FAQ om coronavirus, løn og ansættelse

Her kan du se svar på spørgsmål om coronavirus, løn og ansættelse.

Coronavirus

COVID-19 relateret fravær

 • Hvad gælder hvis jeg bliver testet positiv for COVID-19?

  Hvis du bliver syg, har du ret til løn under sygdom.

  Normalvis har du ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver om baggrunden for dit sygefravær. Henset til denne ekstraordinære situation, skal du straks meddele din arbejdsgiver, hvis du er sygemeldt grundet smitte eller mistanke om smitte med coronavirus, så din arbejdsgiver har mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger.

  Du skal følge de anvisninger du får fra din læge eller anden lægefaglig person, som har foretaget testen.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig dårlig svarende til de symptomer coronavirus giver?

  Hvis du føler symptomer på coronavirus, skal du blive hjemme, isolere dig selv, melde dig syg til din arbejdsgiver og kontakte læge eller lægevagt og følge deres instrukser. Hvis lægen anbefaler dig, at du fortsat skal blive hjemme, vil fraværet give ret til fravær med løn.

  Er du på arbejde eller ude i det offentlige rum, når du bliver syg, så gå straks hjem.

 • Skal jeg komme på arbejde, hvis jeg er bange for at blive smittet med COVID-19?

  Er du rask skal du møde op på arbejde som sædvanligt. Det er alene myndighederne og din læge der kan pålægge dig at blive hjemme.

  Bliver man hjemme alene af frygt for at blive smittet, kan det medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis du ikke mener, at der på din arbejdsplads gøres nok for at forebygge smitte, må du gå i dialog med din arbejdsgiver herom.

  Er du i en særlig risikogruppe eller er du pårørende til en person i en særlig risikogruppe, kan der gælde særlige regler om muligheden for fravær. Se her afsnittet "Ret til fravær til personer i øget risiko og pårørende til personer i øget risiko".

  Se det særlige afsnit af FAQ'en

 • Hvad gælder, hvis en af mine kollegaer eller nære pårørende er testet positiv for COVID-19?

  Sundhedsstyrelsen ændrer løbende deres vejledninger for smitteopsporing. Kontakt derfor din læge og få den konkrete vejledning og vurdering af om du bør testes.

  Vurderer lægen, at du skal testes, og sygemelder dig indtil du har fået svar på testen, skal du straks sygemelde dig hos din arbejdsgiver. Du vil i perioden modtage løn under sygdom.

 • Hvad gælder, hvis jeg er nødt til at blive hjemme for at passe barn grundet lukket skole eller institution?

  Har dit barns institution, skole osv. lukket eller ændrede åbningstider, vil dette ikke medføre ret til fravær med løn. Hvis anden pasning ikke kan findes, må du forhøre dig ad om muligheden for at benytte ekstra ferie, afspadsering eller fri uden løn.

  Den landsdækkende ret til nødpasning ophørte d. 11. maj. De fleste kommuner har en hotline, man kan kontakte, såfremt du vil undersøge om din kommune tilbyder nødpasning i særlige situationer.

 • Hvad gælder, hvis jeg ikke kan komme på arbejde grundet transportproblemer, der skyldes andres sygdom eller forhold, der kan henføres til COVID-19?

  Det er som udgangspunkt en medarbejders eget ansvar, at sørge for at kunne transportere sig til arbejde. Oplever du problemer med transport, skal du straks kontakte din arbejdsgiver og meddele, at du bliver forsinket. Fraværet giver ikke ret til løn i den periode. Vi anbefaler, at du tager en snak med din leder, og at I sammen kan finde ud af, om der kan findes en alternativ løsning, hvis det er en længerevarende problematik.

 • Farmakonomskolen er lukket - skal jeg være hjemme eller på apoteket?

  Farmakonomskolen afvikler den obligatoriske undervisning som fjernundervisning i samme periode som du ellers skulle have været på skole. Det er en forudsætning for kursusbeståelse, at du følger fjernundervisningen hjemmefra. Skolens sekretariat skal helt som vanligt have besked, hvis du er forhindret fx pga. sygdom.

Særlige risikogrupper

 • Hvilke personer er i øget risiko?

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, om hvilke personer der kan være i øget risiko. Vejledningen angiver, at det altid vil være en konkret vurdering, som foretages af din læge eller anden lægefaglig person. Er du i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko, bør du kontakte din læge.

  Du kan finde Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledning på deres hjemmeside.

  Se vejledningen hos Sundhedsstyrelsen

 • Hvilke regler gælder for mig, når jeg er i øget risiko?

  Hvis du er i øget risiko, skal du være ekstra opmærksom på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og adfærd.

  Du kan finde Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og adfærd for personer i øget risiko her.

 • Hvilke regler gælder for mig, når jeg er gravid?

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at gravide ud fra et forsigtighedsprincip er i den øgederisikogruppe og derfor skal være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger for hygiejne og adfærd.

