Gode anbefalinger om apotekernes fremtidige sundhedsydelser

Nye anbefalinger til apotekernes sundhedsydelser kan føre til, at apotekerne og dermed også farmakonomerne se frem til en fremtid, hvor deres rolle og faglighed i sundhedsvæsenet bliver styrket. Især glæder det Farmakonomforeningen, at det anbefales, at farmakonomer skal kunne have medicinsamtaler med borgerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt en pressemeddelelse, der rummer de lovende anbefalinger for apotekernes fremtidige sundhedsydelser. Hvis anbefalingerne bliver til noget, kan apotekerne og dermed også farmakonomerne se frem til en fremtid, hvor deres rolle og faglighed i sundhedsvæsenet bliver styrket.

Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk, har nærlæst materialerne, og er overordnet set positivt stemt.

- Vi er rigtig glade for at se, hvordan apotekerne kan påtage sig flere opgaver i sundhedsvæsenet. Det har potentiale til at øge medicinsikkerheden, aflaste andre dele af sundhedsvæsenet, gavne borgerne og bringe farmakonomernes faglighed yderligere i spil, siger Ann-Mari Grønbæk. Og hun fortsætter: Jeg er selvfølgelig ekstra begejstret for, at arbejdsgruppen anbefaler, at farmakonomer med nødvendig efteruddannelse snarest skal kunne hjælpe borgerne med medicinsamtaler.

Arbejdsgruppens anbefalinger
Farmakonomforeningen har kogt anbefalingerne ind til et koncentrat af en maggiterning. Meget er derfor udeladt, men kan læses i den fulde rapport (se link nederst).

Dosispakkede lægemidler
Der er meget at hente ved øget og bedre brug af maskinel dosisdispensering, og det kan frigive 6-900 årsværk hvis det implementeres og kan øge patientsikkerheden. Der skal derfor skabes bedre rammer for maskinel dosisdispensering.

Mere vejledning om medicinhåndtering
Der skal være styrket vejledning om lægemiddelhåndtering gennem apotekerne, hvilket vil øge patientsikkerheden og aflaste almen praksis. Det foreslås blandt andet, at ”farmakonomer snarest muligt kan varetage almindelige medicinsamtaler og at de får den nødvendige efteruddannelse”. Der skal udvikles en ny sundhedsydelse, hvor apoteket tilbyder telefonisk vejledning til sundheds- og plejepersonale samt pårørende og at flere kommuner skal benytte sig om apotekernes undervisningstilbud.

Bedre samarbejde om lægemidler i sektorovergange
Det skal analyseres, hvordan apotekerne i konkrete tilfælde kan udlevere vederlagsfri medicin til patienter i sygehusbehandling, og der kigges nærmere på, hvordan apotekerne ad hoc kan inddrages i samarbejdet i sundhedsklyngerne.

Øget substitution
Der substitueres allerede nu meget på apotek. Men borgerne oplever nogle gange, at medicinen ikke kan skaffes f.eks. i den ordinerede pakningsstørrelse. En udvidelse af substitutionsordningen kan føre til, at man mindsker forsyningsproblemer, sparer penge for borgeren og undgår at der skal skrives en ny recept ved substitutionen.

Modernisering af recepten
Arbejdsgruppen foreslår at modernisere hele receptens vej fra den skrives til medicinen udleveres. Det kræver en analyse af fordele og ulemper, samt finansiering. Noget at det, der skal analyseres, er, om lægen kan ordinere via generiske navne på medicin i stedet for handelsnavne, så apoteket får som opgave at finde det mest hensigtsmæssige lægemiddel til patienten.

Undgå overmedicinering
Der skal ses på overmedicinering. Herunder om man kan nedbringe overmedicinering, øge patientsikkerheden og aflaste lægerne ved at give farmaceuterne på apotekerne mulighed for at foretage medicingennemgang i lægedækningstruede områder

Tæt og konstruktivt samarbejde
Undervejs i processen har Farmakonomforeningen og Pharmadanmark deltaget aktivt i en række møder og bidraget med fælles input. Samarbejdet med Pharmadanmark har været tæt, og Farmakonomforeningen har værdsat at kunne udarbejde fælles materialer og input til arbejdsgruppen.

- Det er også opmuntrende, at Apotekerforeningen i overordnede træk ønsker den samme sundhedsfaglige udvikling som os, og vi har haft en meget konstruktiv dialog i den forbindelse, tilføjer Ann-Mari Grønbæk.

Et særligt højdepunkt i anbefalingerne set fra Farmakonomforeningens side er forslaget om, at farmakonomer med efteruddannelse skal kunne gennemføre medicinsamtaler. Dette har været et strategisk mål for Farmakonomforeningen i lang tid.

Vi kan ikke løbe hurtigere
Farmakonomforeningens formand er dog meget opmærksom på, at selv om der er meget lovende takter i arbejdsgruppens rapport, så er der også en del forhold, som farmakonomernes fagforening skal holde sig for øje i den proces.

- De samlede anbefalinger repræsenterer et godt, men dog kun første skridt på vejen. Der venter en lang og svær proces med at skabe passende finansiering og rammer. Det er vigtigt, at der er kræfter til, at apotekerne kan påtage sig de nye opgaver. Hvis der kun tilføjes nye opgaver uden, at der forsvinder noget, vil det skabe problemer, især når vi allerede står over for personalemangel og højt arbejdstempo. Det må ikke ende med, at noget - som ser godt ud på papiret - ender med at presse den enkelte medarbejder på apoteket, fastslår Ann-Mari Grønbæk.

Implementering
Arbejdsgruppen skriver, at ”de nye sundhedsydelser forventes implementeret i forbindelse med den kommende bruttoavanceaftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening, som skal træde i kraft pr. 1. januar 2024”.

Sådan noget sker ikke af sig selv, og derfor bliver der nedsat en følgegruppe, hvor repræsentanterne kommer fra arbejdsgruppen.

- Vi er oprigtigt optimistiske og vil følge arbejdet tæt og bidrage konstruktivt undervejs. Hvis anbefalingerne bliver til noget, er det et stort skridt i den rigtige retning, og Farmakonomforeningen vil selvfølgelig fortsat bidrage til det gode samarbejde, der har været med aktørerne omkring arbejdsgruppen, siger Ann-Mari Grønbæk.

Læs pressemeddelelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet: https://sum.dk/nyheder/2023/juni/apotekerne-skal-varetage-flere-sundhedsydelser-og-aflaste-oevrigt-sundhedspersonale

Læs hele afrapporteringen:
https://sum.dk/Media/638236367331149695/Afrapportering%20fra%20arbejdsgruppen%20for%20apotekernes%20sundhedsydelser.pdf

Om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen, som blev nedsat som følge af sundhedsreformen fra maj 2022, har gennemgået og analyseret, hvilke opgaver apotekerne med fordel kan varetage, såsom dosisdispensering og øget mulighed for substitution. Gruppen inkluderede medlemmer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og relevante styrelser, Danske Regioner, KL og Danmarks Apotekerforening. Gruppen har undervejs inddraget relevante aktører, herunder Farmakonomforeningen og Pharmadanmark.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning