Barsel og orlov

Få mere viden om, hvilke muligheder du har som farmakonom, når du skal på barsel.

Når du venter barn, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Nogle ting, såsom din fraværsret, er bestemt af barselslovgivningen, mens andre forhold, såsom retten til løn i en bestemt periode, er bestemt af din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. Her vil vi gennemgå nogle af de vigtigste elementer.

Kontrakt eller overenskomst hos Nomeco

Hvis du er ansat farmakonom på Nomeco, skal du være opmærksom på, hvorvidt du er ansat under Nomecos lokalaftale, eller om du er ansat på individuelle kontraktforhold uden overenskomst. Dette vil fremgå af dit ansættelsesbevis.

FAQ om barsel

 • Kan jeg få fri til lægebesøg?

  Graviditetsundersøgelser

  Du har som kommende mor ret til frihed med løn til graviditetsundersøgelser, hvis disse ikke kan placeres uden for arbejdstiden. Fortæl gerne din arbejdsgiver om undersøgelserne i god tid, så din arbejdstid måske kan tilrettelægges derefter.

  Fertilitetsbehandling

  Hvis uønsket barnløshed skyldes sygelige forhold hos dig selv, har du ret til fravær med løn til fertilitetsbehandlinger. Vær opmærksom på, at fertilitetsbehandlinger, ligesom graviditetsundersøgelser, om muligt skal lægges til mindst mulig gene for arbejdspladsen.

  For ansatte i det offentlige er gælder retten til fravær med løn i forbindelse med undersøgelse og behandling for barnløshed for alle ansatte, uanset hvem af parterne, der er årsag til barnløsheden.

   

 • Hvornår skal jeg fortælle, at jeg er gravid?

  Du skal oplyse din arbejdsgiver om din graviditet senest 3 måneder før termin. Som far eller medmor skal du desuden oplyse om tidspunktet for afholdelse af de 2 ugers fædreorlov senest 4 uger før orlovens forventede start.

  Hvis du er ansat på privat apotek, skal du være opmærksom på, at dit skema også skal tilpasses – gravide skal fritages for aftenarbejde (efter kl. 20:00) 8 uger før termin. De timer, der fratages ved aftenarbejde, skal i stedet placeres på dagvagter.

  I visse tilfælde bør du desuden informere ledelsen på din arbejdsplads allerede ved planlægningen af en kommende graviditet, eller hurtigst muligt efter, du har opdaget, at du er gravid.

  Dette er vigtigt, hvis du arbejder med produktion på sygehusapoteker og håndterer cytostatika. Cytostatikaproduktion er et særligt risikoområde, og der skal derfor tages hensyn til din situation så hurtigt som muligt. Udgangspunktet for farmakonomer, der arbejder med cytostatikaproduktion, og som ønsker at blive gravide eller er blevet gravide, er således omplacering til et andet arbejdsområde.

  Kontakt gerne din TR eller vores sekretariat, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

 • Hvornår begynder min graviditetsorlov?

  Graviditetsorloven er den periode, du som gravid har ret til fravær fra dit arbejde inden din fødsel. I henhold til barselsloven starter din graviditetsorlov 4 uger før din terminsdato. Dog giver visse overenskomster ret til at holde graviditetsorlov med sædvanlig løn tidligere:

  • Privat apotek OK: 6 uger før forventet fødsel
  • KL: 8 uger før forventet fødsel
  • RLTN (Regionernes lønnings- og takstnævn): 8 uger før forventet fødsel
  • Staten: 6 uger før forventet fødsel
  • Nomeco: 4 uger før forventet fødsel
  • Pharmakon: 8 uger før forventet fødsel
  • Takeda Pharma A/S: 4 uger før forventet fødsel

  Vær opmærksom på, at din graviditetsorlov stopper ved fødslen. Hvis du således føder 1 uge før terminsdatoen, vil din graviditetsorlov blive forkortet med en uge. Hvis du derimod går 1 uge over tid, vil din graviditetsorlov også blive forlænget med en uge. Dette vil ikke have indflydelse på resten af din orlovsperiode.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn, kan du i stedet være berettiget til barselsdagpenge.

 • Hvad hvis du bliver syg inden din graviditetsorlov?

  Hvis du bliver syg inden din graviditetsorlov, har du mulighed for at starte denne orlovsperiode tidligere, hvis sygdommen er graviditetsbetinget. Du har ret til samme fulde løn som ved almindelig sygdom.

