Spørgsmål og svar om konfliktlån

Her finder du information om, hvordan et konfliktlån fungerer.

Hvad er fordelene ved konfliktlån?
Konfliktlån trækker på midler fra Farmakonomforeningens formue, ligesom konfliktunderstøttelse gør det.

Ved konfliktunderstøttelse udbetaler Farmakonomforeningen penge til medlemmerne svarende til bruttoløn direkte fra foreningens formue. Medlemmerne skal herefter betale skat af beløbet.

Ved konfliktlån låner du som medlem penge svarende til din nettoløn + 15 procent til dækning af ferie i Lån & Spar. Du skal ikke betale skat af beløbet. Lån & Spar udbetaler altså pengene til dig, mens Farmakonomforeningen stiller sikkerhed 1:1 for de lån, medlemmerne optager.

Når de konfliktramte medlemmer skal betale deres lån tilbage efter lockouten, reducerer vi deres ordinære kontingent i tilbagebetalingsperioden. Farmakonomforeningens tabte indtægter herfra dækkes af et konfliktkontingent - læs mere om det herunder.

Forskellen på de to modeller er altså, at der ikke skal betales skat af et lån. Derfor bliver det samlede træk på Farmakonomforeningens midler betydeligt mindre ved konfliktlån. Det betyder, at Farmakonomforeningen kan være i lockout i længere tid for det samme beløb – og dermed kan vi sammen lægge større pres på arbejdsgiverne.

Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når Farmakonomforeningens pengekasse skal genopbygges efter lockouten. Det er en fordel for alle medlemmer, fordi alle er med til at indbetale til genopbygning af pengekassen.


Hvem skal betale strejkekontingent efter lockout?
Efter lockouten skal Farmakonomforeningens formue genopbygges, så den er rustet til en ny konflikt. Derfor skal alle medlemmer indbetale konfliktkontingent i en periode. Periodens længde afhænger af konfliktens varighed – det er et spørgsmål om hvor mange penge, der er blevet brugt.

Det betyder at:

  • Medlemmer, der ikke har omfattet af lockouten, betaler ordinært kontingent + konfliktkontingent.
  • Medlemmer der har været lockoutet og fået konfliktlån, skal ikke betale ordinært kontingent, men derimod tilbagebetale konfliktlån svarende til det ordinære kontingent. Derudover skal de indbetale konfliktkontingent.
  • Medlemmer der ikke har ønsket at optage konfliktlån, får også nedsat deres ordinære kontingent i den samme periode. Det gør vi for at kompensere for, at disse medlemmer selv har afholdt den økonomiske udgift under lockouten - fx ved at bruge af en privat opsparing. De skal  - ligesom alle andre - betale et konfliktkontingent. 

Samlet set oplever alle medlemmer den samme økonomiske effekt i den periode, hvor de lockout-ramte medlemmer afdrager på deres lån.

På den måde sikres det, at alle er med til at genetablere foreningens formue, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.


Hvorfor skal jeg betale konfliktkontingent, når Farmakonomforeningen har valgt at bruge konfliktlån?
Konfliktkontingentet skal dække Farmakonomforeningens manglende indtægter fra ordinære kontingenter i perioden efter lockouten. Her reducerer Farmakonomforeningen nemlig det ordinære kontingent for de medlemmer, som har været omfattet af lockout og skal tilbagebetale deres konfliktlån (eller de har valgt ikke at optage lån, og bruger fx privat opsparing i stedet).

Nedsættelsen af det ordinære kontingent for lockoutede medlemmer bliver altså finansieret af konfliktkontingentet.


Hvad så med foreningens formue?
Farmakonomforeningen stiller sikkerhed 1:1 for medlemmernes lån under lockouten. Efterhånden som medlemmerne betaler deres lån tilbage i den efterfølgende periode, frigøres der igen midler til Farmakonomforeningen. Det betyder, at foreningen igen har formue at trække på, når alle lån er tilbagebetalt.


Stiller konfliktlån alle lige?

Vi har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt. Det er en model, som de fleste af organisationerne i Sundhedskartellet og flere andre organisationer har valgt.

Når vi efter lockouten lader tilbagebetaling af lån træde i stedet for det ordinære kontingent for de lockoutede medlemmer, og indfører konfliktkontingent for alle, sikrer vi, at alle medlemmer kommer til at bidrage lige meget - uanset om de har været lockoutet eller ej.

På den måde er alle med til at genetablere foreningens formue, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.


Hvilken aftale er der indgået med Lån & Spar?

Farmakonomforeningen og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar om udbetaling af konfliktlån:

Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar i forvejen.

Du skal ikke kreditvurderes, da Farmakonomforeningen stiller sikkerhed for lånet.

Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet. Farmakonomforeningen vil informere dig, når det er muligt at optage lånet og hvordan det praktisk vil foregå.

Lånet vil være rentefrit for dig. Renten på lånet er variabel og vil følge ’referencerenten’, som de seneste år har været 0%.


Lånebeløbets størrelse
Lånebeløbets størrelse afhænger dels af lockoutens længde, og dels af det beløb, du vil mangle på din NemKonto som følge af lockouten. Derfor skal Farmakonomforeningen bruge dine lønsedler for januar, februar og marts for at sikre, at alle låner det rigtige beløb. Hensigten er, at alle er sikret det samme økonomiske råderum til daglige udgifter.

I lånet bliver også inkluderet 15 procent til dækning af ferie.


Tilbagebetaling
Afhængig af lockoutens længde skal lånebeløbet tilbagebetales over 1 til 3 år, men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når det totale omfang af lockouten kendes.

Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af Farmakonomforeningen, inden hele lånet er tilbagebetalt.

Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet en ydelse direkte fra Lån & Spar.

Hvis du ikke er kunde i Lån & Spar i forvejen, ophører dit kundeforhold i banken automatisk, når lånet er tilbagebetalt – med mindre du ønsker at anvende andre af bankens tilbud til medlemmer af Farmakonomforeningen. For eksempel kan du som medlem af Farmakonomforeningen oprette en lønkonto, der forrentes med 5%.
 

Hvad med renter?
Lånet vil være rentefrit for dig.

Lånets rente er variabel og vil følge ’referencerenten’, som har været 0% de seneste år. Men eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent.


Hvad med oprettelsesgebyr og kreditvurdering?

Det kommer ikke til at koste noget at oprette lånet, og der er ikke brug for kreditvurdering, fordi Farmakonomforeningen stiller sikkerhed for lånet.


Skal jeg også betale lånet tilbage, hvis jeg mister mit job/bliver syg/bliver pensionist?

Ja.


Skal mine efterladte også betale lånet tilbage, hvis jeg dør?
Ja, det skal de.


Hvis jeg får job i det private, hvad sker der så med mit lån?

Det fortsætter uændret.


Hvor meget kan jeg låne?
Lånet ”fylder op” til sædvanligt niveau – dvs. hvad du får ind på din NemKonto i en normal måned. På den måde bliver du sikret cirka det samme økonomiske råderum til dine udgifter, som du normalt har.

For at vi kan gøre det, skal du sende dine lønsedler for januar, februar og marts, når det bliver tid til ansøgning engang i april. Det vil der blive informeret nærmere om både direkte pr mail og her på hjemmesiden


Kan jeg låne et mindre / større beløb, hvis jeg ønsker det?

Nej. Du vil kunne låne et beløb, der cirka svarer til det, du vil mangle på din NemKonto under lockouten, samt 15 procent oveni til dækning af ferie. 


SKAL jeg optage lån?
Nej – du bestemmer selv, om du vil optage konfliktlån, hvis du bliver udtaget til lockout.

Hvis du er udtaget til lockout og vælger ikke at optage konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit kontingent i den efterfølgende periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage. Det gør vi for at kompensere for, at du selv har afholdt den økonomiske udgift under lockouten - fx ved at bruge af en privat opsparing. Ved at nedsætte dit kontingent sikrer vi, at du sidestilles økonomisk end dem, som har optaget lån. 


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at låne?
Selvom du vælger ikke at optage konfliktlån, skal du alligevel indsende lønsedler mv. til Farmakonomforeningen, så vi kan beregne nedsættelsen af dit kontingent ud fra, hvor stort et lån du konkret har sagt nej tak til. Det afhænger nemlig af, om du har arbejdet i nødberedskab og hvor mange timer. Nødberedskab lønnes af din arbejdsgiver som normalt, også under lockout. 


Hvad kommer en lockout til at koste mig?

De præcise tal kan først opgøres, når lockouten er slut, og vi kender dens længde og omfang.


Er jeg bundet til Farmakonomforeningen efter konflikten?
Ingen er bundet til Farmakonomforeningen efter konflikten. Men hvis du har optaget konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af Farmakonomforeningen, skal du tilbagebetale lånet ved din udmeldelse. På den måde sikrer vi, at alle, som har fået økonomisk støtte fra Farmakonomforeningen under konflikten, også bidrager til genopbygningen af foreningens formue bagefter ved at betale deres lån tilbage. Men du når ikke at få fordel af din kontingentnedsættelse for tiden efter, du har meldt dig ud.


Hvad hvis jeg har optaget konfliktlån og efterfølgende melder mig ud?
Hvis du har optaget konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af Farmakonomforeningen, skal du tilbagebetale lånet ved din udmeldelse.


Hvad med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?
 

Feriepenge
Når du er i lockout er dit ansættelsesforhold midlertidigt opsagt. Det betyder, at du ikke optjener ret til ferie med løn (feriepenge). Oveni din nettoløn får du 15 procent ekstra til dækning af ferie.

Pension
Hvis du bliver omfattet af en lockout, indbetaler din arbejdsgiver ikke til din pension, så længe du er i lockout.

Farmakonomforeningen har aftalt med pensionskassen PKA, at dine forsikringsdækninger bliver holdt  på samme niveau som før, ved at du, i stedet for indbetaling via din arbejdsgiver, ”betaler” for dine forsikringsdækninger ved at bruge en smule af den opsparing (depotet), der ellers danner grundlag for din opsparing til pensionisttilværelsen. På den måde undgår du at skulle betale selv lige nu og her. PKA vurderer, at det er den enkleste løsning, og at besværet med, at den enkelte skal indbetale ekstra, langt fra står mål med den økonomiske effekt.

Anciennitet
Du optjener ikke anciennitet under lockouten. 

Skattefradrag
Er du udtaget til lockout, vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT.

ATP
Der betales ikke ind til ATP i den periode, hvor du er i lockout.


Har konfliktlånet betydning for, om jeg kan optage andre lån?
Farmakonomforeningen stiller sikkerhed for dit konfliktlån.

Men om lånet kan blokere for andre private lån er et meget konkret og individuelt privatøkonomisk spørgsmål. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank velkommen til at kontakte Farmakonomforeningen.

Hvor længe kan Farmakonomforeningen være i konflikt?
Af forhandlingstekniske grunde kan vi ikke oplyse, præcis hvor lang tid, vi kan klare en lockout.

Vi vurderer, at det er usandsynligt, at en lockout på det offentlige område varer længere, end vores midler rækker til, hvis vi anvender lånemodellen.