Overenskomstforhandlings resultater

Få overblik over Farmakonomforeningens overenskomster.

Kommuner
Overenskomsten er indgået mellem Kommunernes Landsforening (på vegne af kommunerne) og Sundhedskartellet (på vegne af en række af de faglige organisationer, blandt andet Farmakonomforeningen).

Selve overenskomsten er beskrevet i to dokumenter:

Privat apotek

Mandag den 28. maj 2018 indgik Farmakonomforeningen forlig med Danmarks Apotekerforening. Resultatet blev i juni stemt hjem med 93,3 procent ja-stemmer, og hele 64,4 procent af de stemmeberettigede afgav deres stemme.

Lønudvikling plus højere pension
Resultatet betyder blandt andet, at farmakonomerne og farmakonomeleverne opnår en lønudvikling, der svarer til den, de offentligt ansatte vil opnå, og at pensionen stiger den 1. april 2019 til 17 procent. Pr. 1. oktober 2018 stiger tildelingen til lokalløn fra 1589 kr. til 1700 kr. pr. fuldtidsfarmakonom.

Bedre forsikringsdækning
Ud over det, vil farmakonomer og farmakonomelever fra 1. januar 2019 have adgang til psykologdækning som en del af deres sundhedsforsikring. Derudover bliver der på forsøgsbasis indført en tandforsikring, der dækker op til 30.000 kr. pr. år. Der vil være mulighed for at tegne samme forsikring for familie.

Flere penge til både elever og seniorer
Vi har endelig fået opfyldt to store ønsker – nemlig, at farmakonomelevernes løn følger skoleåret, så de dermed kommer på næste løntrin 1. august i stedet for 1. september. Fra 1. oktober vil de også være omfattet af overenskomstens bestemmelser om forskudttid på helligdage, delt arbejde, minimumarbejdstid og begrænsninger på aftenarbejde.

Derud over får seniorerne et fastholdelsestillæg på 1.500 kroner pr. måned, 3 år inden folkepensionsalderen. Tillægget stiger til 3.000 kr. pr. måned på folkepensionstidspunktet. Tillægget er pensionsgivende og justeres i forhold til deltidsansættelse.

Nødvendigt med kompromiser
For at få komme i mål og undgå meget vidtrækkende forringelser på arbejdstid og sygdomsbeskyttelsen, har det været nødvendigt at imødekomme Danmarks Apotekerforenings ønske på to områder.

I forhold til arbejdstid, vil nytårsaftensdag fra i år blive honoreret som en almindelig lørdag.

Hvad angår sygdomsbeskyttelsen, var udgangspunktet for Danmarks Apotekerforening en fuldstændig afskaffelse af beskyttelsen. Dette er afværget, men vi har aftalt, at fra 1. januar 2019 vil der blive indført et individuelt varsel. Dette betyder, at hvis man afskediges efter mere end 5 måneders sygdom, så vil det ske med individuelt varsel, svarende til opsigelsesvarslet, der er mellem tre og seks måneder.

Derudover er det aftalt, at tavlen viskes ren efter 6 uger mod i dag 3 måneder, uanset om der er tale om samme sygdom.

Kompetenceudvikling
Pr. 1. januar 2019 træder en ny formulering om kompetenceudvikling i kraft. Der vil blive tale om en ret og pligt til årlig efteruddannelse. Såfremt man ikke kommer på kursus et år, overføres ret og pligt til kursus til næste år.

Projekter med fokus på trivsel og faglighed
Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening har en fælles interesse i at forebygge og nedbringe det høje sygefravær på landets apoteker. Derfor er det aftalt, at vi i samarbejde med Crecea skal lave et fælles projekt, der skal munde ud i redskaber til at forebygge og nedbringe sygefraværet. Projektet vil strække sig over 1½ år og vil involvere aktiv deltagelse af apoteker, TR og AMiR.

Aftalen med Danmarks Apotekerforeningen giver derudover bedre mulighed for, at vi kan afholde arrangementer for AMiR.

For at skabe øget synlighed på farmakonomernes kompetencer, er det aftalt, at der bliver igangsat et projekt, der skal bidrage med viden om farmakonomernes indsats i forhold til rådgivningen på apoteket.

Overenskomsten gælder fra 1. april 2018
Selvom overenskomsten først blev stemt igennem i juni 2018, så gælder den med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018.

Læs hele protokollatet (aftalen) her.

Regionerne

Overenskomsten er indgået mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet - på vegne af blandt andet Farmakonomforeningen.

Resultatet er beskrevet i to dokumenter:

Staten

Overenskomsten er indgået mellem Moderniseringsstyrelsen (på vegne af staten) og CO10 (på vegne af de faglige organisationer, blandt andet Farmakonomforeningen). Som en del af aftalen er der afsat penge til, at hver organisation kan forhandle særlige aftaler på plads.

Du kan læse selve overenskomstteksten her. 

Læs desuden Farmakonomforeningens gennemgang af det samlede resultat for farmakonomer i staten. 


Emneord