FAQ om coronavirus, løn og ansættelse

Her kan du se svar på spørgsmål om coronavirus, løn og ansættelse.

Coronavirus

FAQ om coronavirus, løn og ansættelse

 • Hvad gælder hvis jeg bliver pålagt at blive hjemme af myndighederne eller lægen? (opdateret 20. marts kl. 11.10)

  Hvis du bliver pålagt at blive hjemme grundet mulighed for smitte med coronavirus, skal du efterleve denne instruks. Fraværet vil være lovligt forfald, og du har i perioden ret til fuld løn. Normalvis har du ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver om baggrunden for dit sygefravær. Henset til denne ekstraordinære situation, skal du straks meddele din arbejdsgiver, hvis du er sygemeldt grundet smitte eller mistanke om smitte med coronavirus, så din arbejdsgiver har mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig dårlig svarende til de symptomer coronavirus giver?

  Hvis du føler symptomer på coronavirus, skal du blive hjemme, melde dig syg til din arbejdsgiver og kontakte læge eller lægevagt og følge deres instrukser. Hvis lægen anbefaler fortsat at blive hjemme, vil fraværet give ret til fravær med løn.

 • Skal jeg komme på arbejde, hvis jeg er bange for at blive smittet med COVID-19? (opdateret 20. marts kl. 11.20)

  Er du rask og ikke pålagt at blive hjemme, skal du møde op på arbejde som sædvanligt. Det er alene myndighederne og din læge der kan pålægge dig at bliv hjemme, hvis din arbejdsgiver ønsker brug af din arbejdskraft.

  Bliver man hjemme alene af frygt for at blive smittet, kan det medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis du ikke mener, at der på din arbejdsplads gøres nok for at forebygge smitte, må du gå i dialog med din arbejdsgiver herom. Har du et særligt sårbart helbred, skal du tage fat i din leder og drøfte mulighed for at arbejde hjemmefra eller løse andre opgaver den næste tid.

 • Kan min arbejdsgiver sende mig hjem fra arbejde på grund af mistanke om coronavirus? (opdateret 20. marts kl. 11.20)

  Hvis arbejdsgiveren har en mistanke om smitte, kan din arbejdsgiver pålægge dig, at blive hjemme selvom du ikke er blevet pålagt at blive hjemme af sundhedsmyndighederne. Fraværet vil være lovligt forfald, og du vil modtage løn i perioden. Er du syg, modtager du løn under sygdom. Er du rask, og hvis arbejdets art tillader det, kan du pålægges at arbejde hjemmefra.

 • Hvad gælder, hvis en af mine kollegaer eller nære pårørende er under mistanke for at være smittet med COVID-19? (opdateret 20. marts kl. 11.20)

  Det er alene myndighederne og din læge der kan vurdere om du skal blive hjemme. Hvis du er i tvivl om du skal fritages for at komme på arbejde, skal du kontakte din læge. Din læge skal pålægge dig at blive hjemme. Det er således ikke tilstrækkeligt, at din læge opfordrer eller anbefaler at du bliver hjemme.

 • Jeg tilhører en særlig risikogruppe – hvordan skal jeg forholde mig? (tilføjet 20. marts kl. 11.20)

  Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du kontakte din læge og forhøre dig ad om dine muligheder for at kunne fratages fra at arbejde. Dette er alene en lægefaglig vurdering. Du vil få løn under din sygemelding.

  Vil din læge ikke sygemelde dig, skal du fortsat møde på arbejde som sædvanligt. Vær opmærksom på at en læges opfordring eller anbefaling om at blive hjemme, ikke er tilstrækkeligt.  

  Hvis du er særlig udsat, anbefaler vi at du tager en snak med din arbejdsgiver om, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet. Alternativt kan I aftale, at du får lov til at blive hjemme i en periode og i sammenhæng hermed aftale hvordan dette fravær skal finansieres, fx ved brug af ferie eller afspadsering.

 • Jeg er gravid – hvilke regler gælder for mig? (Opdateret 3. juni 2020)

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at gravide ud fra et forsigtighedsprincip er i den  øgede risikogruppe og derfor skal være ekstra opmærksomme på at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger for hygiejne og adfærd.