  Hvis der er tale om graviditetsbetinget sygdom, såsom bækkenløsning eller svangerskabsforgiftning, kan din arbejdsgiver få refusion fra din første fraværsdag. Din læge skal dokumentere, at der er tale om graviditetsbetinget fravær, og du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvad du skal gøre, efter din arbejdsgiver har indberettet dit sygefravær.

  Du har desuden ret til at starte din graviditetsorlov tidligere, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret eller for dig som gravid. Dette kan være tilfældet, hvis du arbejder på et sygehusapotek med produktion og håndtering af særlige medikamenter, som eksempelvis cytostatika, og der ikke allerede er blevet lagt en tilstrækkelig handleplan (se afsnittet ovenfor: Hvornår skal jeg fortælle, jeg er gravid?”)

  Kontakt gerne din TR eller vores sekretariat, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

 • Hvornår kan jeg som far eller medmor holde orlov?

  Som far eller medmor kan du holde 2 ugers fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel. Disse to uger kan efter aftale med din arbejdsgiver placeres fleksibelt – de skal dog være holdt inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Du skal fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at holde denne orlov, og i så fald dens placering, senest 4 uger før forventet fødsel.

  Både ansatte på privat apotek samt ansatte i det offentlige har ret til fuld løn under fædreorloven. Det samme er tilfældet for ansatte under Pharmakon og Takeda Pharma A/S’ overenskomster, samt ansatte under Nomecos lokalaftale.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn, kan du i stedet være berettiget til barselsdagpenge.

 • Hvordan forløber min barselsorlov?

  Din barselsorlov starter dagen efter fødslen og varer i 14 uger. Er du ansat på privat apotek eller i det offentlige, har du som mor ret til sædvanlig løn under hele din barselsorlov. 

  Er du ansat under Pharmakons eller Takeda Pharma A/S’ overenskomst, har du også ret til sædvanlig løn de første 14 uger efter fødslen. Hvis du er ansat under Nomecos lokalaftale, har du også ret til fuld løn de første 14 uger efter fødslen.

  Du har som mor desuden pligt til at blive hjemme de første 2 uger efter fødslen.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn under din barselsorlov, har du stadig ret til fraværet i 14 uger. Her kan du også være berettiget til barselsdagpenge.

 • Hvordan forløber min forældreorlov?

  Mors forældreorlov starter efter barselsorloven, hvorimod fars eller medmors forældreorlov godt kan starte inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Hver forælder har ret til at holde 32 ugers forældreorlov. Det vil sige, at hver forælder har ret til en periode på 32 ugers fravær, ud over henholdsvis graviditets-, fædre- og barselsorlov. Dog gives der kun barselsdagpenge i én periode á 32 uger.

  I må som forældre bestemme, hvordan I vil fordele denne periode mellem jer.
  Nogle af de 32 uger ydes med fuld løn, alt efter ens overenskomst. Husk, at lønnet orlov som udgangspunkt skal holdes før ulønnet orlov.

  Privat apotek

  Mor har ret til 10 ugers sædvanlig løn. Far eller medmor har også ret til 10 uger. Disse skal holdes, inden barnet fylder 46 uger.

  Offentligt ansatte

  Mor har ret til 6 ugers sædvanlig løn. Far eller medmor har ret til 7 ugers fravær med sædvanlig løn. Den ansatte har desuden ret til yderligere 6 ugers fravær med sædvanlig løn – hvis begge forældre er ansat under denne overenskomst, kan forældrene fordele disse 6 uger mellem sig.

  Pharmakon

  Mor har ret til 10 ugers fravær med sædvanlig løn i forlængelse af barselsorloven. Far eller medmor har også ret til 10 ugers fravær med fuld løn, som placeres i forlængelse af moderens orlov, medmindre der indgås aftale om anden placering med arbejdsgiver.

  Takeda Pharma A/S

  Mor og far eller medmor har ret til fravær med løn i 13 uger til deling for begge – dog i 15 uger til deling for begge, såfremt begge forældre er ansat hos Takeda.

  Nomeco (mindre end 3 års anciennitet)

  Der ydes betaling under fravær i op til 13 uger af forældreorloven – 5 uger til mor, 5 uger til far eller medmor og 3 uger til én af forældrene. Betalingen udgør maks. 145 kr. per time.

