FAQ - svar på spørgsmål om konflikt

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvad en konflikt konkret betyder.

Første del er svar på det overordnede, og nedenunder følger information om vigtige punkter i alfabetisk rækkefølge.

Hvornår kan der komme konflikt?
Arbejdstagerne har varslet konflikt pr. 4. april 2018, og arbejdsgiverne har varslet lockout pr 10. april, men forligsmanden har i første omgang udskudt konflikten i 14. dage. Konflikten kan dog starte tidligere, hvis forligsmanden, inden de 14 dage er gået, vurderer, at man ikke når længere med forhandlinger. Så kan konflikten starte med 5 dages varsel. 

Parterne forhandler nu i Forligsinstitutionen. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en eventuel konflikt i 14 yderligere dage for, at parterne kan få tid til at finde en løsning. Det er altså ikke sikkert, at der bliver konflikt.


Hvad er en strejke og hvad er lockout?
En konflikt kan både iværksættes af arbejdsgiversiden og af fagforeningerne. Hvis fagforeningerne starter konflikten, er der tale om strejke, hvor medarbejderne ikke udfører deres arbejde.

Lockout modsvarer strejken og betyder, at arbejdsgiveren sender de ansatte hjem på en eller flere arbejdspladser inden for overenskomstområdet. Er du ansat på en lockoutramt arbejdsplads, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal du kontakte Farmakonomforeningen for yderligere information.

Retten til om nødvendigt at strejke og lave lockout er et centralt element i den ”Danske arbejdsmarkeds model” og en demokratisk rettighed.


Hvis du bliver udtaget til konflikt

Farmakonomforeningen tager kontakt til tillidsrepræsentanterne på de områder, der er udtaget til konflikt, og sammen med dem vil vi informere de medlemmer, der vil blive involveret i konflikten om konfliktens betydning for den enkelte.

Hvis du ikke bliver udtaget til konflikt
Medmindre du hører noget direkte fra din tillidsrepræsentant og Farmakonomforeningen, SÅ ER DU IKKE UDTAGET TIL KONFLIKT. I den situation skal du gøre én ting: Passe dit job, som du plejer.

Selvom man sympatiserer med alle dem, der går i strejke for alles løn- og arbejdsvilkår, så er det meget vigtigt, at du ikke går med og ikke nedlægger arbejdet.

Det er dog også vigtigt, at det er dit eget arbejde, du passer. Hvis kollegerne i en anden afdeling er blevet pålagt at strejke, så må du ikke løse deres arbejdsopgaver for at få tingene til at glide, indtil de kommer tilbage. Så får strejken nemlig mindre effekt. 

Disse grupper kan også afholde planlagt ferie, og en arbejdsgiver kan ikke med henvisning til den igangværende konflikt inddrage ferie. Det gælder både for overenskomstansatte og tjenestemænd.


Hvad er konfliktramt arbejde?
Under konflikten skal overenskomstansatte medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, fortsætte deres sædvanlige arbejde, men kan ikke pålægges at udføre et andet slags arbejde – og mere arbejde – end det, de er antaget til og sædvanligvis udfører. Hvis medlemmerne pålægges arbejde, som de mener, er konfliktramt arbejde, bør de rette henvendelse til organisationen. Vægring mod at påtage sig konfliktramt arbejde er lovlig, når der er tale om en lovlig konflikt, og vægringen kan ske uden varsel. 


Tillidsrepræsentanten bør henstille til uorganiserede om, at de ikke udfører konfliktramt arbejde.


Hvad sker der under en konflikt?
Hvis du er omfattet af en konflikt, skal du forlade din arbejdsplads, så snart konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på din arbejdsplads eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

Til gengæld kan du deltage i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som Farmakonomforeningen iværksætter i konfliktperioden. Det vil du få nærmere besked om.


Hvad sker der efter en konflikt?
Der er tre måder en konflikt kan ende på:

  • Parterne bliver enige om et forlig
  • Parterne godkender et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen
  • Regeringen griber ind og stopper konflikten ved lovgivning

Når konflikten er slut, så skal man genoptage sit arbejde. Alle der har deltaget i konflikten har både krav på og pligt til at genindtræde i deres stilling, når konflikten er slut.


Afspadsering
Deltager du i nødberedskabsarbejde, mens konflikten løber, optjener du ikke afspadsering. Alt arbejde i nødberedskab betales af arbejdsgiveren.

Du kan ikke afspadsere, mens konflikten løber. Er du på afspadsering, når konflikten starter, afbrydes din afspadsering, og du deltager i konflikten fra konfliktens begyndelse.

Hvis du har aftalt afspadsering, der skal begynde efter konflikten er startet, bliver afspadseringen suspenderet.


Anciennitet
Du optjener som udgangspunkt ikke anciennitet, mens konflikten løber.


Barselsorlov
Med ”barselsorlov” mener vi alle orlovsperioder i forbindelse med fødsel eller adoption, dvs. barsels-/adoptionsorlov, fædre– og medmoderorlov, forlænget orlov, udskudt orlov og orlov kombineret med genoptagelse af arbejdet. 

De samme frister gælder
Det er vigtigt, at du uanset konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov mm. over for din arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du allerede inden konfliktens start sørger for at give meddelelse til din arbejdsgiver om, hvornår du afholder barsel, vender tilbage osv.

Hvis du starter din orlov før eller senest samtidig med konflikten
Ved fravær på grund af barsel bortfalder din løn, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en konflikt. Efter dagpengeloven vil du dog være berettiget til barselsdagpenge fra din bopælskommune.

Du skal derfor hurtigst muligt henvende dig til løn- og personalekontoret på din arbejdsplads og bede om at få udleveret et dagpengeskema, som du og din arbejdsgiver udfylder og sender til din bopælskommune.

Se under Konfliktunderstøttelse om muligheden for supplerende konfliktunderstøttelse i den del af orloven, hvor du er berettiget til fuld løn fra din arbejdsgiver.

Særligt for moderen
Du kan tidligst få barselsdagpenge fra din kommune fra den dag, hvor der er 4 uger til fødslen. Overenskomsten giver dig imidlertid ret til fravær fra den dag, hvor der er 8 uger til forventet fødsel. I de første 4 uger af de 8 uger udbetaler din organisation derfor konfliktunderstøttelse.

Se under konfliktunderstøttelse.

Delvis genoptagelse af arbejdet efter orlov
Hvis du har aftalt en delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af din orlov, vil du blive anset for delvist at være på orlov og delvist at være i konflikt. Du er derfor i konflikt de dage/timer, hvor dit arbejde skulle have været genoptaget. For de dage/timer, hvor du er på orlov, udbetaler din bopælskommune barselsdagpenge. Du skal derfor rette henvendelse til din bopælskommune om udbetaling af dagpenge. Herudover skal du kontakte din organisation for at undersøge, om du er berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse.

Se under konfliktunderstøttelse. 

Hvis du starter din orlov under konflikten
Skal du påbegynde orlov efter konfliktens start, er du ikke berettiget til løn fra arbejdsgiveren, men alene til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark fra 4 uger før fødslen og frem, jf. barselsloven.

Farmakonomforeningen udbetaler supplerende konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem sædvanlige løn og barselsdagpengene, dog forudsat, at din orlov ligger på et tidspunkt, hvor du ellers ville være berettiget til løn fra arbejdsgiveren.

Dette gælder uanset, hvilken del af orloven, der er tale om, fx graviditetsorlov, udskudt orlov eller aftalt orlov.

I de første 4 uger af dine 8 ugers orlov før fødslen, betaler Farmakonomforeningen fuld konfliktunderstøttelse til dig svarende til sædvanlig løn. 

Hvis din orlov slutter under konflikten
Hvis din orlov slutter under konflikten, har du pligt til at vende tilbage til arbejdspladsen, og du bliver dermed omfattet af konflikten. Du vil så i lighed med andre modtage konfliktunderstøttelse.

Efter konflikten slutter
Er du stadig på barselsorlov, når konflikten slutter, har du igen ret til løn fra din arbejdsgiver, og du får udbetalt sædvanlig løn for den resterende del af barselsorloven. Det forudsætter dog, at du fortsat er i den lønnede del af barselsorloven. 

Vi anbefaler, at du oplyser til dit løn- og personalekontor på din arbejdsplads, at du får/har fået konfliktunderstøttelse under din orlov, så der ikke opstår misforståelser om din lønudbetaling.

Den periode, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet. Det gør en eventuel dagpengeret fra kommunen heller ikke.

Ferie
Om du kan afholde ferie afhænger af, om ferien er planlagt til start før eller efter konfliktstart – se tabel nedenfor.

 

undefined

 

*Vær opmærksom på, at der er forskel på tidspunkterne for konfliktbegyndelse og feriebegyndelse. Konflikten begynder fra døgnets begyndelse (kl. 00:00). Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Afholdelse af ferie efter konflikten
Når konflikten ophører, ”genopstår” den vagtplan, der ville være gældende, hvis der ikke havde været konflikt. Det betyder, at hvis du ifølge denne vagtplan skal være på ferie, kan du afholde ferien. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvor- når den ferie, der lå under konflikten, skal afvikles. Du kan også vælge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at afholde hele ferien på et senere tidspunkt. 

Har du fået suspenderet din ferie som følge af konflikten, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du så kan holde ferie. Du kan evt. aftale med din arbejdsgiver, at din hovedferie lægges uden for ferieperioden (1. maj til 30. september).

