Arbejdstid

Arbejdstiden er op 37 timer om ugen. Der er mulighed for at aftale plustid i yderligere op til 42 timer om ugen.

Der er aftalt særlige regler for arbejdstid uden for den almindelige åbningstid på apoteket. Arbejdstidsreglerne er meget udførligt beskrevet i overenskomstens § 8.

Det er muligt for farmakonomer at deltage i tilkaldevagt på apotek. Honoreringen heraf fremgår også af overenskomsten.

Al overarbejde ud over den enkeltes ansættelsesgrad honoreres særskilt. Det betyder, at farmakonomer på deltid i lighed med fuldtidsansatte  honoreres  for overarbejde fra første time.

Honorering af arbejde på helligdage

Uanset hvordan fordelingen af vagterne sker, så skal helligdage honoreres efter reglerne i overenskomstens § 8.  Det indebærer, at de dage du skal på vagt skal skemalægges. Der kan være enkelte undtagelser, hvor en farmakonom pålægges overarbejde, hvis der opstår sygdom blandt de farmakonomer, der ellers havde vagten. Overarbejde kan ikke planlægges, og netop ved påsken og andre helligdage, er der god tid til at få ændret skemaerne, således at de, der skal arbejde i påskedagene, også er skemalagt til de pågældende dage, som om de ikke havde været helligdage.

Overenskomsten sondrer imellem arbejdstid (§ 8B og C) og overarbejde (§ 8F). Indenfor ”arbejdstid” sondres yderligere imellem særlig honorering for ”forskudt tid” (§ 8C, stk.1 og 2) og særlig honorering for ”arbejde på helligdage” (§ 8C, stk. 3 og 4). For at gøre det rigtig indviklet opdeles helligdagene i ”de helligdage der falder på en hverdag” (§ 8C, stk. 3) og ”de helligdage der falder på en søndag” (§ 8C, stk. 4).

Vi har lavet lavet illustrationer der viser eksempler på honorering på helligdage.

Eksempel 1 - helligdage der falder på en hverdag

Eksempel 2 - helligdage der falder på en søndag

Hvis du ikke er på vagtapotek

Det er kun vagtapotekerne, der har åbent på helligdage.

Farmakonomer, der ikke er ansat på et vagtapotek, har fri med sædvanlig løn i helligdagene. Det betyder, at helligdagene ikke koster dig noget, du får løn selv om du har fri.

Hvis du arbejder på vagtapotek og skal arbejde på helligdage

Som udgangspunkt får du også på vagtapotek, din sædvanlige løn på helligdage.

Hvis du normalt arbejder om torsdagen og fredagen, og også skal på arbejde, selv om det er skærtorsdag eller langfredag, vil du i alt blive honoreret med tillæg på 150 % til din sædvanlige løn for de timer. Således at du i alt får 250 % for de faktisk ydede timer.

Hvis du er på arbejde færre timer end du plejer, er det kun de ydede timer, der honoreres med det særlige helligdagstillæg efter § 8C stk. 3.

Der ydes ikke samtidig tillæg efter både ”forskudttids” bestemmelsen (§ 8C stk. 1 og 2) og for ”arbejde på helligdage” § 8C stk. 3 og 4). 

Hvis du ikke har vagt på helligdagene

Hvis der på vagtapoteket ikke skal bruges ligeså mange farmakonomer skærtorsdag og langfredag som en almindelig torsdag og fredag har de farmakonomer, der ikke arbejder, fri med sædvanlig løn.