Ferie som farmakonom

Få mere at vide om, hvordan og hvornår du kan holde ferie som farmakonom.

Alle lønmodtagere er som udgangspunkt omfattet af ferieloven. Som farmakonom er du derfor også omfattet af Ferieloven.

Efter Ferieloven har du ret til 5 ugers feriefrihed i løbet af et ferieår.

Overenskomster kan give yderligere ret til frihed. Er du omfattet af en af Farmakonomforeningens overenskomster har du for eksempel ret til en 6. ferieuge.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan du have ret til mere end 5 ugers ferie, hvis det fremgår af din kontrakt eller personalehåndbogen på din arbejdsplads.

Ferievejledning

Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har i samarbejde udarbejdet en ferievejledning.

På statens område har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne udarbejdet denne ferievejledning.

 • Ferie med løn eller feriegodtgørelse

  Når du som lønmodtager optjener ferie efter ferieloven, kan det enten ske i form af ferie med løn eller ved, at du optjener feriegodtgørelse.

  Farmakonomer og farmakonomelever er funktionærer. Efter ferieloven har funktionærer ret til ferie med løn. Hvis en funktionær i stedet optjener feriegodtgørelse, så skal funktionæren særskilt acceptere det.

  For at have ret til ferie med løn kræver det, at du har optjent retten hertil først. Retten til ferie fremgår af ferieloven, men den kan være suppleret af bestemmelser i din kontrakt, i en lokal aftale for jeres arbejdsplads eller overenskomst som du er omfattet af.

  Som lønmodtager optjener du 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat. Det svarer til 5 ugers ferie over 12 måneder.

  Er du ansat på privat apotek optjener du 2,5 feriedage pr. måned, da overenskomsten giver ret til 6 ugers ferie, som behandles efter ferielovens regler. Læs mere om den 6. ferieuge/ feriefridage under ” Den 6. ferieuge og Feriefridage”

 • Samtidighedsferie: Hold ferie allerede måneden efter

  Den nye ferielov handler kun om de 5 uger, som er sikret via ferieloven. Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned.

  Med det nye feriesystem er der opstået et nyt begreb, som hedder “samtidighedsferie”. Samtidighedsferie betyder, at du kan holde ferie, allerede måneden efter at du har optjent den. Du optjener ret til betalt ferie, uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat.


  Ferieperioderne

  Ferieloven angiver, at du løbende optjener ferie over en 12-måneders periode. Denne periode kaldes for ferieåret og løber fra 1. september til 31. august.

  Du kan afholde ferien, du optjener, i samme ferieår + fire måneder efter. Denne periode løber derfor over 16 måneder og går fra 1. september til 31. december året efter. Det kaldes for ferieafholdelsesperioden.

 • Regler for hovedferie og restferie

  Du har ret til at få placeret 3 ugers sammenhængende ferie i den såkaldte hovedferie. Hovedferien bruger du typisk, når du holder sommerferie, og hovedferieperioden ligger fra 1. maj til 30. september.

  Ferie udover de 3 ugers hovedferie er såkaldt restferie. Du har ret til at afholde din restferie i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Udgør din restferie mindre end 5 dage, skal arbejdsgiveren give dem i sammenhæng. Hvis du selv ønsker at holde ferien på enkeltvise dage, kan du og din arbejdsgiver aftale det. Hvis driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan apoteket også give dig restferien som enkeltdage.

  Du har ret til at få placeret mindst 4 ugers optjent ferie inden for samme ferieår, som du har optjent ferien i.

 • Placering af ferien

  Du og din arbejdsgiver skal som udgangspunkt aftale placering af al ferie. I skal i den forbindelse både tage hensyn til apotekets drift og dine private forhold. Har du for eksempel børn i folkeskolen, har arbejdsgiveren som arbejdsgiver pligt til at tage højde for det, når han eller hun udarbejder planen for sommerferien.

  En arbejdsgiver har også mulighed for at varsle din ferie til afholdelse på et bestemt tidspunkt. Arbejdsgiveren skal varsle hovedferien med 3 måneders varsel og restferien med 1 måneds varsel.

  Du kan læse mere om ferielovens rammer for placeringen af hovedferie og restferie under ”Hovedferie og restferie”.

 • Den 6. ferieuge og feriefridage

  Ferieloven regulerer 5 ugers ferie. De fleste har via en overenskomst dog ret til yderligere betalt frihed.


  Regler for regional- eller kommunalansatte:

  Er du ansat på det regionale eller kommunale område, har du ret til en 6. ferieuge. Denne ferieuge er ikke reguleret af ferieloven, men i stedet de to respektive ferieaftaler som er gældende inden for det kommunale og regionale område.

