Øremærket barsel: Nye regler for barselsorlov

Efter den 2. august 2022 er du som lønmodtager omfattet af nye regler om barselsorlov, hvis du bliver forælder. Med reglerne er der blandt andet nu øremærket 11 ugers barsel til både mor og far eller medmor.

Barselsgrafik

Efter de nye orlovsregler trådte i kraft 2. august, har en mor ikke længere ret til længere orlov end faren eller medmoren, da de nye regler medfører en total ligedeling af orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Ønske om ligestilling
Det er Folketinget, der i begyndelsen af marts vedtog lovforslaget om ændring af barselsreglerne for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

Den nye orlovsmodel afspejler et ønske om at skabe ligestilling mellem forældrene. Derfor er en større del af orloven øremærket til fædre eller medmødre.

I korte træk
Mødre vil fortsat have ret til at holde fire ugers orlov før terminsdatoen (graviditetsorlov).
Efter fødslen har forældrene ifølge de nye regler en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge.
De første to uger efter fødslen er øremærket til hver forælder, og herudover er ni ugers yderligere orlov øremærket. De resterende 13 ugers orlov, som forældrene hver råder over, kan frit fordeles mellem forældrene.

Øremærket barsel kan ikke overdrages til den anden forælder.

Husk at din overenskomst muligvis giver dig bedre vilkår, fx orlov før fødslen, end loven gør. Loven sikrer minimummet.

Reglerne om de øremærkede 9 uger gælder alene for lønmodtagere. De er derfor anderledes for studerende, ledige og selvstændige. Hvis den ene forælder fx er selvstændig, og den anden er lønmodtager, har den selvstændige ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen, mens de resterende 22 uger frit kan overdrages mellem forældrene.

Den forælder, der er lønmodtager, vil fortsat – udover de to ugers orlov i forbindelse med fødslen – have ni ugers øremærket orlov og vil alene kunne råde frit over de resterende 13 uger.

Hvis begge forældre er selvstændige, vil de hver især have to øremærkede uger i forbindelse med fødslen, men vil efterfølgende frit kunne fordele de resterende 22 uger.

Dagpenge under orlov
Forældre vil med den nye barselslov have ret til orlov med barselsdagpenge i samlet 52 uger, men de nye regler medfører ikke, at forældrene har ret til løn under fraværet.

Et sådant krav på løn er for kvindelige funktionærer reguleret i funktionærloven, der giver ret til halv løn i fire uger før fødslen og i 14 uger efter fødslen. Løn udover dette vil – ligesom for alle andre ansatte – afhænge af eventuelle kollektive overenskomster eller individuelle aftaler.

Teksten blev oprindeligt bragt i Farmakonomen 4/22, der udkom den 29. juni 2022.

Typer af orlov

Orlov før fødsel kaldes graviditetsorlov, orlov fra fødslen til og med 14. uge kaldes barselsorlov, mens orlov fra 15. uge og frem kaldes forældreorlov.

Forbedringer for soloforældre og LGBT+ familier

Fra 1. januar 2024 bliver det muligt for soloforældre at overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem. Det kan fx være bedsteforældre eller søskende.

Fra samme dato vil regnbuefamilier få mulighed for at fordele barselsorloven mellem op til 4 forældre – de såkaldte sociale forældre.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning