Løn på privat apotek

Overenskomstlønnen for farmakonomer på privat apotek er ens i hele landet.

Lønnen består af en skalaløn og eventuelt Lokal løns tillæg. Begyndelseslønnen er 1. april 2019 27.472 kr. om måneden.

Skalatrinene 1-7 er toårige med undtagelse af trin 4, som er fireårigt, og trin 7, som er otteårigt. Indplacering på trin 8 sker efter 20 års lønanciennitet.

Den enkelte kan aftale et personligt tillæg med apotekeren.

Ved ansættelse på privat apotek gives der anciennitet for beskæftigelse som farmakonom. Ancienniteten beregnes i Danmarks Apotekerforening. Det betyder, at du får anciennitet for ansættelse som farmakonom på for eksempel sygehusapotek eller i en medicinalvirksomhed.

Ansættelse i mere end halv tid giver fuld anciennitet.

Lønskema for privat apotek

 • Seniortillæg

  Tre år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder får farmakonomer, der arbejder fuldtid, et pensionsgivende tillæg på 1.500 kr. Hvis farmakonomen stadig arbejder fuldtid, når vedkommende når pensionsalderen, forhøjes tillægget til 3.000 kr.

  Er farmakonomen på nedsat tid, reduceres tillægget i forhold til arbejdstid.

 • Souscheftillæg

  Farmakonomer der i henhold til stillingsbeskrivelsen ansættes som souschefer skal have et månedligt, pensionsgivende tillæg på 5.257 kr. (1. april 2020)

  Souschefens opgave er at stå for den administrative ledelse, herunder arbejdets organisering for andre farmakonomer og eventuelt andet personale. Tillægget er uafhængigt af tjenestegrad.

 • Filialledertillæg

  En farmakonom, der er leder af en apoteksfilial, får et pensionsgivende tillæg. Farmakonomens opgave er at lede filialen i det daglige og stå for den administrative såvel som den personalemæssige del af arbejdet omkring medarbejderne i filialen.

  Det månedlige, pensionsgivende tillæg udgør pr. 1. april 2020 kr. 4.034. Tillægget ydes uafhængigt af tjenestegrad.


Emneord