  Arbejdsgivere skal derfor drøfte den arbejdsmæssige situation med gravide medarbejdere, så der foretages en konkret individuel vurdering af, om man kan varetage sine vanlige funktioner og/eller opgaver.


  Ændrede retningslinjer for fraværsmelding af gravide fra uge 28

  Sundhedsstyrelsen har præciseret deres retningslinjer, således at gravide apoteksansatte fra uge 28 ikke længere skal hjemsendes pr. automatik.

  Gravide fra uge 28 skal omplaceres til ikke-borgernært arbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, skal den gravide fraværsmeldes. Fraværsperioden medfører ret til fuld løn i perioden.

  Sundhedsstyrelsen har i et brev til Apotekerforeningen konkretiseret, at det er Sundhedsstyrelsens vurdering,at skrankearbejde på privat apotek ikke er borgernært arbejde. Sundhedsstyrelsen opfordrer dog til, at der opsættes barrierer op ved skranken, og at der gives mulighed for omplacering til opgaver hvor man ikke står ved skranken.

  Hvis der er konkrete forhold vedrørende din graviditet, som nødvendiggør at der foretages yderligere beskyttelsestiltag, bør du kontakte din lægen og drøfte muligheden for at sygemelde dig.


  Særligt for elever, der er gravide


  Der gælder de samme retningslinjer for elever i forhold til at være i øget risiko. Hvis du bliver sygemeldt af din læge grundet COVID-19, vil der være det særlige forhold,  at du som elev er i gang med en uddannelse, der kræver, at du gennemfører praktikophold af en bestemt varighed.Vi opfordrer dig til at kontakte Farmakonomskolen, hvis du er i tvivl om hvad din sygemelding har af betydning for dit uddannelsesforløb. Du kan også finde en FAQ på Farmakonomskolens elevside

 • Ret til fravær til personer i øget risiko og pårørende til personer i øget risiko

  Regeringen og Folketingets partier har med virkning fra d. 20. maj aftalt at sygedagpengeloven ændres, så der i en midlertidig periode vil være ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

  Der kan ikke udbetales sygedagpenge for perioder før d. 20. maj 2020, og aftalen gælder indtil d. 31. august 2020.


  Ordningen gælder for:

  1. Lønmodtagere i ansættelse, der er i øget risiko for smitte ved covid-19
  2. Lønmodtagere i ansættelse, der er pårørende – og deler husstand - til personer i øget risiko for smitte ved covid-19.

  Det er et krav, at man er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom, for at opnå ret til arbejdsgiverbetalt løn under sit sygefravær. Ovennævnte personkreds er ikke uarbejdsdygtige, hvorfor fraværet ikke vil medføre en ret til løn.

  Aftalen medfører at kommunen nu fraviger kravet om uarbejdsdygtighed, således at du har mulighed for at modtage sygedagpenge under fravær der skyldes fare for smitte ved COVID-19. 

  Selvom du ikke har ret til løn fra din arbejdsgiver under dette fravær, kan du altid aftale med din arbejdsgiver, at du i perioden modtager fuld løn, mod at din arbejdsgiver får refusion fra kommunen i din fraværsperiode.


  Betingelser for at modtage sygedagpenge:

  1. Du og din arbejdsgiver skal have været i dialog om muligheden for at indrette arbejdspladsen betryggende vis. Muligheden for omplacering og hjemmearbejde bør også drøftes.

  2. Kan der ikke opnås enighed om en tilpasset arbejdsgang, skal du herefter gå til lægen og få en lægelig vurdering af om du er er i øget risiko ved smitte af COVID-19. Er du pårørende til en person i øget risiko, er det denne persons læge, der skal dokumentere, at personen er i øget risiko. Du og din arbejdsgiver aftaler hvem der betaler lægeattesten. Får du ret til sygedagpenge, refunderer kommunen udgiften.

  3. Herefter skal du og din arbejdsgiver endnu en gang forsøge at tilpasse arbejdsgangen i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal din arbejdsgiver udarbejde en erklæringen om, at du fritages helt fra din arbejdsforpligtigelse.

  4. Din arbejdsgiver sørger for at fraværsmelde dig fra din første fraværsdag, fra denne ordning er trådt i kraft.

  5. Kommunen anmoder dig herefter om at sende lægeattest og erklæringen fra din arbejdsgiver til brug for deres afgørelse om din ret til sygedagpenge. Det er yderligere et krav, at du opfylder det almindelige beskæftigelseskrav.

  6. Hvis kommunen afgør at du opfylder betingelserne, vil du opnå ret til sygedagpenge.

  Når du tildeles sygedagpenge efter denne aftale, er du ikke omfattet af de almindelige regler om opfølgning fra kommunen, herunder samtaler, tilbud m.v.

  Dette betyder blandt andet, at du eksempelvis godt kan afholde ferie, i stedet for at modtage sygedagpenge efter den midlertidige ordning, og uden aftale med kommunen. Du skal dog huske at orientere kommunen om ferien, så du ikke får dobbeltudbetaling.

