Arbejdstid på privat apotek

Få overblik over din arbejdstid som farmakonom ansat på privat apotek.

En almindelig arbejdsuge på fuld tid på privat apotek er 37 timer om ugen (eksklusiv frokostpause) og 160 timer om måneden.
Det gennemsnitlige antal arbejdstimer i arbejdsskemaet skal stemme overens med ansættelsestiden på dit ansættelsesbevis.

Der kan individuelt mellem dig og apotekeren aftales en ugentlig arbejdstid op til 42 timer svarende til 182 timer pr. måned. Denne aftale kan af begge parter opsiges med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Arbejdstidsreglerne på privat apotek tager udgangspunkt i følgende opdelinger i din arbejdstid:

 • Almindelig tid, som er arbejde inden for det tidsrum din faste løn dækker.
 • Forskudttid, som er arbejde på tidspunkter der udløser et tillæg, da arbejdstiden ligger uden for almindelig tid.
 • Overarbejde, som er arbejde der ligger udover ansættelsestiden på dit ansættelsesbevis.

Paragraf 8

Arbejdstidsreglerne er beskrevet under § 8 i overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

Arbejdstid

 • Arbejdsskema og skemaperiode

  Dit arbejdsskema og din skemaperiode er vigtige at holde styr på, for de er grundlaget, når du skal kontrollere, at du får det rigtige i løn.

  Fast arbejdsskema
  Alle farmakonomer og farmakonomelever har ret til et fast arbejdsskema. Et fast arbejdsskema, er et skema, hvor dine vagter kører i rul, så du altid kan regne ud, hvordan dine vagter er placeret langt ude i fremtiden, og hvor ændringer kun er nødvendige i særlige tilfælde f.eks. ved sygdom.

  Skemaperiode
  Det faste arbejdsskema skal gå op inden for den skemaperiode, der gælder på dit apotek. Skemaperioden fastsættes fra 4-6 uger. Hvis du eksempelvis har en skemaperiode på 6 uger og er ansat til 37 timer, skal du i gennemsnit arbejde 37 timer på de 6 uger. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår din skemaperiode starter og slutter.
  Alle farmakonomer på apoteket skal have den samme skemaperiode. Ved en lokal aftale kan I aftale, at skemaperioden er fra 6-12 uger. I juni, juli og august kan apotekeren dog fastsætte skemaperioden fra 6-12 uger uden lokalaftale.

  Din skemaperiode er særlig vigtig at kende, når du udfører overarbejde. Læs mere om overarbejde under ”Overenskomstens regulering af overarbejde”

  Apoteker skal varsle ændringer i dit arbejdsskema
  Din apoteker har mulighed for at ændre i dit faste skema. Du skal meddeles alle ændringer i dit arbejdsskema inden for apotekets åbningstid, dog senest kl. 18. Hvis varslingsreglerne, som beskrevet neden for, ikke overholdes, skal du honoreres med et særligt tillæg som kompensation for manglende varsel.

  Varige ændringer skal varsles med 4 uger. En varig ændring er en permanent ændring i dit faste arbejdsskema, som dermed også ændrer dine fremtidige arbejdsskemaer.

  Midlertidige ændringer skal varsels med 2 uger. En midlertidig ændring er en enkeltstående ændring i det konkrete arbejdsskema, varslingen vedrører.

  I kan ved lokal aftale fastsætte andre ændringsvarslinger ved både varige og ikke-varige skemaændringer.

  Manglende overholdelse af varsel

  Hvis apotekeren ikke overholder varslingerne i ovenstående, så skal du honoreres efter følgende satser:

  • Tillæg på 50% - for arbejde mandag-fredag fra 08-20 og lør. 08-14
  • Tillæg på 100% - for arbejde uden for ovenstående tidsrum
  • Tillæg på 150% - for arbejde på de særlige dage nævnt i § 8C, stk. 3 og 4

  Hvis ændringen sker med mindre end 24 timers varsel, skal apotekeren desuden sikre sig, at du er orienteret om ændringen.

 • Almindelig tid

  Overenskomsten regulerer, hvornår apotekeren kan forvente, at du udfører arbejde, uden at det kræver særskilt honorering.

  Den almindelige arbejdstid, som ikke medfører tillæg, er arbejde udført i tidsrummet:

  • Mandag til fredag kl. 08:00-20:00
  • Lørdage kl. 08:00-14:00

  Derudover regulerer en række regler, hvordan apotekeren kan tilrettelægge din arbejdstid.

