Kontrakten og dit ansættelsesforhold

Kontrakten er vigtig, uanset om du i dit ansættelsesforhold er dækket af en overenskomst eller ej.

Ansættelseskontrakten er en fast ramme omkring ansættelsesforholdet både for dig og din arbejdsgiver. Med den i hånden mindskes eventuelle misforståelser og konflikter.

Er du startet på din arbejdsplads den 1. juli 2023 eller senere, har du ret til en ansættelseskontrakt, når den aftalte eller din faktiske arbejdstid gennemsnitlig er mere end 3 timer pr. uge 4 uger i træk.

Er du startet på din arbejdsplads før den 1. juli 2023, kan du anmode om at få din kontrakt opdateret. Din arbejdsgiver har herefter 8 uger til dette.

Er din arbejdstid ikke aftalt på forhånd, fordi du bliver tilkaldt efter behov, har du altid krav på en kontrakt og skal ikke opfylde timegrænsen på gennemsnit 3 timer ugentligt.

 • Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?

  Kontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår i din ansættelse og som minimum disse 15 oplysninger:

  1. Navn og adresse på dig og arbejdsgiver.
  2. Hvilket sted/steder du skal arbejde.
  3. Din titel, jobkategori eller en arbejdsbeskrivelse.
  4. Ansættelsens startdato.
  5. Sluttidspunkt, hvis jobbet er tidsbegrænset.
  6. Brugervirksomhedens identitet, hvis du er ansat som vikar fra et vikarbureau.
  7. Hvorvidt og hvor længe, der er aftalt prøvetid.
  8. Fraværsperioder med løn fx ferie, sygdom osv.
  9. Opsigelsesvarsler.
  10. Løn, tillæg, pension mv. og hvornår lønnen bliver udbetalt.
  11. Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid, overarbejdsregler og evt. ordninger for vagtændringer.
  12. Oplysninger om arbejdstidens tilrettelæggelse ved et uforudsigeligt arbejdsmønster.
  13. Uddannelse, som arbejdsgiver evt. tilbyder.
  14. gældende overenskomst.
  15. Sociale sikringsordninger, der vedrører ansættelsen og som arbejdsgiver indbetaler til fx ATP, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, privat tegnet arbejdsforsikring mv.

  Disse punkter skal som minimum fremgå af din kontrakt. Punkterne 7-11, 13 og 15 må dog gerne fremgå af en lov eller en gældende overenskomst.

  Oplysningerne nævnt i punkt 1-5, 7 og 10-12 skal gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdet er begyndt, og de resterende oplysninger skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

  Læs hvordan en standardansættelseskontakt er udformet

  Hvis du har en ansættelseskontrakt, hvor nogle af ovenstående punkter ikke er skrevet ind, eller du i øvrigt er i tvivl om din ansættelseskontrakt er korrekt, anbefaler vi dig at kontakte os på tlf. 3212 0600

 • Hvad med min kontrakt som elev?

  Elevkontrakten er din ansættelses- og uddannelseskontrakt mellem dig og det apotek, hvor du er elev.

  Hent den almindelige elevkontrakt

  Vær opmærksom på, at der er to elevkontrakter:
  Elevkontrakter som er indgået før 27. juni 2019, er omfattet af de gamle prøvetidsregler, hvorefter de første 6 måneder af elevforholdet er prøvetid.

  Elevkontrakter som er indgået fra og med 27. juni, er omfattet af de nye prøvetidsregler, hvorefter de første 5 måneder af elevforholdet er prøvetid. Ved skift af uddannelsesapotek vil der være endnu en prøvetid de første 3 måneder på det nye uddannelsesapotek.

  Starter du som elev 1. september 2019, og har du fået din elevkontrakt før d. 27. juni, anbefaler Farmakonomforeningen at du beder om en ny kontrakt, hvorefter de nye prøvetidsregler vil erstatte de gamle prøvetidsregler i din elevkontrakt.

  Tillæg til elevkontrakten er en blanket, som du skal bruge, hvis din apoteker udleverer bøger og/eller computer til dig i forbindelse med din uddannelse som farmakonomelev.

  Hent tillæg til elevkontrakten

 • Hvilke forhandlingsmuligheder har du som kontraktansat?

  Er du ikke dækket af en overenskomst, er det alene lovgivningen og din kontrakt som afgør, hvilke rettigheder du har.

  En overenskomst har den fordel, at der er taget stilling til en række vilkår, der forbedrer medarbejdernes forhold. Er du ikke er omfattet af en overenskomst, skal du derfor sørge for at forhandle visse vilkår selv.

