Barsel og orlov

Få mere viden om, hvilke muligheder du har som farmakonom, når du skal på barsel eller søge orlov.

Når du venter barn, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Nogle ting, såsom din fraværsret, er bestemt af barselslovgivningen, mens andre forhold, såsom retten til løn i en bestemt periode, er bestemt af din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. Her vil vi gennemgå nogle af de vigtigste elementer.

Kontrakt eller overenskomst hos Nomeco

Hvis du er ansat farmakonom på Nomeco, skal du være opmærksom på, hvorvidt du er ansat under Nomecos lokalaftale, eller om du er ansat på individuelle kontraktforhold uden overenskomst. Dette vil fremgå af dit ansættelsesbevis.

Prøv barselsberegneren

Tirsdag den 2. august 2022 trådte ny barselslovgivning i kraft. Når du læser med herunder, så skal du være opmærksom på at der derfor gælder forskellige regler alt efter om dit barn er født før eller efter den 2. august.

Læs om de nye barselsregler


Regler der gælder for dig der har fået barn, der er født før den 2. august:

Når I holder barselsorlov, er der flere måder, I kan fordele orloven på. Prøv barselsberegnerern her, og få en idé om, hvordan barslen kan se ud.

Beregn din barsel her - barn født før 2. august

Barselsberegneren tager ikke højde for alle familie- og orlovsomstændigheder. Den giver således ikke mulighed for at få en plan, hvis du: skal adoptere, er medmor, vil forlænge, udskyde eller afbryde orloven undervejs, ikke har dansk social sikring, barnets anden forælder er uden dansk social sikring eller en eller begge forældre bor i udlandet, ikke bor sammen med barnet, arbejder i turnus, med varierende arbejdstider, eller i øvrigt er omfattet af særlige regler eller føder efter den 2. august 2022.

Beregn din barsel her - barn født 2. august og derefter

FAQ om orlov

 • Kan jeg få fri til lægebesøg?

  Graviditetsundersøgelser

  Du har som kommende mor ret til frihed med løn til graviditetsundersøgelser, hvis disse ikke kan placeres uden for arbejdstiden. Fortæl gerne din arbejdsgiver om undersøgelserne i god tid, så din arbejdstid måske kan tilrettelægges derefter.

  Fertilitetsbehandling

  Hvis uønsket barnløshed skyldes sygelige forhold hos dig selv, har du ret til fravær med løn til fertilitetsbehandlinger. Vær opmærksom på, at fertilitetsbehandlinger, ligesom graviditetsundersøgelser, om muligt skal lægges til mindst mulig gene for arbejdspladsen.

  For ansatte i det offentlige er gælder retten til fravær med løn i forbindelse med undersøgelse og behandling for barnløshed for alle ansatte, uanset hvem af parterne, der er årsag til barnløsheden.

   

 • Hvornår skal jeg fortælle, at jeg er gravid?

  Du skal oplyse din arbejdsgiver om din graviditet senest 3 måneder før termin. Som far eller medmor skal du desuden oplyse om tidspunktet for afholdelse af de 2 ugers fædreorlov senest 4 uger før orlovens forventede start.

  Hvis du er ansat på privat apotek, skal du være opmærksom på, at dit skema også skal tilpasses – gravide skal fritages for aftenarbejde (efter kl. 20:00) 8 uger før termin. De timer, der fratages ved aftenarbejde, skal i stedet placeres på dagvagter.

  I visse tilfælde bør du desuden informere ledelsen på din arbejdsplads allerede ved planlægningen af en kommende graviditet, eller hurtigst muligt efter, du har opdaget, at du er gravid.

  Dette er vigtigt, hvis du arbejder med produktion på sygehusapoteker og håndterer cytostatika. Cytostatikaproduktion er et særligt risikoområde, og der skal derfor tages hensyn til din situation så hurtigt som muligt. Udgangspunktet for farmakonomer, der arbejder med cytostatikaproduktion, og som ønsker at blive gravide eller er blevet gravide, er således omplacering til et andet arbejdsområde.