  • Arbejdstiden skal være sammenhængende og på mindst 3 timer (2 timer på en søndagsvagt).
  • Inden for din skemaperiode kan apotekeren højst pålægge dig 2 aftenvagter pr. uge i gennemsnit. Aftenarbejde er arbejde efter kl. 20.00.
  • Inden for en 4-ugers periode kan apotekeren højst pålægge dig én lang lørdag. En lang lørdag er arbejde efter kl. 14.00.
  • Apotekeren kan kun pålægge dig at arbejde 50% af weekenderne inden for din skemaperiode. Dog maksimalt 4 weekender i træk (gælder ikke i juni, juli og august).
  • Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer i gennemsnit over 4 måneder.

  Du vil have ret til enten betaling for overarbejde eller forskudt tid, hvis du arbejder udover, hvad der er reguleret i bestemmelsen om almindelig tid.

   

  Særligt for produktionsenheder

  På apoteker med produktion (magistrel- eller dosisproduktion) kan du indgå en individuel aftale med apotekeren om at påbegynde arbejdet kl. 07.00 uden tillæg jf. overenskomstens §8C, stk. 1. Dette kun når arbejdstiden bruges til opgaver relateret til produktionen.

 • Forskudt tid

  Reglerne om forskudt tid fastlægger, hvilke tillæg du har ret til, når du arbejder uden for almindelig tid.

  Tillæggene udgør:

  • 50% ved arbejde udført mandag til fredag mellem kl. 20:00 og kl. 08:00 næste morgen
  • 75% ved arbejde udført lørdag fra kl. 14:00, dog én lørdag hver 4. uge fra kl. 16:00 (lang lørdag)
  • 150% ved arbejde juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 16:00, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på en hverdag
  • 100% ved arbejde 1. påskedag, 1. pinsedag, grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag fra kl. 16:00 og nytårsdag, hvis dagen falder på en søndag
 • Overarbejde

  Du skal være opmærksom på, om du får dine korrekte tillæg, når du arbejder over.

  Hvornår er der tale om overarbejde?

  Overarbejde er ekstraordinært arbejde i tilfælde af sygdom eller andet lovligt forfald. Der må ikke planlægges systematisk med overarbejde, f.eks. fordi der er personalemangel.

  Der er tale om overarbejde, når din arbejdstid inden for den skemaperiode, som gælder på dit apotek, er højere end det timetal, som står i dit ansættelsesbevis. 

  Du kan få udbetalt overarbejde eller spare op til senere afspadsering

  Overenskomsten regulerer, hvilke tillæg du har ret til, alt efter hvornår du har arbejdet over.

  Ifølge overenskomsten drøfter du med din apoteker, om apotekeren skal honorere dit overarbejde ved, at du sparer timer op til afspadsering eller får dem udbetalt.

  Efter overenskomstens paragraf 8F, stk. 4a har du eksempelvis ret til et tillæg på 50% for overarbejde udført mandag til fredag mellem kl. 08.00 og kl. 20.00. Arbejder du 1 time over i dette tidsrum, vil du optjene 1,5 timer enten til udbetaling eller til afspadsering.

  Hvis du vælger at få udbetalt dine overarbejdstimer, vil disse tillæg fremgå med overskriften ”overtid” på din lønseddel.

  Hvis du vælger at få indsat timer på din afspadseringskonto, skal du være opmærksom på, at det er det korrekte antal omregnede timer, som bliver indsat på din afspadseringskonto.

  Du skal afspadsere timerne senest inden for 3 måneder efter den måned, hvori du arbejdede over. Hvis det ikke sker, har du krav på at få dine afspadseringstimer udbetalt.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at overarbejdstillæg hverken udløser ferietimer eller arbejdsgivers pensionsbidrag, der samlet udgør ca. 20 procent af lønnen.

  Du kan læse mere om de konkrete overarbejdstillæg i overenskomstens paragraf 8F.

  Hvis der har været fejl i dine udbetalinger, har du ret til at få tilbagebetalt manglende løn, ferietimer og pension for fem år tilbage. Det er med andre ord værd at tjekke op på dine lønsedler.

  Du er naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål til din lønseddel.

  I kan aftale fridage som betaling for overarbejde

  Inden du arbejder over, kan du aftale med din apoteker, at du i stedet for at få dit retmæssige tillæg for det pålagte overarbejde, får lov til at holde fri på et tidspunkt, som du selv fastsætter. Det er vigtigt, at du og din apoteker konkret fastlægger, hvornår I placerer den senere frihed, inden du starter på overarbejdet.

