Fravær som farmakonom

Hvis du er ansat i enten region, stat eller kommune er du som farmakonom omfattet af aftaler om fravær af familiemæssige årsager.

Aftalerne indebærer, at du som ansat har en række rettigheder til henholdsvis at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer, tage ophold med egne børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse og lignende samt ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden.

Hvis du er ansat i industrien vil dine eventuelle rettigheder fremgå af overenskomsten, lokalaftale eller din kontrakt.

 • Fravær i kommunerne

  Farmakonomer i en kommune er omfattet af aftalerne om fravær af familiemæssige årsager.

  Det betyder at farmakonomerne har en række rettigheder til:

  • at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer
  • tage ophold på hospital med egne børn i forbindelse med deres indlæggelse
  • ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden.

  Da der ligger meget individuel vurdering i hver enkel sag, anbefaler Farmakonomforeningen at du kontakter os, hvis du har brug for at bruge aftalerne.

  Aftale om fravær af familiemæssige årsager

   

 • Fravær på privat apotek

  Som farmakonom og farmakonomelev ansat på privat apotek, er du omfattet af overenskomsten mellem farmakonomforeningen og Apotekerforeningen. Denne overenskomst beskriver i paragraf 12 og 14, at du har ret til fravær i en række situationer, når fraværet ikke skyldes egne forhold:

  • Ved pasning af et sygt barn under 15 år, der er hjemmeboende. Du har da ret til fravær med løn på barnets 1. og 2. sygedag.

  • Ved pasning af nære pårørende, har du ret til 10 omsorgsdage årligt uden løn (dette gælder ikke farmakonomelever).

  • Hvis dit barn bliver indlagt på et hospital og er under 14 år gammel. Du har da ret til fravær med løn i op til 5 arbejdsdage. Samme regler gælder ved barnets indlæggelse i eget hjem.

  Har du fået bevilliget ret til fravær til pasning af sygt barn efter paragraf 26 i barselsloven eller tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens paragraf 42, har du ret til fravær i op til et år, hvor du bevarer den optjente løn- og afskedigelsesanciennitet.

  I forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du fået bevilliget plejevederlag efter paragraf 119 i lov om social service. Du har da ret til helt eller delvis fravær med sædvanlig løn i den bevilgede perioden. Apotekeren modtager i samme periode et beløb svarende til plejevederlaget.

 • Fravær i regionerne

  Farmakonomer ansat på sygehusapotek eller i regionen er omfattet af aftalerne om fravær af familiemæssige årsager.

  Det betyder at farmakonomerne har en række rettigheder til:

  • at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer
  • tage ophold på hospital med egne børn i forbindelse med deres indlæggelse
  • ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden

  Da der ligger meget individuel vurdering i hver enkel sag, anbefaler Farmakonomforeningen at du kontakter sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller mail ff@farmakonom.dk og får rådgivning omkring din konkrete sag fra foreningens konsulenter.

  Aftale om fravær af familiemæssige årsager

   

 • Fravær i staten

  Farmakonomer ansat i staten, er omfattet af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager.
  Det betyder at farmakonomerne har en række rettigheder til:

  • at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer
  • tage ophold på hospital med egne børn i forbindelse med deres indlæggelse
  • ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden.

  Da der ligger meget individuel vurdering i hver enkel sag, anbefaler Farmakonomforeningen, at du kontakter sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller mail ff@farmakonom.dk og får rådgivning omkring din konkrete sag fra foreningens konsulenter.

 • Omsorgsorlov for alle lønmodtagere uanset ansættelsessted

  Nye regler pr. 2. august 2022 giver alle lønmodtagere ret til omsorgsorlov 5 dage om året. Dette er dog uden hverken løn eller dagpenge, og er dermed alene en ret til fravær.

  Der er en overgangsordning, som betyder, at man i perioden 2. august 2022 – 31. december 2022 alene har ret til 2 omsorgsdage – uden løn. Pr. 1. januar 2023 har alle ret til de 5 årlige omsorgsdage.

  Formålet med omsorgsorloven er at yde personlig omsorg eller støtte til pårørende (dette kan være både børn eller egne forældre) ved væsentligt behov for dette pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

  Det vil sige, at omsorgsorloven både kan bruges til fx at følge ens mor/far til demensudredning eller til støtte/omsorg af døende på hospice.

  Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Dokumentationen behøver ikke at være en lægeerklæring, men an fx være en indkaldelse til en behandling på sygehus. Lønmodtageren skal selv betale for evt. lægelig dokumentation.

  Omsorgsorlov træder ikke i stedet for evt. allerede aftalte overenskomstmæssige omsorgsdage.


Emneord