  Kontakt gerne din TR eller vores sekretariat, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

 • Hvornår begynder min graviditetsorlov?

  Graviditetsorloven er den periode, du som gravid har ret til fravær fra dit arbejde inden din fødsel. I henhold til barselsloven starter din graviditetsorlov 4 uger før din terminsdato. Dog giver visse overenskomster ret til at holde graviditetsorlov med sædvanlig løn tidligere:

  • Privat apotek OK: 6 uger før forventet fødsel
  • KL: 8 uger før forventet fødsel
  • RLTN (Regionernes lønnings- og takstnævn): 8 uger før forventet fødsel
  • Staten: 6 uger før forventet fødsel
  • Nomeco: 4 uger før forventet fødsel
  • Pharmakon: 8 uger før forventet fødsel
  • Takeda Pharma A/S: 4 uger før forventet fødsel

  Vær opmærksom på, at din graviditetsorlov stopper ved fødslen. Hvis du således føder 1 uge før terminsdatoen, vil din graviditetsorlov blive forkortet med en uge. Hvis du derimod går 1 uge over tid, vil din graviditetsorlov også blive forlænget med en uge. Dette vil ikke have indflydelse på resten af din orlovsperiode.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn, kan du i stedet være berettiget til barselsdagpenge.

 • Hvad hvis du bliver syg inden din graviditetsorlov?

  Hvis du bliver syg inden din graviditetsorlov, har du mulighed for at starte denne orlovsperiode tidligere, hvis sygdommen er graviditetsbetinget. Du har ret til samme fulde løn som ved almindelig sygdom.

  Hvis der er tale om graviditetsbetinget sygdom, såsom bækkenløsning eller svangerskabsforgiftning, kan din arbejdsgiver få refusion fra din første fraværsdag. Din læge skal dokumentere, at der er tale om graviditetsbetinget fravær, og du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvad du skal gøre, efter din arbejdsgiver har indberettet dit sygefravær.

  Du har desuden ret til at starte din graviditetsorlov tidligere, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret eller for dig som gravid. Dette kan være tilfældet, hvis du arbejder på et sygehusapotek med produktion og håndtering af særlige medikamenter, som eksempelvis cytostatika, og der ikke allerede er blevet lagt en tilstrækkelig handleplan (se afsnittet ovenfor: Hvornår skal jeg fortælle, jeg er gravid?”)

  Kontakt gerne din TR eller vores sekretariat, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

 • Hvornår kan jeg som far eller medmor holde orlov?

  Regler for børn født d. 2. august 2022 eller senere:

  Orlovsret:
  Som far eller medmor kan du holde 2 ugers orlov i forbindelse med barnets fødsel. Disse to uger kan efter aftale med din arbejdsgiver placeres fleksibelt – de skal dog være holdt inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. Du skal fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at holde denne orlov, og i så fald dens placering, senest 4 uger før forventet fødsel.

  Herudover har du ret til 22 ugers orlov med ret til dagpenge. Heraf er de 9 uger øremærket dig. De resterende 13 uger kan overføres til moren, hvis du ikke selv ønsker at holde dem.

  Lønret:
  Ansatte på privat apotek har ret til 10 ugers orlov med sædvanlig løn.

  Ansatte i det offentlige (stat/region/kommune) har ret til 7 ugers fravær med sædvanlig løn, Den ansatte har desuden ret til yderligere 6 ugers fravær med sædvanlig løn – hvis begge forældre er ansat under denne overenskomst, kan forældrene fordele disse 6 uger mellem sig.

  Ansatte under Pharmakons overenskomst har ret til 10 ugers fravær med fuld løn, som placeres i forlængelse af moderens orlov, medmindre der indgås aftale om anden placering med arbejdsgiver.

  Ansatte under Takeda Pharma A/S’ overenskomst har ret til orlov med løn fra den 15 - 30. uge efter fødslen – i alt 16 uger. Hvis begge forældre er ansat ved Takeda kan de 16 uger deles imellem dem.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn, kan du i stedet være berettiget til barselsdagpenge.

  Regler for børn født FØR d. 2. august 2022

  Kontakt sekretariatet på ff@farmakonom.dk

 • Hvordan forløber morens barselsorlov?