  Denne bestemmelse er en mulighed for at opnå mere fleksibilitet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi kun anbefaler, at du bruger denne bestemmelse helt undtagelsesvist og i situationer, hvor det er meget vigtigt for dig, at du kan få fri på et andet bestemt tidspunkt.


  Afspadsér senest tre måneder efter eller få pengene udbetalt

  Selve afspadseringen skal ske senest 3 måneder efter den måned, hvor du har udført overarbejdet. Du har krav på at få pengene udbetalt, hvis du efter 3 måneder ikke har haft mulighed for at afspadsere.
   

  Kan du ”skylde” timer? (Minustimer)

  Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal altid gå op inden for skemaperioden med det antal timer, du er ansat til. Skemaperiodens udløb er både skæringsdato for retten til overarbejdstillæg og skæringsdato for, hvornår du ikke længere skylder timer for uger med for lidt udførte arbejdstimer.

   Det betyder, at du ikke kan afspadsere timer, du ikke har optjent. Du må således ikke komme til ”at skylde” timer.

 • Pauser

  Du har ret til en frokostpause på 30 minutter, når din daglige arbejdstid er på mindst 6 timer. Frokostpausen indgår ikke i arbejdstiden. Apotekeren kan ikke forvente, at du afbryder din frokostpause, da du selv betaler din frokostpause, og du må også gerne forlade apoteket i din frokostpause. Hvis du ikke selv kan råde over din frokostpause, det vil sige holde uforstyrret pause eller forlade apoteket, skal din pause indgå i arbejdstiden.

  Du har ret til en 15 minutters pause, som indgår i arbejdstiden, hvis din daglige arbejdstid er på over 4 timer.

  Du har ret til en pause på 30 minutter, som indgår i din arbejdstid, hvis du arbejder efter kl. 19:00 og hvis du forinden har arbejdet 6 timer.

 • Kursusdage

  Farmakonomer på privat apotek har ret og pligt til at deltage i mindst et betalt fagligt relevant efteruddannelseskursus årligt.

  Der ydes sædvanlig løn under kurset, hvis dette falder på en arbejdsdag. Der kan ikke foretages ikke -varig skemaændring for en planlagt kursusdag

  Hvis kursusdagen falder på en skemafri dag, ydes der 8 timer i kompensation, dette uanset kursets længde og den pågældende farmakonoms ansættelsesgrad. Kompensationen udbetales eller afspadseres.

Helligdage og arbejdstid på privat apotek

 • Honorering af arbejde på helligdage

  Uanset hvordan fordelingen af vagterne sker, så skal helligdage honoreres efter reglerne i overenskomstens § 8. Det indebærer, at de dage, du skal på vagt, skal skemalægges.

  Der kan være enkelte undtagelser, hvor en farmakonom bliver pålagt overarbejde, hvis der opstår sygdom blandt de farmakonomer, der ellers havde vagten. Overarbejde kan ikke planlægges, og netop ved påsken og andre helligdage, er der god tid til at få ændret skemaerne, således at de, der skal arbejde i påskedagene, også er skemalagt til de pågældende dage, som om de ikke havde været helligdage.

  Overenskomsten sondrer imellem arbejdstid (§ 8B og C) og overarbejde (§ 8F). Indenfor ”arbejdstid” sondres yderligere imellem særlig honorering for ”forskudt tid” (§ 8C, stk.1 og 2) og særlig honorering for ”arbejde på helligdage” (§ 8C, stk. 3 og 4). For at gøre det rigtig indviklet opdeles helligdagene i ”de helligdage der falder på en hverdag” (§ 8C, stk. 3) og ”de helligdage der falder på en søndag” (§ 8C, stk. 4).

  Apotekeren kan ikke foretage en ikke-varig skemaændring på dage, der er omfattet af overenskomstens §8C stk. 3 og stk. 4. Apotekeren kan heller ikke pålægge afspadsering på tidspunkter, hvor der er fri med løn jf. stk. 3 og stk. 4. Bliver du pålagt dette, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Farmakonomforeningen.

  Herunder to eksempler på honorering på helligdage.

  Eksempel 1 - helligdage der falder på en hverdag
  Eksempel 2 - helligdage der falder på en søndag

 • Hvis du ikke er ansat på et vagtapotek

  Det er kun vagtapotekerne, der har åbent på helligdage.

  Farmakonomer, der ikke er ansat på et vagtapotek, har fri med sædvanlig løn i helligdagene. Det betyder, at helligdagene ikke koster dig noget, du får løn selv om du har fri.