  Arbejdsgivere skal derfor drøfte den arbejdsmæssige situation med gravide medarbejdere, så der foretages en konkret individuel vurdering af, om man kan varetage sine vanlige funktioner og/eller opgaver.

  Ændrede retningslinjer for fraværsmelding af gravide fra uge 28

  Sundhedsstyrelsen har præciseret deres retningslinjer, således at gravide apoteksansatte fra uge 28 ikke længere skal hjemsendes pr. automatik.

  Gravide fra uge 28 skal omplaceres til ikke-borgernært arbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, skal den gravide fraværsmeldes. Fraværsperioden medfører ret til fuld løn i perioden.

  Sundhedsstyrelsen har i et brev til Apotekerforeningen konkretiseret, at det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at skrankearbejde på privat apotek ikke er borgernært arbejde. Sundhedsstyrelsen opfordrer dog til, at der opsættes barrierer op ved skranken, og at der gives mulighed for omplacering til opgaver hvor man ikke står ved skranken.

  Hvis der er konkrete forhold vedrørende din graviditet, som nødvendiggør at der foretages yderligere beskyttelsestiltag, bør du kontakte din lægen og drøfte muligheden for at sygemelde dig.

   

  Særligt for elever, der er gravide

  Der gælder de samme retningslinjer for elever i forhold til at være i øget risiko. Hvis du bliver sygemeldt af din læge grundet COVID-19, vil der være det særlige forhold,  at du som elev er i gang med en uddannelse, der kræver, at du gennemfører praktikophold af en bestemt varighed. Vi opfordrer dig til at kontakte Farmakonomskolen, hvis du er i tvivl om hvad din sygemelding har af betydning for dit uddannelsesforløb. . Du kan også finde en FAQ på Farmakonomskolens elevside.

 • Hvordan er jeg dækket af overenskomstens regler? (Ny 30. marts)

  Det klare udgangspunkt er, at alle overenskomster fortsat gælder som hidtil. Det vil sige, at du fortsat skal have dine diverse tillæg som du plejer at få.

  Er du ansat på privat apotek, skal du være opmærksom på, at Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har indgået en aftale om, midlertidigt at fravige dele af overenskomstens §8 om arbejdstid. Aftalen er blevet forlænget 14. dage fra den 30. marts med en enkelt ændring. Det betyder, at du skal have besked om ændringer i dit arbejdsskema senest dagen i forvejen inden for normal arbejdstid.

  Helt konkret drejer det sig om § 8A, stk. 3 og 4 om hhv. retten til et fast skema og varslingsreglerne for ændringer i skemaet. Det betyder bl.a., at din apoteker ikke længere skal overholde overenskomstens regel i forhold til, at ændringer i skemaet skal ske med minimum 2 ugers varsel. Denne fravigelse betyder IKKE, at man skal arbejde flere timer end man er ansat til. Overarbejdsbestemmelserne gælder fortsat. Fravigelsen giver alene arbejdsgiveren mulighed for at placere medarbejders vagter mere fleksibelt af hensyn til de udfordringer apotekerne oplever grundet COVID-19.

  Derudover gælder aftalen om fravigelse for §8B, stk. 3 og 4 om hhv. begrænsning i antallet aftenvagter og begrænsningen af antallet af lange lørdagsvagter. Vær opmærksom på, at reglerne om overarbejde og forskudt tid fortsat gælder, som normalt. Det vil sige, at du fortsat skal have tillæg efter forskudt tidsreglerne, når du bliver pålagt at tage en aftenvagt til kl: 21:00, ligesom du skal have overarbejdstillæg, hvis du bliver pålagt flere arbejdstimer end du efter din kontrakt er ansat til.

 • Jeg er pålagt at blive hjemme og har planlagt ferie – hvilke regler gælder? (tilføjet 20. marts kl. 11.20)

  Hvis du er hjemsendt fra arbejde enten af myndighederne, din læge eller din arbejdsgiver, er du ikke forhindret i at afholde din ferie som planlagt. Hvis du bliver syg før eller under din ferie gælder de almindelige regler ved ferie og sygdom.

  Er du syg før ferien begynder, skal du sygemelde dig og kontakte din læge og få dokumentation på din sygdom, såfremt din arbejdsgiver anmoder herom.

