Handlingsplan

Hovedbestyrelsen vedtog et kommissorium for indsatsområdet for ledere. I løbet af to møder har indsatsgruppen for ledere konkretiseret tankerme.

Ud fra dette har man besluttet at opstille en handlingsplan med henblik på at afklare nedenstående opgaver frem mod Lederforum i efteråret 2015.

Definition af ledere

  • Det skal afklares, hvem vi i organisationen betegner som ledere. Dette skal ske via afdækning af ledernes titler og funktioner via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen bliver foretaget blandt de medlemmer, vi i dag har registreret som ledere.

Afklaring af ledernes behov

  • Der er behov for at afklare, hvilke ønsker lederne har til den service Farmakonomforeningen tilbyder. Afklaringen vil ske via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen foretages som en integreret del af ovenstående undersøgelse.

Netværksdannelse

  • Indsatsgruppen har drøftet de netværk, organisationen har i dag, og konkluderet, at de er for snævre i forhold til de behov, der er blandt ledermedlemmerne. Der er brug for, at netværkene bliver åbnet op, således at alle farmakonomledere kan deltage i netværkene. Netværkene skal understøttes af sekretariatet.
  • Indsatsgruppen drøftede ligeledes muligheden for at bruge netværket af ledere som afsæt for etableringen af en mentorordning for nye ledere. Mentorordningen kunne etableres via en liste af mentorer, der kunne være tilgængelig i sekretariatet, således at ny ledere ville kunne blive tildelt en mentor i deres område.

Arbejdet med netværk og mentorordning vil blive påbegyndt efter gennemførelsen af medlemsundersøgelsen samt drøftelse på Lederforum 2015.

Flere lederstillinger

  • Indsatsgruppen har drøftet, hvorledes der skabes et bedre grundlag for flere lederstillinger. Det vurderes, at moderniseringen vil betyde, at der kommer flere lederstillinger på apotekerområdet. Det skal der følges op på.
  • Der skal arbejdes med at synliggøre farmakonomledere bl.a. ved at påvirke Pharmakon til at bruge farmakonomer som undervisere i fag, der omhandler ”organisation og ledelse”.