 • Hvis du arbejder på vagtapotek og skal arbejde på helligdage

  Som udgangspunkt får du også på vagtapotek, din sædvanlige løn på helligdage.

  Hvis du normalt arbejder om torsdagen og fredagen, og også skal på arbejde, selv om det er skærtorsdag eller langfredag, vil du i alt blive honoreret med tillæg på 150 pct. til din sædvanlige løn for de timer. Således at du i alt får 250 pct. for de faktisk ydede timer.

  Hvis du er på arbejde færre timer end du plejer, er det kun de ydede timer, der honoreres med det særlige helligdagstillæg efter § 8C stk. 3.
  Der ydes ikke samtidig tillæg efter både ”forskudttids” bestemmelsen (§ 8C stk. 1 og 2) og for ”arbejde på helligdage” § 8C stk. 3 og 4).

 • Hvis du ikke har vagt på helligdagene

  Hvis der på vagtapoteket ikke skal bruges lige så mange farmakonomer skærtorsdag og langfredag som en almindelig torsdag og fredag, så har de farmakonomer, der ikke arbejder, fri med sædvanlig løn. Samtidig er det i overenskomsten understreget, at apotekeren ikke kan foretage en ikke varig ændring af skemaet jf. §8A stk. 4 på de særlige dage, der er omfattet af overenskomstens §8C stk. 3 og 4. Det er også aftalt, at der ikke kan pålægges afspadsering på samme dage jf. §8C stk. 3 og 4, hvor farmakonomen har fri med løn.

  Overenskomsten med Danmarks Apotekerforening

Lokale aftaler

 • Lokale aftaler om arbejdstid på private apoteker

  Det er muligt på private apoteker at lave lokale aftaler, som fraviger overenskomstens fastsatte regler om arbejdstid. Det er kun tillidsrepræsentanten og jeres apoteker, der kan forhandle og indgå lokale aftaler på apoteket. Hvis I ikke har valgt en tillidsrepræsentant, kan I ikke lave en lokal aftale om arbejdstid.

  Overenskomsten bestemmer det meste

  Selvom det er muligt at lave lokale aftaler, så er der klare grænser. Som udgangspunkt er bestemmelserne i overenskomsten nemlig ufravigelige. For de skal beskytte de rettigheder, som farmakonomer på landsplan i fællesskab har kæmpet for. Det betyder, at parterne ikke lokalt kan aftale ringere vilkår for farmakonomer, end de rettigheder overenskomsten giver. Den eneste undtagelse er muligheden for at indgå lokale aftaler efter overenskomstens paragraf 8 H.
   

  Paragraf 8 H specificerer mulige fravigelser

  Af paragraf 8 H fremgår det præcist, hvilke af overenskomstens bestemmelser en lokal aftale kan fravige:

  • Arbejdsskema § 8 A stk. 3 – arbejdsskemaets længde
  • Arbejdsskema § 8 A stk. 4 – skemavarsel
  • Almindelig tid § 8 B stk. 2 – mindstearbejdstid
  • Almindelig tid § 8 B stk. 3 – delt arbejdstid
  • Almindelig tid § 8 B, stk. 4 og stk. 5 – Aften- og lørdagsarbejde
  • Forskudt tid § 8 C
  • Uddannelse m.v. § 8 E


  Overvej nøje konsekvenserne af aftalen

  Når parterne indgår en lokal aftale, skal der være et formål. Ligesom ved alle andre aftaler skal begge parter give noget for at få noget. Derfor er det vigtigt, at I overvejer alle konsekvenser, inden I beslutter jer for at lave en lokal aftale. Hvad er der i det for jer? Hvorfor er det vigtigt for apoteket at lave en lokal aftale? Kan der være afledte konsekvenser af den aftale, I er ved at indgå?

  I en lokal aftale skal det tydeligt fremgå, om den gælder for alle farmakonomer på apoteket eller en nærmere defineret gruppe - fx de farmakonomer, der arbejder i et bestemt apoteksudsalg eller på en filial.

  I skal naturligvis ikke acceptere at indgå en lokal aftale, der indskrænker en eller flere af de rettigheder, I allerede har – medmindre det er en fordel for jer ud fra en samlet vurdering.

  En lokal aftale skal være skriftlig

  Det er et krav, at en lokal aftale indgås skriftligt. Når I har indgået en lokal aftale på apoteket, skal I sende den ind til Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen til orientering. Farmakonomforeningen skal ikke godkende den, men vil kontakte jer, hvis der er uklarheder, eller hvis aftalen er ugyldig.


Emneord