  Bliver du syg i din ferie, kan du få ret til erstatningsferie efter de 5 første dages sygdom (karensdage). Du skal kontakte din læge og få dokumentation på din sygdom. Du skal meddele din arbejdsgiver om din sygdom hurtigst muligt. Dine karensdage starter fra du har meddelt din sygdom til din arbejdsgiver og har dokumentation på din sygdom. De 5 karensdage tæller med i dine almindelige feriedage.

 • Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afspadsere, hvis der ikke er arbejde nok? (Opdateret 30. marts)

  Til dig der arbejder på privat apotek: 
  De konkrete afspadseringsregler fremgår enten af en personalepolitik eller af den overenskomst, som du kan være omfattet af. Typisk skal afspadseringen varsles med et på forhånd aftalt varsel. 

  Er du ansat på privat apotek, skal du være opmærksom på, at Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har aftalt at suspendere udvalgte overenskomstregler om varsling. Det vil derfor betyde, at der i den periode hvor aftalen er gældende, helt ekstraordinært godt kan pålægges en farmakonom at afspadsere uden varsel. Dette kræver naturligvis at der er optjente afspadseringstimer til afbenyttelse. Man kan således ikke komme i minus ved skemaperiodens udløb, hvis man bliver pålagt at afspadsere.

  Til dig der arbejder på det offentlige område:
  Farmakonomforeningen har sammen med de øvrige faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked indgået ”aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse”.

  Det er aftalt, at ansatte, der er hjemsendt og som efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Dette kan være feriedage eller dage fra 6. ferieuge, afspadsering eller flextid der anvendes. Senior og omsorgsdage kan også tages i brug.


  Du kan læse hele aftalen for regionerne her

  Du kan læse hele aftalen for kommunerne her

 • Kan min arbejdsgiver fastlægge min ferie, hvis der ikke er arbejde nok? (Opdateret 30. marts)

  Din arbejdsgiver skal overholde ferielovens varsler, hvis han/hun ensidigt vil bestemme hvornår din ferie skal placeres.
  Hovedferie skal varsles med 3 måneder (de 3 ferieuger der placeres fra 1. maj til 30 sept.)
  Restferie skal varsles med 1 måned (de resterende ferieuger som placeres fra 1. oktober til 30. april)
  Restferie som ligger i april, skal derfor varsles med 1 måned.

  Til dig der arbejder på privat apotek:
  Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har indgået en aftale om at suspendere ferielovens varsler. Det er helt konkret aftalt, at en apoteker med en dags varsel kan varsle din restferie til afholdelse. Det er en betingelse for det forkortede varsel, at apotekeren forinden har forsøgt at indgå frivillige aftaler om brug af ferie med apotekets ansatte og udtømt muligheden for at pålægge afspadsering for den gruppe af medarbejdere, som er berørt af arbejdsnedgangen.


  Til dig der arbejder på det offentlige område:
  Farmakonomforeningen har sammen med de øvrige faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked indgået ”aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse”.

  Det er aftalt, at ansatte, der er hjemsendt og som efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Dette kan være feriedage eller dage fra 6. ferieuge, afspadsering eller flextid der anvendes. Senior og omsorgsdage kan også tages i brug.
  Har du i perioden fra 13. marts og frem til 27. marts afholdt ferie eller afviklet anden form for frihed, vil dette blive medregnet i de 5 dage.
  For offentligt ansatte er der alene tale om ferie og fridage der vedrører ferieåret 2019/2020.

  Du kan læse hele aftalen for regionerne her

  Du kan læse hele aftalen for kommunerne her

 • Må jeg rejse til udlandet? (Opdateret 13. marts kl. 20.10)

  Myndighederne fraråder al unødvendig rejse i hele verden.
  Hvis du går imod myndighedernes anbefaling vil fravær, der kan henføres til corona-virus, ikke give ret til løn i fraværsperioden, da dette vil betegnes som selvforskyldt fravær. En fraværsperiode som er selvforskyldt, kan efter de konkrete omstændigheder, medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

 • Hvad gælder, hvis jeg lige er kommet hjem fra udlandet? (opdateret 20. marts kl. 11.25)

  Har du rejst på et tidspunkt hvor Udenrigsministeriet ikke havde frarådet rejse til det pågældende land, har du dermed ikke været vidende omkring den høje risiko ved at rejse til landet på indrejsetidspunktet.