  Nomeco (mere end 3 års anciennitet)

  Der ydes fuld løn til mor i 10 uger af forældreorloven.

 • Hvornår skal du give din arbejdsgiver besked om forældreorloven?

  Du skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din forældreorlov senest 8 uger efter barnets fødsel.

  Dette omfatter også, hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov.
  Vær opmærksom på, at du ikke kan modtage fuld løn og barselsdagpenge samtidig, samt at din ret til løn er betinget af, at din arbejdsgiver modtager den fulde refusion for dine barselsdagpenge.

  Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt eller eventuelt jeres personalehåndbog. Her vil det fremgå, om du har ret til fuld løn i orlovsperioden. Hvis du ikke har ret til fuld løn, kan du i stedet være berettiget til barselsdagpenge.

 • Kan jeg forlænge min orlovsperiode?

  Du har mulighed for at forlænge forældreorlovsperioden med 8 eller 14 uger.

  I stedet for 32 ugers forældreorlov, vil du herved have enten 40 eller 46 uger. Forlængelse af orlovsperioden giver ikke ret til flere barselsdagpenge eller løn i en længere periode – du kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt i mindre portioner fordelt over hele perioden.

  Du skal i så fald være opmærksom på, at retten til fuld løn under forældreorloven er betinget af, at din arbejdsgiver modtager den fulde refusion – hvis refusionen bliver nedsat som følge af forlængelse af forældreorloven, vil din løn også blive tilsvarende nedsat.

  Hvis du forlænger din orlovsperiode med 8 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet fylder 54 uger. Hvis du forlænger din orlovsperiode med 14 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet fylder 60 uger. Du har altså ikke mulighed for at forlænge din orlovsperiode og samtidig udskyde afholdelsen af noget af forældreorloven, jævnfør nedenstående.

  Delvis genoptagelse af arbejde

  Du har også mulighed for at forlænge din orlovsperiode, hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist.

  I så fald kan du strække din barselsorlov eller din forældreorlov ved at arbejde mindre en periode og holde orlov i de timer, du ikke er på arbejde. Du kan, såfremt du er fuldtidsansat på 37 timer ugentligt, genoptage arbejdet i hele barsels- og forældreorlovsperioden i op til 29 en halv time om ugen. Du skal være opmærksom på, at sådan en ordning skal aftales med din arbejdsgiver.

 • Kan jeg udskyde noget af min orlov?

  Du har også mulighed for at udskyde afholdelsen af noget af din forældreorlov. Det kan foregå på to forskellige måder:

  Retsbaseret udskydelse

  Du har ret til at genoptage dit arbejde og udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven. Denne resterende orlov skal holdes i en samlet periode, og inden barnet fylder 9 år. Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at udskyde noget af din forældreorlov. Afholdelsen af den udskudte orlov skal varsles til arbejdsgiver mindst 16 uger før orloven starter. 

  Kun én af forældrene kan gøre brug af denne rettighed – dog kan den anden forælder også udskyde noget orlov, hvis det dog kan aftales med din arbejdsgiver, jf. nedenstående.

  Aftalebaseret udskydelse

  Du har også mulighed for at udskyde op til 32 uger af forældreorloven. Forskellen mellem den retsbaserede udskydelse og den aftalebaserede udskydelse er dog, at denne type udskydelse er betinget af, at der er indgået en aftale med arbejdsgiveren om udskydelsen. Den aftalebaserede udskudte orlov skal også holdes, inden barnet fylder 9 år, men skal dog ikke nødvendigvis holdes samlet. Det kan aftales med arbejdsgiver, at man i stedet kan holde denne type orlov drypvis, eksempelvis ved at genoptage arbejdet delvist.

 • Hvad hvis jeg bliver syg, når jeg holder orlov?

  Hvis du bliver syg, mens du holder barsels- eller forældreorlov, skal du som udgangspunkt ikke foretage dig noget, da almindelig sygdom ikke forhindrer afholdelse af barsel.

  Hvis man som mor inden for 14 uger fra barnets fødsel dog bliver alvorlig syg i sådan et omfang, at man ikke kan tage vare på sit barn, kan faderen eller medmoderen kan overtage moderens ret til orlov i denne periode.

  Hvis enten far eller mor bliver syg under forældreorloven med barselsdagpenge, kan den anden forælder bruge den resterende del – det kræver dog, at forælderen, som er på orlov og bliver syg, afbryder sin orlov ved at give besked til Udbetaling Danmark.

