Seniorordninger for farmakonomer

Når du bliver ældre, kan det være godt at vide, om overenskomsten eller din arbejdsplads har en seniorordning.

Nogle kan for eksempel have behov for at gå ned i tid efter et langt arbejdsliv, mens andre kan have brug for at fordele timerne anderledes på ugens dage.

I kommuner og regioner er det etableret seniorordninger, som en del af overenskomsten med Farmakonomforeningen.

Muligheder for seniorer i forskellige farmakonom brancher

 • Senior på privat apotek

  Der er ikke nogen rettigheder specifikt for seniorer på apotek, men i overenskomsten står der, at personalepolitikken også bør rumme en seniorpolitik.

  Der er aftalt et senior-tillæg

  Tre år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder får farmakonomer, der arbejder fuldtid, et pensionsgivende tillæg på 1.500 kr. Hvis farmakonomen stadig arbejder fuldtid, når vedkommende når pensionsalderen, forhøjes tillægget til 3.000 kr.

  Er farmakonomen på nedsat tid, reduceres tillægget i forhold til arbejdstid. Det fremgår af:

  Overenskomsten med Danmarks Apotekerforening

  Lav en seniorpolitik på din arbejdsplads

  At der ikke er en seniorpolitik, betyder ikke at man ikke kan aftale sig frem til seniorordninger på arbejdspladsen. Derfor vil det være fornuftigt hvis I, i personalegruppen, tager en drøftelse omkring seniorpolitik, som I kan præsentere jeres apoteker for.

  Individuelle aftaler for seniorer

  Laver du en aftale med din apoteker om fx nedsat tid, er det vigtigt at du laver en skriftlig aftale, så der ikke opstår tvivl om hvad der er aftalt.

  • Går du fx to timer ned i arbejdstid om ugen, skal det fremgå af aftalen ligesom det skal fremgå hvilken betydning det har for dit skema.
  • Udgangspunktet er, at du selv betaler time nedgangen med en forholdsmæssig nedgang i månedslønnen, men der er ikke noget til hinder for at I kan aftale fx at du bibeholder din nuværende løn eller at du fx bibeholder pensionsindbetalingen på nuværende niveau.

  En senioraftale kan også betyde at man ikke længere er ledende farmakonom/souschef dvs. man har ikke længere en ledelsesfunktion og i den forbindelse skal I aftale hvad der gælder i forhold til fx løn og arbejdsopgaver.

 • Senior i en region

  Overenskomsten med Danske Regioner indeholder en seniorordning.

  Rammeaftalen om seniorpolitik.

  Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med det år efter det kalenderår, hvor den ansatte fylder 60 år.

  Seniorbonussens størrelse

  60-årige får 0,8 pct. af sædvanlig løn, 61-årige får 1,2 pct. af sædvanlig løn og 62 årige og derover får 1,6 pct. af sædvanlig løn. Seniorbonus udbetales en gang årligt i januar måned.

  Konvertering af seniorbonus

  Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med en af følgende elementer eller kombinationer heraf:

  • Betalte fridage (seniordage)
  • Kontant bonus
  • Ekstraordinær pensionsindbetaling
  • Særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb

  Valget er gældende for et år ad gangen.

  Læs mere på side 16 i rammeaftalen og i bilag om konvertering af seniorbonus.

  Aftalen gælder for lokale aftaler, der indgås om seniorstillinger, generationsskifteordninger og fratrædelsesordninger. Bestemmelserne om seniorstillinger og om fratrædelsesordninger kan kombineres. Bestemmelserne om generationsskifteordninger kan ikke kombineres med de to andre ordninger.

 • Senior i en kommune

  Sundhedskartellets aftale med KL om seniorpolitik giver farmakonomerne en række rettigheder og muligheder, når de er fyldt 60 år.

  Rammeaftale om seniorpolitik

  Hvis arbejdsgiver og arbejdstager er enige herom, er der er mulighed for at indgå en aftale om en seniorstilling, hvor den enkelte farmakonom fra det 60. år kan gå ned i tid og samtidig opretholde den fulde indbetaling til pension. 

  Fastholdelseselementerne i en seniorstilling kan bestå af:

  • Udligningstillæg
  • Bevarelse af pensionsrettigheder/pensionsforbedringer og, eller

  Læs evt. mere i Rammeaftalens kapitel 2.

  Seniordage

  Når du fylder 60 år har du ret til 2 seniordage. Når du bliver 61 år, har du ret til 3 seniordage og fra det 62. år og fremad har du ret til 4 seniordage.

  Du kan vælge at få udbetalt seniordagene som bonus i stedet, hvorfor der så vil blive udbetalt et ekstrabeløb svarende til 0,47 pct. pr. seniordag af din løn og særydelser. Udbetalingen sker den førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Vælger du at få det udbetalt som pension, udbetales 0,4 pct. pr. seniordag til din pensionsordning.

 • Senior i Staten

  Ansatte, der er fyldt 62 år, får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede årsløn. Farmakonomen kan således vælge at få konverteret bonussen til to seniordage om året eller til pension.

  Ud over seniorbonus er der også mulighed for Senior- og fratrædelsesordninger


Emneord