Hvis du på grund af konflikten ikke kan nå at afholde hovedferie og/eller restferie inden udgangen af aprilmåned, har du mulighed for at få udbetalt resterende feriepenge ved afslutningen af ferieåret, eller lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til afholdelse i næste ferieår.

Hvis Forligsinstitutionen udsætter konflikten
Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan du påbegynde ferie i den periode, hvor konflikten er udsat.

Optjening af ferie
Du optjener ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under en konflikt. Du har derimod ret til ferie uden løn. Farmakonomforeningen indbetaler feriegodtgørelsen i forbindelse med udbetaling af konfliktunderstøttelse.  [

Du får udbetalt feriegodtgørelse af arbejdet i nødberedskabet.

Feriefridage/6. ferieuge
Kan du ikke afvikle feriefridagstimer inden udgangen af ferieåret på grund af konflikten, kan du enten indgå aftale med din arbejdsgiver om at overføre dem til næste ferieår eller få dem udbetalt.

Ikke-strejkeramte og ferie
Er din arbejdsplads ikke udtaget til konflikt, bliver din ret til at holde ferie ikke påvirket. Du kan derfor holde ferie efter de almindelige regler i ferieaftalen.


Konfliktunderstøttelse
I tilfælde af konflikt vil medlemmerne modtage fuld sædvanlig løn fra Farmakonomforeningen fratrukket AM-bidrag.

Konfliktunderstøttelsen udgør under strejken således din sædvanlige løn. Pension og feriepenge vil ligeledes blive indbetalt til pensionskassen og feriekonto.

Er du omfattet af nødberedskabet, vil de dage, du arbejder, blive modregnet i din konfliktunderstøttelse. Her modtager du i stedet løn fra din arbejdsgiver for udført arbejde.

Er du på barsel med løn fra arbejdsgiver, når konflikten starter, så overgår du til supplerende konfliktunderstøttelse fra Farmakonomforeningen. Du modtager samtidig barselsdagpenge fra kommunen. Vær opmærksom på at kontakte din bopælskommune hvis du er på barsel med løn, når konflikten starter.

Skulle alle medlemmer blive lockoutet, vil Farmakonomforeningens hovedbestyrelse tage nærmere stilling til de økonomiske vilkår for medlemmerne.


Kurser/efteruddannelse
Hvis du ved konfliktens start er på et efteruddannelseskursus, som din arbejdsgiver betaler, skal du i princippet stoppe din deltagelse i kurset ved konfliktens start.

Der kan dog være mulighed for at indgå en lokal aftale, så du fortsætter kurset. Det betyder, at du først vil deltage i konflikten, når kurset er afsluttet, eller at du ikke deltager i konflikten i de enkeltstående dage, hvor kurset varer. De samme forhold gælder for kurser, som først starter under konflikten. I disse tilfælde skal du kontakte foreningen på telefon 3312 0600 i telefontiden 10-15 på hverdage. Du kan også altid skrive en mail på ff@farmakonom.dk.


Nødberedskab
Ved en eventuel strejke eller lockout skal parterne i fællesskab blive enige om et nødvendigt beredskab på de konfliktramte arbejdspladser. Nødberedskabsaftalerne skal sikre at arbejde, som er ”livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger” fortsat udføres, selvom der er konflikt.

I praksis laves der en overordnet rammeaftale om nødberedskab, der fastlægger de overordnede principper, og herefter laves der en lokal aftale for hver konfliktramt arbejdsplads, hvor bl.a. det antal medarbejdere, der skal sikre udførelsen af de livsvigtige funktioner, fastlægges. Det er Farmakonomforeningen, der forhandler disse aftaler.
 

Sygdom
Er du syg ved konfliktens begyndelse skal du hurtigst muligt henvende dig til din arbejdsgiver, som indberetter sygdom til kommunen. Du vil herefter modtage sygedagpenge via Udbetaling Danmark i hele sygeperioden under hele konflikten.

Bliver du syg efter konfliktens start, vil du ikke kunne modtage dagpenge fra din bopælskommune, og din arbejdsgiver har ikke pligt til at udbetale løn. I dette tilfælde vil du modtage konfliktunderstøttelse fra Farmakonomforeningen. Sygdom opstået under konflikten skal omgående meddeles til din tillidsrepræsentant, af hensyn til afviklingen af eventuelt nødberedskabsarbejde.

Sygefravær, som du har, mens konflikten løber, medregnes ikke i optællingen af sygedage på din arbejdsplads. Hvis du er sygemeldt, når konflikten slutter, skal du omgående meddele det til din arbejdsgiver. Du er herefter berettiget til normal løn under sygdom.