  Regler for børn født d. 2. august 2022 eller senere:

  Din orlov starter dagen efter fødslen og varer i 24 uger. Er du ansat på privat apotek eller i det offentlige, har du som mor ret til sædvanlig løn under hele din orlov. 

  Er du ansat under Pharmakons eller Takeda Pharma A/S’ overenskomst, har du også ret til sædvanlig løn de første 14 uger efter fødslen. Hvis du er ansat under Nomecos lokalaftale, har du også ret til fuld løn de første 14 uger efter fødslen.

  Du har som mor desuden pligt til at blive hjemme de første 2 uger efter fødslen.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn under din orlov, har du ret til fravær i 24 uger. Her kan du også være berettiget til barselsdagpenge.

  Regler for børn født FØR d. 2. august 2022

  Kontakt sekretariatet på ff@farmakonom.dk

 • Hvordan forløber min forældreorlov?

  Regler for børn født d. 2. august 2022 eller senere:

   

  Begrebet ”forældreorlov” udgår af barselsloven pr. 1. juli 2022. Se derfor orlovsreglerne i punktet ovenfor (Hvordan forløber morens orlov).

  Regler for børn født FØR d. 2. august 2022

  Kontakt sekretariatet på ff@farmakonom.dk

 • Varslingsfrister

  Varslingsfrister for børn født d. 2. august 2022 eller senere:

  Morens fravær før fødsel: 3 måneder før forventet fødsel

  Far / medmors fravær efter fødsel: 4 uger før forventet fødsel

  Morens varsel for tilbagevenden til arbejdet: 6 uger efter fødslen

  Fars / medmors fravær 10 uger efter fødslen: 6 uger efter fødslen

  Lønmodtager ønsker at udskyde op til 5 ugers orlov: 8 uger efter fødslen

  Lønmodtager, der vil afholde udskudt orlov: 8 uger før orlovens start

 • Kan jeg forlænge min orlovsperiode?

  For børn født efter d. 2. august 2022 eller senere:

  Der gælder fortsat ret til at forlænge orloven med 8 eller 14 uger. Det nye er dog, at man ikke kan udstrække dagpengene, hvilket betyder, at der i denne periode hverken vil blive udbetalt løn eller dagpenge.

  Begrebet ”forældreorlov” udgår af barselsloven pr. 1. juli 2022. Se derfor orlovsreglerne i punktet ovenfor (Hvordan forløber morens orlov)

  Regler for børn født FØR d. 2. august 2022

  Kontakt sekretariatet på ff@farmakonom.dk

 • Kan jeg udskyde noget af min orlov?

  For børn født efter d. 2. august 2022 eller senere:

  Som mor og far/medmor har du ret til at udskyde op til 5 ugers orlov og afholde orloven, efter barnet er fyldt 1 år og før barnet fylder 9 år.

  Orloven skal holdes samlet, og som lønmodtager i arbejde har du ret til at holde orloven senere, også selvom du skifter arbejdsgiver. Du skal blot varsle orloven og længden på orloven til din arbejdsgiver, senest 8 uger før orloven starter. Dette kaldes også den retsbaserede udskydelse af orlov,

  Du kan ikke udskyde mere end 5 ugers orlov, selvom du har ret til mere orlov eller har fået orlov overdraget fra den anden forældre, uden aftale med din arbejdsgiver, hvilket kaldes den aftalebaserede udskydelse af orlov.

  Som far/medmor kan du udskyde yderligere 8 ugers orlov (eller mere, hvis du har fået overdraget orlov fra mor) efter aftale med din arbejdsgiver. Du skal have genoptaget arbejdet på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge – det vil for mors vedkommende sige mellem 3. uge og 1 år efter barnets fødsel og for fars eller medmors vedkommende i løbet af det første år efter barnets ankomst.

  Orlov, som du har udskudt efter aftale med din arbejdsgiver, skal holdes efter barnet fylder 1 år, og inden barnet fylder 9 år, og du behøver ikke holde den samlet. Du har dog ingen garanti for at kunne holde orlov aftalt med din arbejdsgiver senere eller hvis du fx skifter job. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

  Regler for børn født FØR d. 2. august 2022

  Kontakt sekretariatet på ff@farmakonom.dk

 • Hvad hvis jeg bliver syg, når jeg holder orlov?

  Hvis du bliver syg, mens du holder barsels- eller forældreorlov, skal du som udgangspunkt ikke foretage dig noget, da almindelig sygdom ikke forhindrer afholdelse af barsel.

  Hvis man som mor inden for 14 uger fra barnets fødsel dog bliver alvorlig syg i sådan et omfang, at man ikke kan tage vare på sit barn, kan faderen eller medmoderen kan overtage moderens ret til orlov i denne periode.

  Hvis enten far eller mor bliver syg under forældreorloven med barselsdagpenge, kan den anden forælder bruge den resterende del – det kræver dog, at forælderen, som er på orlov og bliver syg, afbryder sin orlov ved at give besked til Udbetaling Danmark.

  Vær i den forbindelse opmærksom på, at den syge forælder ikke altid har ret til at genindtræde i sit arbejde under en sygdomsperiode under orlov, hvis formålet med genindtrædelsen er at få løn under sygdom – det skal i så fald aftales med ens arbejdsgiver. Hvis dette ikke er muligt, vil man i stedet kunne søge kommunen om sygedagpenge. Vi anbefaler, at du kontakter rådgiverne i Farmakonomforeningen inden en eventuel sygemelding.

 • Hvad hvis mit barn bliver syg under min orlov?

  Hvis dit barn bliver almindeligt syg under orlovsperioden, fortsætter din orlov som planlagt.

  Hvis dit barn har behov for indlæggelse på et hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, kan perioden med ret til fravær med sædvanlig løn enten udskydes med samme periode, som indlæggelsen varer, eller forlænges tilsvarende, dog maksimalt 3 måneder. Dette er ikke tilfældet for de to ugers fædreorlov. Husk at orientere din arbejdsgiver om forlængelse eller udskydelse hurtigst muligt.

  For ansatte på privat apotek vil orloven med løn automatisk blive forlænget, hvis indlæggelsen sker inden for 24 uger efter barnets fødsel.

 • Hvordan forløber min pensionsindbetaling?

  For børn født efter d. 2. august 2022 eller senere:

  Du får som ansat på privat apotek, på Pharmakon og under Takeda Pharma A/S samt som offentligt ansat indbetalt normalt pensionsbidrag i den del af orloven, hvor du får løn eller dagpenge.

  Regler for børn født FØR d. 2. august 2022

  Du får som ansat på privat apotek, på Pharmakon og under Takeda Pharma A/S samt som offentligt ansat indbetalt normalt pensionsbidrag i den del af orloven, hvor du får løn eller dagpenge.

  Hvis du vælger at forlænge din orlov og udstrække dine dagpenge, vil pensionsindbetalingen blive forholdsmæssigt nedsat.

   

 • Hvordan afholder og optjener jeg ferie?

  Graviditets-, barsels- og forældreorlov er i sig selv en feriehindring. Det vil sige, at du ikke kan blive pålagt at holde ferie i de perioder, hvor du holder orlov.

  Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie eksempelvis i forlængelse af din orlov, eller ved at afbryde din orlov og genoptage den efter ferieafholdelse. Hvis du ikke kan nå at afholde din ferie inden udløbet af enten hovedferieperioden eller ferieåret på grund af barsel, kan du også få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie.

  Da pensionsindbetalinger sidestilles med løn, optjener du ret til betalt ferie i de perioder, hvor der indbetales pensionsbidrag under din orlov.

  Retten til fuld ferie efter din orlovsperiode er dog betinget af, at ferien efterfølgende afholdes under ansættelse samme sted. Hvis du skifter til et job, vil den ulønnede del af din orlovsperiode ikke tælle med i opgørelsen af din ferie, og du vil således ikke modtage et feriekort med fuld ferie.

 • Hvad hvis jeg mister mit barn?