  Vær i den forbindelse opmærksom på, at den syge forælder ikke altid har ret til at genindtræde i sit arbejde under en sygdomsperiode under orlov, hvis formålet med genindtrædelsen er at få løn under sygdom – det skal i så fald aftales med ens arbejdsgiver. Hvis dette ikke er muligt, vil man i stedet kunne søge kommunen om sygedagpenge. Vi anbefaler, at du kontakter rådgiverne i Farmakonomforeningen inden en eventuel sygemelding.

 • Hvad hvis mit barn bliver syg under min orlov?

  Hvis dit barn bliver almindeligt syg under orlovsperioden, fortsætter din orlov som planlagt.

  Hvis dit barn har behov for indlæggelse på et hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, kan perioden med ret til fravær med sædvanlig løn enten udskydes med samme periode, som indlæggelsen varer, eller forlænges tilsvarende, dog maksimalt 3 måneder. Dette er ikke tilfældet for de to ugers fædreorlov. Husk at orientere din arbejdsgiver om forlængelse eller udskydelse hurtigst muligt.

  For ansatte på privat apotek vil orloven med løn automatisk blive forlænget, hvis indlæggelsen sker inden for 24 uger efter barnets fødsel.

 • Hvordan forløber min pensionsindbetaling?

  Du får som ansat på privat apotek, på Pharmakon og under Takeda Pharma A/S samt som offentligt ansat indbetalt normalt pensionsbidrag i den del af orloven, hvor du får løn eller dagpenge.

  Hvis du arbejder under Nomecos lokalaftale, får du indbetalt et ekstra pensionsbidrag under dine 14 ugers barselsorlov, hvis du har mere end 9 måneders anciennitet.
  Hvis du vælger at forlænge din orlov og nedsætte dine dagpenge, vil pensionsindbetalingen blive forholdsmæssigt nedsat.

 • Hvordan afholder og optjener jeg ferie?

  Graviditets-, barsels- og forældreorlov er i sig selv en feriehindring. Det vil sige, at du ikke kan blive pålagt at holde ferie i de perioder, hvor du holder orlov.

  Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie eksempelvis i forlængelse af din orlov, eller ved at afbryde din orlov og genoptage den efter ferieafholdelse. Hvis du ikke kan nå at afholde din ferie inden udløbet af enten hovedferieperioden eller ferieåret på grund af barsel, kan du også få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie.

  Da pensionsindbetalinger sidestilles med løn, optjener du ret til betalt ferie i de perioder, hvor der indbetales pensionsbidrag under din orlov.

  Retten til fuld ferie efter din orlovsperiode er dog betinget af, at ferien efterfølgende afholdes under ansættelse samme sted. Hvis du skifter til et job uden for dit aktuelle overenskomstsområde, vil den ulønnede del af din orlovsperiode ikke tælle med i opgørelsen af din ferie, og du vil således ikke modtage et feriekort med fuld ferie.

 • Hvad hvis jeg mister mit barn?

  Du har både som mor, far eller medmor ret til sorgorlov, hvis I skulle miste jeres barn. Sorgorloven er en periode på 14 uger med barselsdagpenge, som du har ret til i perioden fra 22 plus 0 ugers graviditet, til og med barnet fylder 32 uger.

  Retten til sorgorlov gælder både, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis det mistes inden for perioden på de 32 uger efter fødsel. Du har ret til 14 uger på barselsdagpenge, selvom du måske allerede har holdt en del af din orlov.


  Hvis du mister dit barn før udgangen af 22. graviditetsuge, kan der på baggrund af en lægefaglig vurdering dog alligevel være grundlag for orlov med barselsdagpenge i den periode, man er uarbejdsdygtig. En læge skal i så fald attestere, at fraværet har relation til, at man har mistet et barn. Det samme er tilfældet, hvis der er behov for, at man forlænger sorgorloven ud over de 14 uger.

 • Hvordan er min situation ved adoption?

  Hvis du opholder dig i udlandet for at adoptere et barn, har du ret til fravær med løn i op til 4 uger før modtagelsen af barnet.

  Lønnen er betinget af retten til barselsdagpenge i samme periode. Hvis der skulle opstå forhold, som du ikke selv er herre over, og som betyder, at opholdet i udlandet må forlænges, kan retten til fraværet forlænges.