  Du optjener 3,083 ferietimer til brug for den 6. ferieuge for hver måneds beskæftigelse. Den 6. ferieuge optjenes i et kalenderår og afholdes i perioden fra 1. maj til den 30. april, som følger nærmest efter kalenderåret.

  Regler for statsansatte:

  Er du ansat på det statslige område optjener du 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds beskæftigelse. De særlige feriedag optjenes i et kalenderår og skal afvikles i perioden fra 1. maj til 30. april, som følger nærmest efter kalenderåret. Antallet af særlige feriedage optjenes uafhængigt af beskæftigelsesgraden og reglerne om forskudsferie gælder ikke for særlige feriedage.
   

  Regler for apoteksansatte på privat apotek:

  Er du ansat på privat apotek optjener du en 6. ferieuge. Denne ferieuge optjenes og afvikles efter reglerne i ferieloven. Det betyder, at du optjener 2,5 feriedage med løn for hver måneds beskæftigelse.
   

  Regler for ansatte i industrien:

  Er du ansat på en industrivirksomhed, vil din ret til ekstra ferie afhænge af den konkrete overenskomst, som er gældende for dig. Typisk giver de fleste overenskomster ret til 5 feriefridage. Er du i tvivl om hvilke rettigheder du har, anbefaler vi at du kontakter sekretariatet og får hjælp af foreningens konsulenter.

 • Indefrosne feriepenge og muligheden for at få dem udbetalt

  Alle lønmodtagere har fået indefrosset deres feriepenge siden 1. september 2019 og frem til 31. august 2020 i en fond. Det er sket som følge af overgangen til den nye ferielov 1. september 2020.

  Den oprindelige plan for udbetalingen var, at de indefrosne feriepenge skulle udbetales, når den enkelte medarbejder går på pension.

  Nu har Folketinget dog gjort det muligt, at du kan få udbetalt de indefrosne feriepenge, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Det svarer til feriepenge for tre uger.

  Du skal ansøge om at få feriepengene udbetalt. Der er endnu ikke fastlagt, hvor du skal søge om udbetalingen, men formodentligt kommer det til at foregå via borger.dk.

  Du kan ikke ansøge om kun at få udbetalt en del af feriepengene for de tre uger. Derfor skal du vælge, om du ønsker alle 3 uger udbetalt, eller om du vil lade feriepengene stå i fonden og få dem udbetalt efter de almindelige regler. De indefrosne feriepenge vil i så fald blive udbetalt til dig, når du når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

  Som nævnt, er de nærmere regler om ansøgning og udbetalingstidspunkt er ikke fastlagt endnu

  Vær opmærksom på, at arbejdsgivere først har en frist til at indberette til Lønmodtagernes Feriemidler 31. december 2020. Du kan derfor opleve, at du ikke kan se en fyldestgørende oversigt over dine indefrosne feriepenge før ved udløbet af denne frist.

 • Forskudsferie: Du kan holde ferie før du har optjent den

  Hvis du har været ledig og tiltræder en stilling som farmakonom, har du mulighed for at holde ferie med det samme/på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Det kaldes forskudsferie.

  Hvis du får ferie på forskud, trækkes feriedagene fra den efterfølgende ferie, som du løbende optjener. Det skyldes, at du endnu ikke har optjent forskudsferien.

  Hvis du stopper på jobbet, før du har optjent den afholdte forskudsferie, kan arbejdsgiveren modregne værdien i den løn, du har til gode. Derfor risikerer arbejdsgiveren sjældent noget ved at give ferie på forskud.

   

 • Muligheder for at overføre eller få udbetalt ferie

  Ferieloven fastlægger, i hvilke tilfælde du kan overføre ikke-afholdt ferie, hvornår du kan få udbetalt den, og hvornår ferien vil gå tabt. Baggrunden for hvorfor du ikke har afholdt din ferie, afgør, hvilke regler der gælder i netop dit tilfælde.


  Feriehindringer i ferielovens forstand

  Du vil have en udvidet mulighed for at få overført din ferie til den næste ferieafholdelsesperiode, hvis du på grund af særlige forhold ikke kan afholde din ferie. Disse særlige forhold kan for eksempel være sygdom eller barselsorlov.

  Hovedreglen i ferieloven er, at ferie automatisk skal overføres til den næste ferieafholdelsesperiode, hvis du ikke kan holde ferie på grund af en feriehindring. Du vil have ret til at få ferien udbetalt, hvis du stadig er feriehindret i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, når hindringen skyldes sygdom eller barselsorlov. Dog skal du have været syg eller på orlov i hele ferieafholdelsesperioden for at være feriehindret.