  Som udgangspunkt kan alt være til forhandling, men farmakonomforeningen anbefaler, at du er særligt opmærksom på de elementer som en overenskomst typisk regulerer:

  Løn
  Din løn bør tage udgangspunkt i din markedsværdi. Markedsværdien beror på en vurdering af en række forskellige elementer, herunder stilling, uddannelse og erhvervserfaring samt jobbets geografiske placering.

  Lønforhandling og lønregulering
  Farmakonomforeningen anbefaler, at din ansættelseskontrakt indeholder en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen. Derudover er det også fornuftigt at få indskrevet i kontrakten fra hvilken dato en evt. lønforhøjelse, vil blive reguleret fra.

  Pensionsrettigheder
  Bliver du ikke tilbudt en pensionsordning, eller er pensionssatsen meget lav, så forsøg at forhandle dig til en bedre dækning. Farmakonomforeningen anbefaler at der bidrages til din pensionsordning med min. 16 pct. Holder din arbejdsgiver fast i, at der ikke kan indbetales til en pensionsordning af lønnen, bør du selv sørge for at gøre det. Kan du få din arbejdsgiver til at administrere indbetalingen, kan det give dig en skattemæssig fordel.

  Ret til en 6. ferieuge (også kaldt feriefridage)
  Har du ikke ret til en 6. ferieuge (5 feriefridage), kan du forsøge at forhandle dig frem til dette. Lykkes det dig at få forhandlet ekstra ferie, er det en god idé, at du også sikrer dig ret til, at disse dage bliver udbetalt eller overført til næste ferieår, hvis du ikke når at afholde dem. Du kan også forsøge at forhandle dig frem til at, du kan få udbetalt ikke afholdte feriefridage ved fratræden.

  Arbejdstider (aften, nat og weekend)
  Hvis det er afgørende for dig, at du ikke arbejder mere end 37 timer pr. uge, skal det klart fremgå af kontrakten.

  Du bør se arbejdstiden i forhold til den løn, du får tilbudt – og er du ikke umiddelbart tilfreds med forholdet mellem løn og arbejdstid, kan du forsøge at forhandle en højere løn eller eventuelt løn for merarbejde.

  En aflønning kan bestå i en på forhånd aftalt betaling pr. udført arbejdstime eller en aftalt afspadseringsfaktor på eksempelvis 1:1 eller 1:5.

  For mange er det centralt at have en vis fleksibilitet i arbejdstiden. Du kan med fordel forsøge at aftale, en flexordning, hvorved du selv tilrettelægger din arbejdstid mandag til fredag under hensyntagen til virksomhedens øvrige drift. Det kan også være fornuftigt at forhandle om muligheden for en hjemmearbejdsplads.

  Betalt barsel
  Er der ikke nogen barselsaftaler på din arbejdsplads, er det en god idé at indgå en individuel aftale ved din ansættelse. Lad dig ikke skræmme af at tale om barsel. At drøfte barselsvilkår er en sædvanlig del af det at drøfte ansættelsesvilkår.

  Du kan med fordel tage udgangspunkt i de apoteksansattes barselsvilkår, hvor moderen har ret til:

  • Fuld løn fra 6 uger før termin
  • Fuld løn 24 uger efter fødsel
  • 10 ugers forældreorlov med fuld løn, som skal afholdes under barnets 46 uge
  • Fuld løn til moderen i op til 12 yderligere uger efter de første 14 uger

  Selv mindre gunstige aftaler kan stille dig væsentligt bedre end funktionær- og barselslovens regler. For eksempel hvis du får aftalt en fuld lønret i en kortere periode - eller løn svarende til refusion fra barselsfonden.

  Ret til betalt fravær ved barns sygdom
  Du kan overveje om det er relevant for dig at aftale ret til børns første og anden sygedag.

  Efter- og videreuddannelse
  Hvis der ikke allerede er retningslinjer for kompetenceudvikling eller efteruddannelse på din arbejdsplads, kan det være en god idé at du forhandler en ret til at efteruddanne dig. Du kan eksempelvis forsøge at forhandle dig frem til at få ret til at deltage i ét fagligt relevant kursus pr. år.

 • Jeg er leder, hvad gælder for mig?

  Er din situation den, at du bliver ansat som leder hos din nye arbejdsgiver, gælder den samme lovgivning som for andre lønmodtagere. Når du er leder, vil du være omfattet af funktionærloven, så snart du arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit.

  Er din situation den, at du overgår til at blive leder på samme virksomhed, skal du have en ny ansættelseskontrakt med dine nye ansættelsesvilkår.

  Har du tidligere været omfattet af virksomhedens overenskomst eller lokalaftale, skal du undersøge om denne fortsat vil være gældende for dig. Langt de fleste overenskomster gælder nemlig ikke for ledere.


Emneord