  Bliver du syg, skal melde din syg hos din arbejdsgiver og du vil overgå til de almindelige regler ved sygdom både i forhold til din arbejdsgiver og til kommunen.

Ferie

 • Må jeg tage på ferie?

  Det er vanskeligt at spå om, hvordan reglerne ser ud, når du skal afsted på ferie. Du skal sørge for, som altafgørende regel, at efterleve de retningslinjer, myndighederne angiver om udlandsrejse. Det er de gældende vejledninger på udrejsetidspunktet, som vil gælde.

  Hvis du handler i strid med de gældende vejledninger ved afrejse, vil eventuelle karantæneperioder og sygeperioder som udgangspunkt være uden løn.

  Ændrer vejledningerne sig under din ferie, har du været i god tro omkring din rejse og eventuelle fraværsperioder er som udgangspunkt med løn.

  Er du i tvivl om de gældende vejledninger, kan du orientere dig på udenrigsministeriets hjemmeside, hvor de gældende rejsevejledninger opdateres.

  Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

 • Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afholde ferie, hvis der ikke er arbejde nok?

  Din arbejdsgiver skal overholde ferielovens varsler, hvis han/hun ensidigt vil bestemme hvornår din ferie skal placeres.
  Hovedferie skal varsles med 3 måneder (de 3 ferieuger der placeres fra 1. maj til 30 sept.)
  Restferie skal varsles med 1 måned (de resterende ferieuger som placeres fra 1. oktober til 30. april)

  Er din ferie allerede fastlagt, kan den som udgangspunkt ikke ændres, medmindre du frivilligt laver en aftale med din arbejdsgiver herom.

 • Hvad sker der med min ferie, hvis jeg ikke kan komme afsted på den rejse, jeg har bestilt?

  Hvis du er nødt til at aflyse din rejse, kan du undersøge, om du har en forsikring, der kan dække det tab, du måtte lide i forbindelse med aflysningen. Selve din planlagte ferie over for din arbejdsgiver vil som udgangspunkt ikke blive annulleret, selvom du ikke kan komme ud og rejse.

 • Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afspadsere, hvis der ikke er arbejde nok?

  De konkrete afspadseringsregler fremgår enten af en personalepolitik eller af den overenskomst, som du kan være omfattet af. Typisk skal afspadseringen varsles med et på forhånd aftalt varsel. 

For ledige

 • Sådan påvirker Corona dig, der er ledig

  Alle ledige medlemmer skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode".

  Fra 27. maj 2020 har Folketinget besluttet, at langsomt genåbne beskæftigelsesindsatsen i a-kasserne og jobcentrene.

  For dig, der er ledig, betyder det, at:

  • Du igen er forpligtet til at stå til rådighed
  • Du er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog opdateres)
  • Du vil blive indkaldt til telefonsamtaler om dit CV

  Du skal fortsat sørge for, at:

  • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
  • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
  • Sende dit dagpengekort den 24. maj og 24. juni

  Du kan læse mere om de ændrede regler på FTF-A´s hjemmeside.

  Læs om de ændrede regler her

COVID-19-relaterede problemstillinger

 • Kan jeg blive testet?

  Selv om du ikke har symptomer eller ikke er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus, kan du vælge at blive testet. Du kan bestille tid via coronaprover.dk, hvor der er informationsmateriale til, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med bestilling af test, prøvetagning, prøvesvar og i tilfælde af at din test er positiv.

  Hvis du har symptomer på COVID-19 eller skal testes, fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus, skal du altid kontakte din læge, før du bestiller tid til test. Så vil din læge oprette en henvisning til dig, så du kan blive testet. Herefter kan du vende tilbage til coronaprover.dk og bestille tid.

  Book tid til prøvetagning

 • Hvordan håndterer jeg kontakt med kunder i forhold til smittefare?

  Hvis du har spørgsmål til eksempelvis sikkerhedafstand til og mellem kunder, håndtering af kontanter og sygesikringskort, sundhedsydelser som TPI, blodtryksmåling og vacciner, og udbringning af medicin så skal du tale med din arbejdsgiver. Der er tale om indretning af arbejdet, og derfor ikke noget som vi som arbejdstagerorganisation kan udstikke retningslinjer i forhold til. Hvis der opstår nye situationer og spørgsmål, opfordrer vi til, at man straks tager fat i sin arbejdsgiver. Der er tale om en situation, der vil udvikle sig, og i alle forhold skal man som sundhedsfaglig medarbejder følge myndighedernes anvisninger. Se evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 • Kan jeg blive sat ned i tid eller løn uden varsel med begrundelse i COVID-19?

  Din arbejdsgiver kan ikke sætte dig ned i hverken timer eller i løn uden varsel med begrundelse i COVID-19. Ændringer i din løn eller i din arbejdstid vil være at betragte som en væsentlig vilkårsændring og skal varsels med dit individuelle opsigelsesvarsel.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600