Ferie som farmakonom

Få mere at vide om, hvordan og hvornår du kan holde ferie som farmakonom.

Alle lønmodtagere er som udgangspunkt omfattet af ferieloven. Som farmakonom er du derfor også omfattet af Ferieloven.

Efter Ferieloven har du ret til 5 ugers feriefrihed i løbet af et ferieår.

Overenskomster kan give yderligere ret til frihed. Er du omfattet af en af Farmakonomforeningens overenskomster har du for eksempel ret til en 6. ferieuge.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan du have ret til mere end 5 ugers ferie, hvis det fremgår af din kontrakt eller personalehåndbogen på din arbejdsplads.

Ferievejledning

Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har i samarbejde udarbejdet en ferievejledning.

På statens område har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne udarbejdet denne ferievejledning.

 • Ferie med løn eller feriegodtgørelse

  Når en lønmodtager optjener ferie efter ferieloven, kan dette enten ske i form af ferie med løn eller at du optjener feriegodtgørelse.

  Farmakonomer er funktionærer. Efter ferieloven har funktionærer ret til ferie med løn.
  Hvis en funktionær i stedet optjener feriegodtgørelse, så skal det være særskilt være accepteret af funktionæren.

  For at have ret til ferie med løn under din ferie kræver det at du har optjent retten hertil først. Retten til ferie efter Ferieloven kan være suppleret af bestemmelser i lønmodtagerens kontrakt, i en lokal aftale for arbejdspladsen eller overenskomst som lønmodtageren er omfattet af.

 • Ferieoptjening

  Du optjener ret til betalt ferie, uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat.

  Som lønmodtager optjener du 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat. Dette svarer til 5 ugers ferie årligt. Hvis man f.eks. har ret til 6 ugers ferie i alt optjenes 2,5 feriedag pr. måned man er ansat.

 • Hovedferie

  Hovedferieperioden ligger fra ferieårets begyndelse d. 1. maj og indtil 30. september. Du har 3 ugers hovedferie.

  Du har ret til at få placeret dine 3 ugers hovedferie sammenhængende inden for hovedferieperioden. Det er typisk din hovedferie du benytter når du holder sommerferie.

 • Restferie

  Restferie er ferie udover de 3 ugers hovedferie. Du har ikke krav på at få placeret din restferie inden for en bestemt periode. Din restferie skal naturligvis ligge inden ferieårets udløb. Ferien kan afholdes i enkeltvise dage.

  Du har dog ret til at afholde minimum en uge sammenhængende.

 • Placering af ferien

  Alt ferie skal som udgangspunkt aftales mellem du og din arbejdsgiver. Der skal i den forbindelse både tages hensyn til apotekets drift men også dine private forhold. Har du eksempelvis børn i folkeskolen, har en arbejdsgiver pligt til at tage højde herfor ved udarbejdelse af sommerferieplanen.

  En arbejdsgiver har også mulighed for at varsle din ferie til afholdelse på et bestemt tidspunkt. Arbejdsgiveren skal varsle hovedferien med 3 måneders varsel og restferien med 1 måneds varsel.

 • Udbetaling og overførsel af ferie

  Det er vigtigt at du sørger for at afholde din ferie inden for ferieåret. Skulle du mod forventning ikke nå at afholde alt din ferie, kan du mulighed for at få noget ferie overført til næste år. Du har også mulighed for at få noget af din ikke-afholdte ferie udbetalt.

  • Ferie udover 4 uger kan aftales overført til det næste ferieår
  • Ret til at få udbetalt den 5. ferieuge
  • Overenskomster regulerer den 6. ferieuge. Undersøg derfor i den overenskomst du er omfattet af, hvilke udbetalings- og overførselsmuligheder der gælder for dig.
 • Ferie og sygdom

  Hvis du bliver syg før din ferie er begyndt, har du ikke pligt til at holde ferien. Vælger du at sygemelde dig før din ferie er påbegyndt afvikles din ferie ikke og de almindelige sygdomsregler i dit ansættelsesforhold vil gælde. Dette medfører at du skal melde dig syg som du normalvis gør og naturligvis at du skal møde på arbejde så snart du er rask igen. 

  Hvis du bliver syg efter din ferie er startet, kan du under visse betingelser kræve at få erstatningsferie.

  • Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver på første sygedag i overensstemmelse med de regler som gælder i dit ansættelsesforhold
  • Du skal overfor din arbejdsgiver dokumentere dit sygefravær med en lægeerklæring.


  Du har 5 karensdage på et ferieår. Det betyder at du først får ret til erstatningsferie efter dine 5 første sygedage. De 5 karensdage kan afvikles samlet eller enkeltvis (dvs. at dagene løbende kan afvikles over et ferieår ved forskellige sygdomsforløb).

  De ovenfor skitserede ferieregler er generelle for alle der er omfattet af Ferieloven.

 • Læseferie
  Overenskomsten giver tredjeårseleverne ret til en uges læseferie, som apoteket betaler.

  Det betyder, at denne uge ikke tæller med i elevens samlede ferieregnskab, men afvikles som almindelig ferie.

  Som ordet læseferie siger, er det ferie der skal bruges til eksamensforberedelse, så den skal placeres, så det giver mening i forhold til eksamen.

Nye ferieregler fra 1. september 2020

 • De nye ferieregler

  Med den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag. Har du allerede optjent retten til ferie med løn, vil du formentlig ikke lægge mærke til ændringerne i ferieloven.
  Den nye ferielov vil primært få betydning for nyuddannede på arbejdsmarkedet, som endnu ikke har optjent fuld ret til løn under ferie.

  Samtidighedsferie

  Med det nye feriesystem indføres der et nyt begreb, som hedder “samtidighedsferie”. Samtidighedsferie betyder, at man kan holde ferie allerede måneden efter, at man har optjent den. En almindelig lønmodtager vil optjene 2,08 betalte feriedage om måneden (apoteksansatte farmakonomer optjener 2,5 dage).

 • Ændring i ferieperioderne

  I dag – frem til den nye lov træder i kraft – er det sådan, at den ferie farmakonomer optjener i løbet af et kalenderår, først kan holdes i det efterfølgende ferieår. Det vil sige, at den ferie, som er blevet optjent i kalenderåret 2018, først holdes i perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2020. Det betyder, at man skal vente op til 16 måneder med at holde den optjente ferie.

  Fra den 1. september 2020 bliver optjenings- og afholdelsesperioden lavet om. Fremover vil farmakonomer optjene ferie samtidig med, at de holder den.

  Helt præcist betyder det, at ferien optjenes i en 12-måneders periode fra den 1. september til den 31. august. Perioden bliver fremover kaldt for ferieåret. Ferien afvikles i samme periode + fire måneder – altså over en 16-måneders periode fra den 1. september til den 31. december året efter. Hele perioden kaldes for ferieafholdelsesperioden.

 • Hovedferie og restferie

  Definitionen af hovedferie og restferie vil fortsat være det samme. Det betyder altså at du stadig har ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september.

 • Overgangsperioden

  Der vil fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2020 være en overgangsperiode, hvor dine optjente feriepenge indefryses.

 • Efterårsferien 2020

  Da den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 og hermed samtidig reglerne om samtidighedsferie, er det ikke muligt at nå at optjene nok ferie til at holde en uges efterårsferie i oktober 2020 efter den nye ferielov.

  Du skal derfor være opmærksom på at gemme noget af din sommerferie og aftale med din arbejdsgiver at overføre det ønskede antal dage til det nye ferieår, således du har nok optjente dage til at afholde efterårsferie.

  Hvis du har ret til en 6. ferieuge i henhold til en overenskomst og har været ansat i hele perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, vil du have optjent det, der svarer til 20 dages ferie. Det kan du bruge på tre ugers sommerferie og evt. en uges efterårsferie i oktober, hvis du aftaler at overføre 5 dage til det nye ferieår.

 • Forskudsferie

  Med den nye lov indføres der også en mulighed for at holde forskudsferie. Forskudsferie betyder, at hvis du for eksempel har været ledig og tiltræder en stilling som farmakonom, har du mulighed for at holde ferie med det samme/på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

  Aftalen betyder, at den ferie, farmakonomen holder, trækkes fra den efterfølgende ferie som farmakonomen optjener.

  Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen har i samarbejde udarbejdet en ferievejledning, hvor du kan læse mere om den nye ferielov og dens betydning.

   


Emneord