  Hvis barnet adopteres fra Danmark, har du ret til fravær med løn i op til 1 uge før modtagelsen af barnet. Dette fravær kan også forlænges ved særlige omstændigheder.

  Efter modtagelsen af barnet, har både du og barnets anden forælder ret til barselsdagpenge og fravær i de første to uger (den periode, der også kaldes fædreorloven). Derudover har den farmakonom, der holder orlov med barnet, ret til fravær med sædvanlig løn i den periode, der tilsvarer henholdsvis barselsorloven og forældreorloven.

 • Hvad hvis jeg ikke har ret til løn under min orlov?

  Hvis du opfylder beskæftigelseskravet, men ikke har ret til fuld løn under din orlovsperioder, har du ret til barselsdagpenge. Perioden for barselsdagpenge er henholdsvis:

  For moren

  • 4 uger før terminsdato (graviditetsorlov)
  • 14 uger direkte efter fødsel (barselsorlov)


  For far/medmor

  • 2 uger i forbindelse med fødsel inden for de første 14 uger (fædreorlov)
  • For begge forældre: 32 uger (forældreorlov – begge forældre har ret til 32 ugers fravær hver, men retten til barselsdagpenge er kun 1x 32 uger).

  Som kvindelig funktionær har du desuden ret til halv løn under henholdsvis graviditetsorloven og barselsorloven. Hvis halv løn er mindre, end hvad du ville være berettiget til i barselsdagpenge, kan lønnen suppleres op med barselsdagpenge.

 • Har jeg ret til omsorgsdage?

  Som ansat på privat apotek har du ret til fravær 10 omsorgsdage om året. Dagene kan bruges til pasning af alle nære pårørende, og er således ikke forbeholdt børn. Dagene holdes uden løn.

  Som offentligt ansat, har du ret til at holde 2 omsorgsdage per kalenderår til sædvanlig løn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Som farmakonom på Pharmakon har du ret til at holde 5 omsorgsdage per år med 60 % af din sædvanlige løn. Omsorgsdagene kan bruges til pasning af forældre, ægtefælle/samlever og børn.

  Som ansat under Takeda Pharma A/S’ overenskomst er der mulighed for at indgå individuelle aftaler med din chef med henblik på at afholde omsorgsdage uden løn til pasning af pårørende.

  Som ansat under Nomecos lokalaftale, har du ret til at holde 2 børneomsorgsdage per ferieår, hvis du har minimum 9 måneders anciennitet. Børnene skal være under 14 år på afholdelsestidspunktet. Dagene holdes uden løn, men du kan dog vælge at få udbetalt et beløb fra din fritvalgskonto.

  Hvis ikke du er ansat under overenskomst, har du kun ret til at holde omsorgsdage, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller lignende. Dette gælder både omsorgsdage med og uden løn.

 • Har jeg ret til barns 1. og 2. sygedag?

  Som ansat på privat apotek har du ret til fravær med sædvanlig løn ved dit barns 1. og 2. sygedag. Retten gælder for børn under 15 år.

  Som offentligt ansat, har du også ret til fravær med sædvanlig løn på dit barns 1. og 2. sygedag. Retten gælder for mindreårige børn under 18 år. Det er dog en betingelse, at forholdene på arbejdspladsen tillader det, og at hensynet til barnets forhold nødvendiggør det.

  Som ansat på Pharmakon har du ret til 1 dags tjenestefri med løn til pasning af et sygt, mindreårigt barn. Dagen er per sygeperiode, og skal således ikke nødvendigvis placeres på 1. eller 2. sygedag.

  Hvis du er ansat under Takeda Pharma AS’ overenskomst, har du ret til fravær med løn 2 dage per sygeperiode, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets forhold. Disse dage behøver således heller ikke blive placeret på 1. eller 2. sygedag.

  Som ansat under Nomecos lokalaftale har du ret til fravær med løn til pasning af et sygt barn under 14 år. Friheden gives kun, til du kan finde anden pasningsmulighed, og kan højst omfatte dit barns 1. sygedag. Retten gælder desuden kun, hvis du har mindst 6 måneders anciennitet.

  Hvis ikke du er ansat under overenskomst, kan du have ret til løn under barnets 1. og 2. sygedag, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller lignende. Hvis ikke sådanne rettigheder er beskrevet, har du kun ret fravær fra arbejdet, hvis tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af ulykker eller sygdom, som gør din umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig.


Emneord