  Hvis du f.eks. bliver syg 1. oktober 2020, så skal du være syg helt frem til 31. december 2021, før du har været feriehindret i hele ferieafholdelsesperioden. Ellers vil din ferie automatisk blive overført til den følgende ferieafholdelsesperiode, og du vil derfor have mulighed for at holde ferien frem til 31. december 2022. Hvis du fortsat er feriehindret, vil du først herefter have ret til at få dine ferie udbetalt.


  Udbetaling og overførsel af den 5. og 6. ferieuge/feriefridage

  Er der ikke tale om en feriehindring, har du stadig mulighed for at få overført eller udbetalt noget af din ferie, når ferieafholdelsesperioden udløber:

  • Optjent ferie ud over 4 uger kan I aftale at overføre til den næste ferieafholdelsesperiode
  • Du har ret til at få udbetalt den 5. ferieuge
  • Overenskomster eller ferieaftaler regulerer den 6. ferieuge/feriefridage. Det varierer derfor efter det område, som du er ansat på: det private, det kommunale og regionale, det statslige eller industriens område.
 • Ferietillæg afhænger af overenskomsten

  Ferietillægget er et tillæg til lønnen i den periode, du modtager ferie med løn. Ferietillægget er ifølge ferieloven 1 procent af den ferieberettigede løn. Ferietillæggets størrelse kan dog være aftalt højere i eksempel en overenskomst. Derfor afhænger det af, om du er ansat på det private, kommunale/regionale, statslige eller industriens område. Nedenunder kan du læse om reglerne på hvert område.

  Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn. Men det er ikke muligt at beregne ferietillægget på samme måde, som du har været vant til. Det skyldes, at den gamle ferielov havde et princip for optjening, som var bagudrettet, mens den nye ferielov har et princip for optjening, som er samtidigt.

  Ansat på privat apotek:

  Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har aftalt, at det samlede ferietillæg på 1,5 procent fremover vil blive udbetalt over to gange.

  • Ferietillægget for perioden 1. september og frem til 30. april får du udbetalt med majlønnen
  • Ferietillægget for perioden 1. maj og frem til 31. august får du udbetalt med septemberlønnen


  Ansat på det kommunale og regionale område:

  Er du ansat på det kommunale eller regionale område, vil du få udbetalt tillægget over tre gange. Der vil ske en opdeling af det normale ferietillæg efter ferieloven og det forhøjede ferietillæg, som er aftalt i overenskomsterne (den del af ferietillægget, som er udover 1 procent).

  • april får du udbetalt hele det forhøjede ferietillæg
  • Ved udgangen af maj får du udbetalt ferietillægget efter ferieloven for perioden 1. september og frem til 31. maj.
  • Ved udgangen af august får du udbetalt ferietillægget efter ferieloven for perioden 1. juni og frem til 31. august


  Ansat på det statslige område:

  Er du ansat på det statslige område, får du udbetalt en særlig feriegodtgørelse på 1,5 procent, som står i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 procent. Den enkelte arbejdsgiver bestemmer, om du skal have godtgørelsen udbetalt som en forholdsmæssig del, der svarer til den ferie, der begynder, eller om du skal have den udbetalt over to gange:

  • Ved udgangen af maj får du feriegodtgørelse udbetalt for perioden 1. september og frem til 31. maj
  • Ved udgangen af august får du feriegodtgørelse udbetalt for perioden 1. juni og frem til 31. august


  Ansat på Industriens område:

  Den enkelte arbejdsgiver bestemmer, om du skal have ferietillægget udbetalt samtidigt med, at den dertil svarende ferie begynder, eller om du skal have udbetalt ferietillægget over to gange:

  • Ferietillæg for 1. september til 31. maj udbetales sammen med majlønnen.
  • Ferietillæg for den resterende del udbetales med augustlønnen.

  Hvis du har aftalt et forhøjet ferietillæg, anbefaler Farmakonomforeningen, at du spørger din leder, hvordan du får denne del udbetalt.

 • Sygdom før og under ferie

  Hvis du bliver syg, før din ferie er begyndt, har du ikke pligt til at holde ferien.  Sygemelder du dig, før din ferie er påbegyndt, afvikles din ferie ikke, og så gælder de almindelige regler for sygdom i dit ansættelsesforhold. Det medfører, at du skal melde dig syg, som du normalt gør, og naturligvis, at du skal møde på arbejde, så snart du er rask igen. 

  Hvis du bliver syg, efter din ferie er startet, kan du under visse betingelser kræve at få erstatningsferie.

  • Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver på første sygedag i overensstemmelse med de regler, som gælder i dit ansættelsesforhold
  • Du skal overfor din arbejdsgiver dokumentere dit sygefravær med en lægeerklæring

  Du har 5 karensdage på et ferieår. Det betyder, at du først får ret til erstatningsferie efter dine 5 første sygedage. De 5 karensdage kan du afvikle samlet eller enkeltvis (det vil sige, at du løbende kan afvikle dagene over et ferieår ved forskellige sygdomsforløb).

  De ovenfor skitserede ferieregler er generelle for alle, der er omfattet af Ferieloven.

 • Ferierettigheder når arbejdstiden ændrer sig

  Ferieloven fastlægger, at det er optjeningstidspunktet, som er afgørende for beregning af din ferie.

  Det betyder følgende: Hvis du arbejder 30 timer 2020, er dette beregningsgrundlaget for din ferie, som du løbende optjener fra 1. september. Fra 1. december begynder du at arbejde 37 timer. Når du skal afholde ferie i december, vil du grundet beregningsgrundlaget opleve et træk i din løn. Hvis du derimod er går ned i tid og dermed ansat til flere timer i optjeningsmåneden end i afholdelsesmåneden, vil du få et tillæg til din løn for den ekstra optjening, du har oppebåret.

  På privat apotek har optjeningstidspunktet altid været afgørende for beregningen af din ferie, hvorfor du ikke vil opleve nogen ændring i reglerne efter d. 1. september. 

 • Påbegyndt ferie kan ikke afbrydes

  Som udgangspunkt kan hverken du eller din arbejdsgiver ændre i din ferie, når først ferien er fastlagt.

  Det kan I kun i sjældne tilfælde, når væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt at ændre i din ferie. Det skal for din arbejdsgiver have været uforudsigeligt, at situationen kunne opstå, og det skal være nødvendigt, at lige netop du skal udføre opgaven, så det begrunder ændringen af den fastlagte ferie. Der skal samtidig være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

  Sker det, at du bliver kaldt på arbejde, har du krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab – for eksempel afbestilling af rejse eller sommerhus. Men når først du er gået på ferie, må arbejdsgiveren ikke afbryde den.

 • Ferie ved fratræden

  Når du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver afregne al din opsparede ferie til nogen der forvalter feriepenge, eksempelvis Feriekonto. De afregnede feriepenge fremgår oftest af din sidste lønseddel.  Dine afregnede feriepenge kan du se på Borger.dk. Når du skal afholde ferie hos en ny arbejdsgiver, skal du ansøge om at få dine feriepenge udbetalt på Borger.dk. Da ældst optjent ferie skal afvikles først, skal du bruge de feriepenge du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver før du benytter dig af feriepenge du har optjent hos ny arbejdsgiver.

 • Du kan få udbetalt ferie ved overgang til pension eller efterløn

  Når du overgår til pension, kan du få dine ikke-afholdte feriedage udbetalt.

  Du skal være opmærksom på, at du først den 1. oktober 2021 kan få ferie udbetalt, som du har optjent i overgangsperioden fra den gamle ferielov til den nye ferielov. Det betyder, at du tidligst den 1. oktober 2021 kan ansøge om at få ferie udbetalt, som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.

  Hvis du går på efterløn, skal du fortsat holde ikke-afholdt ferie. Ferie optjent mellem den 1. september 2019 til 31. august 2020 kan du anmode om at få udbetalt efter den 1. oktober 2021.

 • Løn under ferie til nyuddannede

  Den nye ferielov fastlægger et princip om samtidighedsferie. Det kan du læse mere om under ”Kort om samtidighedsferie”. Det har derfor ingen betydning længere, hvornår i et ferieår du bliver færdiguddannet.

  Det er dine arbejdstimer på optjeningstidspunktet, som er afgørende for din optjening af ferie. Som elev har du arbejdet 37 timer om ugen, og det er dermed grundlaget for din optjening af ferie. Når du er færdiguddannet og fortsætter på privat apotek på fuld tid, får du videreført de ikke-afholdte ferietimer, du har optjent som elev. Det vil herefter være din sædvanlige og fast påregnelige løn på tidspunktet for din ferieafholdelse, som er afgørende for din løn under ferie som nyuddannet.

  Hvis du som farmakonomelev fratræder privat apotek efter endt uddannelse, afregner din apoteker en feriegodtgørelse til Feriekonto ud fra din elevløn. Det betyder, at du får afregnet 15 procent af din ferieberettigede løn. Du kan ansøge Feriekonto om at få udbetalt denne feriegodtgørelse, når du skal afholde ferie hos en ny arbejdsgiver.