  Dette betyder, at en evt. sygdomsperiode ved smitte ikke vil være selvforskyldt. Du har i perioden ret til løn. 

  Sundhedsmyndighederne anbefaler kraftigt, at man bliver hjemme i 14 dage, hvis man er kommet hjem fra udlandsophold. Dette er alene en anbefaling, hvilket betyder at du ikke er pålagt at blive hjemme af Sundhedsmyndighederne. Vi anbefaler, at man kontakter sin arbejdsgiver og aftaler evt. særlige vilkår for tilbagevenden til arbejde, og derudfra laver en konkret og individuel vurdering af, om den pågældende kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

  Du kan altid holde dig opdateret om myndighedernes gældende vejledninger på coronasmitte.dk

 • Hvad gælder, hvis jeg i forbindelse med udlandsrejse er forhindret i at komme hjem grundet rejsehindring/forbud fra det land, jeg opholder mig i?

  Hvis du ikke kan møde op til din normale vagt, fordi det ikke har været muligt at komme hjem, er det vigtigt at du kontakter din arbejdsgiver hurtigst muligt. Fraværet vil som udgangspunkt ikke medføre ret til løn. Vi anbefaler, at man går i dialog med sin arbejdsgiver om brug af evt. afspadsering eller feriedage.

 • Kan min arbejdsgiver bestemme, at jeg ikke skal møde op på arbejde på grund af hjemkomst fra ferie/ophold i udlandet? (opdateret 20. marts kl. 11.20)

  Sundhedsmyndighederne anbefaler kraftigt, at man bliver hjemme i 14 dage, hvis man er kommet hjem fra udlandsophold. Dette er alene en anbefaling, hvilket betyder at du ikke er pålagt at blive hjemme af Sundhedsmyndighederne. Vi anbefaler, at man kontakter sin arbejdsgiver og aftaler evt. særlige vilkår for tilbagevenden til arbejde, og derudfra laver en konkret og individuel vurdering af, om man  kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

 • Hvad sker der med min ferie, hvis jeg ikke kan komme afsted på den rejse, jeg har bestilt?

  Hvis du er nødt til at aflyse din rejse, kan du undersøge, om du har en forsikring, der kan dække det tab, du måtte lide i forbindelse med aflysningen. Selve din planlagte ferie over for din arbejdsgiver vil som udgangspunkt ikke blive annulleret, selvom du ikke kan komme ud og rejse.

 • Kan min arbejdsgiver bestemme, hvad jeg må deltage i, når jeg ikke er på arbejde? (Opdateret 12. marts)

  Din arbejdsgiver kan selv fastsætte rammer for, hvornår denne vil pålægge sine medarbejdere karantæne. Det er en del af ledelsesretten. En karantæne som er pålagt af din arbejdsgiver, vil give ret til løn under fraværet. Går du i din fritid imod din arbejdsgivers retningslinjer – som rækker ud over myndighedernes anbefalinger – vil det ikke medføre ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du efterfølgende bliver fraværende grundet egne forhold som kan henføres til coronavirus. Du vil under fraværet have ret til løn i perioden. Dog opfordrer Farmakonomforeningen til, at man som sundhedsperson grundigt afvejer mulige samfundsmæssige konsekvenser ved deltagelse overfor nødvendigheden af at deltage i større events.

 • Hvad gælder, hvis jeg er nødt til at blive hjemme for at passe barn grundet lukket skole eller institution? (Opdateret 23. marts)

  Har dit barns institution, skole osv. lukket, vil dette ikke medføre ret til fravær med løn. Hvis anden pasning ikke kan findes, må du forhøre dig ad om muligheden for at benytte ekstra ferie, afspadsering eller fri uden løn.