  Du har både som mor, far eller medmor ret til sorgorlov, hvis I skulle miste jeres barn.

  Sorgorloven er en periode på 26 uger med ret til barselsdagpenge under fraværet.

  Retten til sorgorlov gælder både, hvis man mister barnet efter 22. uge, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis man mister et barn, inden det er fyldt 18 år.

  For farmakonomer ansat på overenskomsterne både på det kommunale, på staten, det regionale og på privat apotek er der ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2021 aftalt ret til løn under sorgorlov.

  På privat apotek er det med virkning fra 1. oktober 2021. Retten til løn gælder også for farmakonomelever.

  På statens område er det med virkning fra 1. april 2021.

  På det kommunale og det regionale område er det fra 1. april 2022.

  Er du på forældreorlov med et andet barn, kan du udskyde denne orlov, og i stedet gå på sorgorlov. Forældreorloven for det andet barn kan udskydes til afholdelse, inden dette barn fylder 9 år.

  Ved bortadoption har begge forældre ret til sorgorlov i 14 uger inden den 32. uge efter fødslen. En farmakonom ansat under ovennævnte overenskomster har også ret til løn i denne periode.

  Lønretten forudsætter den fulde dagpengerefusion til arbejdsgiveren.

 • Hvordan er min situation ved adoption?

  Hvis du opholder dig i udlandet for at adoptere et barn, har du ret til fravær med løn i op til 4 uger før modtagelsen af barnet.

  Lønnen er betinget af retten til barselsdagpenge i samme periode. Hvis der skulle opstå forhold, som du ikke selv er herre over, og som betyder, at opholdet i udlandet må forlænges, kan retten til fraværet forlænges.


  Hvis barnet adopteres fra Danmark, har du ret til fravær med løn i op til 1 uge før modtagelsen af barnet. Dette fravær kan også forlænges ved særlige omstændigheder.

  Efter modtagelsen af barnet, har både du og barnets anden forælder ret til barselsdagpenge og fravær i de første to uger (den periode, der også kaldes fædreorloven). Derudover har den farmakonom, der holder orlov med barnet, ret til fravær med sædvanlig løn i den periode, der tilsvarer henholdsvis barselsorloven og forældreorloven.

 • Hvad hvis jeg ikke har ret til løn under min orlov?

  Hvis du opfylder beskæftigelseskravet, men ikke har ret til fuld løn under din orlovsperioder, har du ret til barselsdagpenge. Perioden for barselsdagpenge er henholdsvis:

  For moren

  • 4 uger før terminsdato (graviditetsorlov)
  • 14 uger direkte efter fødsel (barselsorlov)


  For far/medmor

  • 2 uger i forbindelse med fødsel inden for de første 14 uger (fædreorlov)
  • For begge forældre: 32 uger (forældreorlov – begge forældre har ret til 32 ugers fravær hver, men retten til barselsdagpenge er kun 1x 32 uger).

  Som kvindelig funktionær har du desuden ret til halv løn under henholdsvis graviditetsorloven og barselsorloven. Hvis halv løn er mindre, end hvad du ville være berettiget til i barselsdagpenge, kan lønnen suppleres op med barselsdagpenge.

 • Har jeg ret til omsorgsdage?

  Omsorgsorlov for alle lønmodtagere uanset ansættelsessted

  Nye regler pr. 2. august 2022 giver alle lønmodtagere ret til omsorgsorlov 5 dage om året. Dette er dog uden hverken løn eller dagpenge, og er dermed alene en ret til fravær.

  Der er en overgangsordning, som betyder, at man i perioden 2. august 2022 – 31. december 2022 alene har ret til 2 omsorgsdage – uden løn. Pr. 1. januar 2023 har alle ret til de 5 årlige omsorgsdage.

  Formålet med omsorgsorloven er at yde personlig omsorg eller støtte til pårørende (dette kan være både børn eller egne forældre) ved væsentligt behov for dette pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

  Det vil sige, at omsorgsorloven både kan bruges til fx at følge ens mor/far til demensudredning eller til støtte/omsorg af døende på hospice.

  Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Dokumentationen behøver ikke at være en lægeerklæring, men an fx være en indkaldelse til en behandling på sygehus. Lønmodtageren skal selv betale for evt. lægelig dokumentation.

  Omsorgsorlov træder ikke i stedet for evt. allerede aftalte overenskomstmæssige omsorgsdage.

  Omsorgsdage efter overenskomsterne:

  Som ansat på privat apotek har du ret til fravær 10 omsorgsdage om året. Dagene kan bruges til pasning af alle nære pårørende, og er således ikke forbeholdt børn. Dagene holdes uden løn.

  Som offentligt ansat, har du ret til at holde 2 omsorgsdage per kalenderår til sædvanlig løn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Som farmakonom på Pharmakon har du ret til at holde 5 omsorgsdage per år med 60 % af din sædvanlige løn. Omsorgsdagene kan bruges til pasning af forældre, ægtefælle/samlever og børn.

  Som ansat under Takeda Pharma A/S’ overenskomst er der mulighed for at indgå individuelle aftaler med din chef med henblik på at afholde omsorgsdage uden løn til pasning af pårørende.

  Som ansat under Nomecos lokalaftale, har du ret til at holde 2 børneomsorgsdage per ferieår, hvis du har minimum 9 måneders anciennitet. Børnene skal være under 14 år på afholdelsestidspunktet. Dagene holdes uden løn, men du kan dog vælge at få udbetalt et beløb fra din fritvalgskonto.

  Hvis ikke du er ansat under overenskomst, har du kun ret til at holde lønnede omsorgsdage, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller lignende.

 • Har jeg ret til barns 1. og 2. sygedag?

  Som ansat på privat apotek har du ret til fravær med sædvanlig løn ved dit barns 1. og 2. sygedag. Retten gælder for børn under 15 år.

  Som offentligt ansat, har du også ret til fravær med sædvanlig løn på dit barns 1. og 2. sygedag. Retten gælder for mindreårige børn under 18 år. Det er dog en betingelse, at forholdene på arbejdspladsen tillader det, og at hensynet til barnets forhold nødvendiggør det.

  Som ansat på Pharmakon har du ret til 1 dags tjenestefri med løn til pasning af et sygt, mindreårigt barn. Dagen er per sygeperiode, og skal således ikke nødvendigvis placeres på 1. eller 2. sygedag.

  Hvis du er ansat under Takeda Pharma AS’ overenskomst, har du ret til fravær med løn 2 dage per sygeperiode, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets forhold. Disse dage behøver således heller ikke blive placeret på 1. eller 2. sygedag.

  Som ansat under Nomecos lokalaftale har du ret til fravær med løn til pasning af et sygt barn under 14 år. Friheden gives kun, til du kan finde anden pasningsmulighed, og kan højst omfatte dit barns 1. sygedag. Retten gælder desuden kun, hvis du har mindst 6 måneders anciennitet.

  Hvis ikke du er ansat under overenskomst, kan du have ret til løn under barnets 1. og 2. sygedag, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller lignende. Hvis ikke sådanne rettigheder er beskrevet, har du kun ret fravær fra arbejdet, hvis tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af ulykker eller sygdom, som gør din umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig.

 • Soloforælder

  Hvis et barn kun har én forælder på fødselstidspunktet, kan forælderen ansøge om 22 ekstra ugers orlov.

  Det kan være i situationer, hvor:

  • solomor har ved hjælp af donor fået et barn, og der er derfor ingen juridisk far
  • solofar har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor
  • den anden forælder er gået bort før fødslen
  • forælderen er eneadoptant.

  Sådan ser din orlov ud som soloforælder

  • Som soloforældre har du ret til 46 ugers orlov efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.
  • Orloven fordeler sig således:
  • 2 uger + 8 uger + 14 uger + 22 uger ekstra orlov
 • Trillingeforældre eller flere

  Pr. 1 januar 2023 får forældre, der får 3 eller flere børn ved samme fødsel, ret til 26 ugers ekstra fravær tilsammen med ret til dagpenge. De 26 uger skal holdes senest 18 måneder efter fødslen.


Emneord