  Som nyuddannet i en region eller kommune har du ligeledes ret til din fast påregnelige løn på tidspunktet for ferieafholdelsen. Det gælder, hvis du ansættes som farmakonom senest 1 måned efter elevtidens afslutning.

Særligt om ferie for elever

 • Ferie for elever

  Som elev gælder de almindelige ferieregler også for dig. Du vil optjene 2,5 feriedage pr. måned, du har arbejdet, fordi du er omfattet af overenskomsten på privat apotek.

 • Tredjeårselever har ret til læseferie

  Som tredjeårselev har du ret til 1 uges læseferie, som din apoteker betaler. Apoteket skal placere læseferien i nær tilknytning til din eksamen, og den indgår ikke som en del af det almindelige ferieregnskab.

  Tredjeårselever, som ikke består deres eksamen og dermed må gå et år om, har også ret til en læseferie i deres 4. uddannelsesår.

 • Planlægning af ferien

  Som elev har du ret til at tilrettelægge hovedferie, så du kan holde mindst 2 ugers sammenhængende ferie som læseferie inden for 5 uger før eksamen.

  Som tredjeårselev eller omgænger (en der går tredje år om), har du ret til 1 uges læseferie, som din apoteker betaler. Din læseferie skal ligge i nær tilknytning til din eksamen og indgår ikke som en del af dit almindelige ferieregnskab.

 • Hvis eksamen falder på en fridag

  Det fremgår af Farmakonomskolens vejledning, at apotekerne må tilstræbe at placere elevens fridag på en anden dag, hvis fridagen falder på en eksamensdag. Det er dog ikke en ret, du har.

  Farmakonomforeningen mener, at apoteket bør betragte det som en almindelig arbejdsdag, hvis du skal til eksamen på din fridag. Så snart skolen fastlægger din eksamensdag, anbefaler vi derfor, at du går til din apoteker/skemaansvarlige og beder om at få lavet en skemaændring. På den måde bliver eksamensdagen en almindelig arbejdsdag, og din fridag falder på en anden dag.

 • Sygdom i forbindelse med læseferie

  Det er vigtigt at melde sig syg, hvis man bliver syg i forbindelse med sin ferie. For elevernes læseferie er der særlige forhold - og her er der forskel på reglerne for tredjeårselever, og for elever på først og andet år.

  Der er nemlig forskel på det, vi kalder ”læseferie”, alt efter hvilket år på farmakonomuddannelsen man går på.

  Læseferie for tredjeårselever
  Læseferien for tredejårselever bliver betalt af apoteket efter overenskomstens § 11, stk. 9 "Farmakonomelever på 3. år har herudover ret til 1 uges læseferie med løn i nær tilknytning til eksamen". Der er i dette tilfælde ikke tale om ferie i ferielovens forstand, men derimod om en uge, hvor man ikke skal møde på apoteket, men læse derhjemme. Hvis man bliver syg i den af apoteket betalte læseferie, svarer det til, at man er syg under en almindelige arbejdsuge - man melder sig syg til sit apotek og må ved raskmelding aftale med apoteket, om læseferien kan afholdes på et andet tidspunkt.

  Læseferie for elever på første og andet år
  Læseferie for første- og andetårselever bliver afregnet fra elevens eget ferieregnskab, og derfor gælder de almindelige ferieregler for den form for læseferie. Hvilken ret man har afhænger af, om sygdommen opstår før eller efter, ferien er startet:

  1. Hvis man er syg, inden ferien starter, skal man give sit apotek besked lige så snart, man bliver syg. Sygdom er en feriehindring, og man har derfor ret til at afholde ferien på et andet tidspunkt efter aftale med apoteket.
  2. Hvis man bliver syg, efter ferien er påbegyndt, skal man straks orientere sit apotek om sygdommens opståen. Dernæst skal man fremsende lægelig dokumentation for sygdommen (man skal selv betale for dette). Man skal dog være opmærksom på, at man ikke får erstattet ferien fra første sygedag.
   Efter ferieloven er de første 5 feriedage (hverdage), man er syg nemlig ”karensdage”. Man får derfor ikke erstattet de første 5 dage i sit ferieregnskab. Der er 5 karensdage på et helt ferieår, så bliver man syg under en ferie senere i ferieåret, så er der ikke karensdage, hvis man allerede har brugt de 5 dage. Karensperioden starter først den dag, man melder sig syg, derfor er det vigtigt, at man giver apoteket besked på 1. sygedag og ikke først efter 5 dage.
    

Emneord