  Du vil som farmakonom ansat på privat apotek, i regioner eller kommuner, i lægepraksis eller i en anden stilling, hvor du er en del af sundhedsvæsenet være omfattet af reglerne om nødpasning. Det betyder, at du kan få passet dine børn i en af din bopælkommunes nødtilbudspasninger. Før du kan anmode om nødpasning, skal du have undersøgt om du har andre pasningsmuligheder. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontakte din bopælskommune for at få anvist nødpasning.
 • Hvad gælder, hvis jeg ikke kan komme på arbejde grundet transportproblemer, der skyldes andres sygdom eller forhold, der kan henføres til coronavirusen?

  Det er som udgangspunkt en medarbejders eget ansvar, at sørge for at kunne transportere sig til arbejde. Oplever du problemer med transport, skal du straks kontakte din arbejdsgiver og meddele, at du bliver forsinket. Fraværet giver ikke ret til løn i den periode. Vi anbefaler, at du tager en snak med din leder, og at I sammen kan finde ud af, om der kan findes en alternativ løsning, hvis det er en længerevarende problematik.

 • Hvordan håndterer jeg kontakt med kunder i forhold til smittefare?

  Hvis du har spørgsmål til eksempelvis sikkerhedafstand til og mellem kunder, håndtering af kontanter og sygesikringskort, sundhedsydelser som TPI, blodtryksmåling og vacciner, og udbringning af medicin så skal du tale med din arbejdsgiver. Der er tale om indretning af arbejdet, og derfor ikke noget som vi som arbejdstagerorganisation kan udstikke retningslinjer i forhold til. Hvis der opstår nye situationer og spørgsmål, opfordrer vi til, at man straks tager fat i sin arbejdsgiver. Der er tale om en situation, der vil udvikle sig, og i alle forhold skal man som sundhedsfaglig medarbejder følge myndighedernes anvisninger. Se evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 • Farmakonomskolen er lukket - skal jeg være hjemme eller på apoteket?

  Farmakonomskolen afvikler den obligatoriske undervisning som fjernundervisning i samme periode som du ellers skulle have været på skole. Det er en forudsætning for kursusbeståelse, at du følger fjernundervisningen hjemmefra. Skolens sekretariat skal helt som vanligt have besked, hvis du er forhindret fx pga. sygdom.

  Farmakonomskolen oplyser, at hver enkelt årgang og deres uddannelsessvarlige hurtigst muligt vil få konkret anvisning om forløbet for årgangen på mail, og at eleverne indtil da skal læse og arbejde med fx opgaver og projekter hjemmefra.

 • Sådan påvirker Corona dig, der er ledig (tilføjet 20. marts kl. 11.20)

  Alle ledige medlemmer skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode".

  Det betyder bl.a., at du indtil videre:

  • Ikke er forpligtet til at stå til rådighed
  • Ikke er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog ikke opdateres)
  • Ikke skal deltage i samtaler

  Du vil få dine dagpenge som normalt, selvom du ikke står til rådighed.

  I din "hjemmeperiode" skal du sørge for, at:

  • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
  • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
  • Sende dit dagpengekort den 24. marts

  Du skal foreløbigt ikke stå til rådighed frem til den 29. marts 2020.

  Ikke alle skal melde sig syge på jobnet.dk. Selvom du er blevet anbefalet at blive hjemme foreløbigt, betyder det ikke, at du skal sygemelde dig.

  Du skal kun melde dig syg, hvis du er i en af disse tre scenarier:

  • Du har fået konstateret corona, og du er i isolation
  • Du er blevet pålagt karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Du er blevet ramt af anden sygdom

  Du kan læse mere om de ændrede regler på FTF-A´s hjemmeside: https://ftfa.dk/artikler-nyheder/haandtering-af-coronavirus/

 • Kan jeg som farmakonom på privat apotek blive teste for COVID-19? (Tilføjet 25. marts)

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at udlevering af medicin på apotekerne er en samfundskritisk funktion. Det betyder, at vi nu har fået bekræftet, at apotekerpersonale, der varetager kritiske funktioner er omfattet af retningslinje for test.

  Apotekspersonalet kan derfor efter indstilling fra apotekeren og efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt hurtig raskmelding er nødvendigt for at opretholde apotekets opgaver. Apotekspersonalet vil få mulighed for at blive testet, når der er tilstrækkelig kapacitet på testområdet.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600