådt din stilling.

 

Lov om ansættelsesbeviser

Der gælder en lov om ansættelsesbeviser. Loven giver arbejdsgiveren pligt til at oplyse dig om de vilkår, der gælder i ansættelsen.

Der er følgende minimumskrav til ansættelsesbevisets indhold:

1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubestemt ansættelse.

6. Rettigheder mht. betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

7. Opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

8. Den gældende eller aftalte løn samt tillæg og andre løndele herudover, fx pension. Lønnens udbetalingsterminer.

9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet.

Oplysningspligten kan dog for punkt 6-9, opfyldes gennem henvisning til love, administrative bestemmelser, kollektive overenskomster, personalehåndbog og lignende, der gælder for de pågældende forhold.

 

Andre væsentlige vilkår

Efter Farmakonomforeningens vurdering må følgende betegnes som væsentlige vilkår:

  • Pligt til overarbejde
  • Uden højeste arbejdstid
  • Rådighedsforpligtelse
  • Arbejde på skæve tidspunkter (aften, nat og weekend)
  • E-mailpolitik

 

Hvornår skal oplysningspligten være opfyldt?

Loven kræver, at lønmodtageren skal have disse oplysninger skriftligt og senest 1 måned efter, at stillingen er tiltrådt.

 

Hvis et vilkår senere ændres

Arbejdsgiveren skal give dig underretning senest en måned efter, ændringen er trådt i kraft. Det skal ske skriftligt, men der stilles ikke krav om tilretning af ansættelsesbeviset. Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i love, administrative  bestemmelser eller overenskomster.

 

Hvis ansættelsesbeviset er mangelfuldt

Hvis de vilkår, som er omfattet af loven, ikke er skriftligt angivet i ansættelsesbeviset, har arbejdsgiveren tilsidesat sin oplysningspligt. Arbejdsgiveren kan derfor blive dømt til at betale en godtgørelse til lønmodtageren.