Lokal løn på privat apotek

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening har via overenskomsten valgt at afsætte penge til lokal løn. Formålet med lokal løn er, at apoteker og farmakonomer lokalt selv kan fastsætte principper for tildeling af lønnen.

En farmakonoms løn består af forskellige elementer. Der er centralt aftalte løndele; skalaløn, tillæg til souschefer og til filialledere. Disse tillæg er overenskomstbestemte og er ikke til forhandling.

Derudover er der lokal løn. Lokal løn omfatter tre forskellige former; et fast månedligt tillæg, engangsvederlag og arbejdstidsbestemte tillæg. Farmakonomforeningen opfordrer til, at I som farmakonomgruppe opstiller klare retningslinjer for, hvilke typer tillæg I ønsker.

Alle varige tillægsaftaler gælder som udgangspunkt i 4 år. Efter 4 år vil tillægget automatisk bortfalde uden yderligere varsel. Det er derfor vigtigt at holde styr på, hvornår du har fået dine forskellige tillæg og dermed også, hvornår din tillidsrepræsentant skal aftale nye tillæg på dine vegne.

Regler for lokal løn

 • Lokallønspuljens størrelse

  Parterne har i overenskomsten fastlagt, at de enkelte apoteker indbetaler 1.700 kr. pr. fuldtidsansat pr. måned til en lokal lønpulje. Lokallønspuljens størrelse afhænger dermed af antallet af farmakonomer på apoteket. Tillidsrepræsentanten og apotekeren aftaler, hvordan apoteket skal fordele tillæg fra lokallønspuljen. Hvis apoteket ikke har en tillidsrepræsentant, uddeler apotekeren selv tillæggene – og det er endnu en god grund til at få valgt en tillidsrepræsentant, hvis I ikke har en.

 • Lokallønpuljen skal bruges

  Der er en grænse for, hvor mange uforbrugte midler der må være i lokallønpuljen.

  Hovedreglen er, at der højst må være 200 procent af den månedlige puljetildeling, dog højst 75.000 kr. Apotekerforeningen opgør puljens størrelse 1. marts hvert år og informerer Farmakonomforeningen om, hvilke apoteker som overskrider grænsen for lokallønpuljen. Apotekerforeningen fjerner den overskydende del fra puljen, og farmakonomerne mister dermed disse penge til fordeling af lokale tillæg, hvis der 1. april står mere end 250 procent eller 75.000 kr.

  Farmakonomforeningen opfordrer derfor kraftigt til, at I bruger pengene i lokallønspuljen. Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at midlerne i lokallønspuljen bliver brugt.

 • Engangsvederlag til særlige mål

  Tillidsrepræsentanten og apotekeren kan aftale, at nogle af lokallønsmidlerne skal bruges til engangsvederlag for at honorere en medarbejders særlige indsats med at opfylde følgende mål:

  • Apoteksfaglige
  • Personalepolitiske og/eller
  • Udviklingsorienterede

  Et apotek kan højst bruge 40 procent af den årlige pulje til engangsvederlag.

 • Arbejdstidsbestemte tillæg

  Arbejdstidsbestemte tillæg kan være med til at sikre medarbejdere en bedre aflønning, når de arbejder på mindre attraktive tidspunkter. En aftale om arbejdstidsbestemte tillæg kan for eksempel angå et tillæg pr. time, pr. dag, pr. begivenhed eller pr. måned.

  Denne type aftale kan både en vekslende kreds af farmakonomer eller en navngiven farmakonom bruge. Hvis aftalen om tillæg angår en vekslende personkreds, vil varslet for opsigelse være 8 uger. Hvis aftalen derimod angår en enkelt person, skal apoteket opsige tillægget med vedkommendes individuelle opsigelsesvarsel.

 • Lokalt løntillæg

  Et lokalt løntillæg er et fast månedligt tillæg, der kan være begrundet i kvalifikationer eller i en opgave/funktion som farmakonomen varetager.

  Det er vigtigt, at tillægsaftalen udtrykkeligt nævner, hvad tillægget gives for. Det har nemlig betydning for beskyttelsen af tillægget.

  Hvis farmakonomen har fået tillægget på baggrund af sine kvalifikationer, så kan apoteket ikke opsige tillægget i hele den 4-årige periode. Hvis tillægget er tildelt efter en funktion/opgave, farmakonomen varetager, kan apoteket opsige tillægget med farmakonomens individuelle opsigelsesvarsel, hvis vedkommende ikke længere skal tage sig af denne funktion eller opgave. Tillægget vil først bortfalde ved udgangen af farmakonomens opsigelsesvarsel. Det sker, uanset om farmakonomen stopper med at varetage funktionen/opgaven, før opsigelsesvarslet er udløbet.

   

  Vær opmærksom ved fornyelse af tillæg:

  Det er ikke muligt at aftale et nyt lokalt løntillæg, der er mindre end 500 kr. pr. måned. Men du kan godt få forhøjet dit eksisterende tillæg med mindre end 500 kr. pr. måned.

  Du skal være opmærksom, når TR og din apoteker aftaler at forhøje dit eksisterende tillæg. Det skal fremgå af aftalen, om du fået et nyt samlet tillæg og dermed også en fornyet 4-årig periode for hele tillægget. Eller om aftalen kun vedrører forhøjelsen, hvorefter det eksisterende tillæg bortfalder ved udløbet af den oprindelige 4-årsperiode.

   

  Dette skal fremgå af din aftale om lokal løn:

  • Hvornår aftalen er indgået, og dermed hvornår den 4-årige periode løber fra.
  • Hvad dit tillæg er givet for. Er det kvalifikationstillæg, som ikke kan opsiges, eller tillæg for at varetage en opgave/funktion, som kan opsiges med dit individuelle varsel? Hvis dit tillæg er angivet med en opgave/funktion, kan det være en fordel at få apotekeren til nærmere at beskriveopgaven/funktionen.
  • Hvis du har fået forhøjet et allerede eksisterende tillæg, skal det fremgå, om det kun er forhøjelsen, som gælder for en 4-årig periode, eller om det er et samlet nyt tillæg, hvor hele tillægget inklusiv det eksisterende tillæg gælder for en ny 4-årig periode.

  Farmakonomforeningen opfodrer alle farmakonomer til at sætte sig ind i de tildelingsprincipper, I har aftalt på jeres apotek. Har I ikke nogen retningslinjer, anbefaler Farmakonomforeningen, at farmakonomgruppen får fastsat nogle klare og objektive kriterier for fordelingen af faste tillæg, der er kendt af alle apotekets farmakonomer. På den måde kan I sikre jer, at tillidsrepræsentanten og apotekeren bruger kriterierne mest hensigtsmæssigt, når de fordeler tillæg.

   


Emneord