SMART med farmakonomer på sengeafsnit

Hospitalsapoteket og Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet i Horsens fik i november tildelt årets smartpris for at se mulighederne i at have en farmakonom fast tilknyttet ortopædkirurgisk sengeafsnit – og turde afprøve det i praksis.

Vindere Af Smart Pris 2

Det kan godt betale sig at “slippe farmakonomerne løs” på hospitalernes sengeafsnit. Det er konklusionen på et initiativ på Ortopædkirurgisk afdeling og Hospitalsapoteket i Horsens, som netop har vundet Region Midtjyllands smartpris 2021.

Regionens smartpris uddeles hvert år til en afdeling eller en person, som har opdaget en løsning et andet sted, tilpasser den og afprøver den selv. Og det er netop det, som prismodtagerne har gjort. På medicinsk afdeling på regionshospitalet startede man i 2019 forsøg med fast at have en farmakonom fra apoteket på afdelingen i hverdagen. Det var en succes, da man oplevede markant færre fejl i medicindispenseringen. Faktisk reducerede man dispenseringsfejl markant fra 3 procent til 0,2 procent. Derfor besluttede hospitalsledelsen i 2019 at afsætte midler til at styrke lægemiddelhåndteringen på alle hospitalets seks sengeafsnit. Kernen i forsøget var den samme: En farmakonom skal indgå i det daglige arbejde på sengeafsnittene med afsæt i ønsket om at højne medicinsikkerheden og frigive sygeplejefaglige ressourcer.


Ortopædkirurgisk afdeling klar på forsøg
Denne nye rutine blev også indført på Ortopædkirurgisk sengeafsnit. Der blev udarbejdet nye arbejdsgange for medicinhåndteringen, og farmakonom Anna-Louise Daugaard Sørensen fik sin daglige gang på afsnittet fra marts 2020. Som udgangspunkt har afdelingen haft en farmakonom i fem timer på alle ugens hverdage.

Anna-Louise om hverdagen på Ortopædkirurgisk sengeafsnit: Jeg starter dagen med ordinationsgennemgang, hvor jeg gennemgår patienternes medicin. Jeg kigger først og fremmest efter, om medicinen er godkendt i den elektroniske patientjournal (EPJ) under nuværende indlæggelse. Hvis ikke, det er godkendt, må vi ikke dispensere medicinen, så jeg kontakter lægen, hvis ikke det er ajourført. Jeg kigger desuden efter dobbeltordinationer, utilsigtede administrationstidspunkter mm.

Så går jeg på afdelingen, hvor jeg afklarer med koordinatoren, hvilke patienter der skal dispenseres til, og om der er patienter, der skal udskrives, eller som skal opereres. Og så går jeg i gang med at dispensere – både til indlagte og til dem, som skal udskrives. Indimellem hjælper jeg fx sygeplejerskerne med at gøre klar til IV-antibiotika til hjemmebehandling. Andre gange starter lægen en behandling op, som sygeplejersken kommer ud og beder om hjælp til at finde/administrere.

I starten var Anna-Louises primære opgaver at lave ordinationsgennemgang, sikre sammenhæng med FMK og dispensering. Men opgaverne blev hurtigt udvidet i takt med, at personalet fik farmakonomfagligheden ind under huden, og hun er nu blandt andet inde over udskrivelserne for at forebygge problemer omkring medicin ved hjemsendelse. Samtidig er Anna-Louise blevet en go-to-person, som både læger og sygeplejersker kan bruge, når de har spørgsmål til medicin.

Personalet På Afdelingen
Overlæge Thomas Egendal, sygeplejerske Maria Henriksen og farmakonom Anna Louise Daugaard Sørensen på Ortopædkirurgisk sengeafsnit

Anna-Louise om opgaverne ved patienters udskrivelse: I forhold til udskrivelsen kan vi farmakonomer hjælpe meget i forhold til at tjekke, om FMK er ajourført, og om der er lavet recepter. Nogle af de ting, vi som farmakonomer fanger, er fx, hvis lægen laver en udtrapningsplan på depotmorfin med dosering på 1/2 tabletter. Det giver problemer, når recepten skal indløses på apoteket, da disse depottabletter ikke må deles. Så hvis vi fanger den, undgår vi et af de mange opkald fra primærsektoren, som afdelingen får. Vi bruger også forholdsvis meget tid på at få FMK ajourført korrekt, så det ikke giver problemer, når patienten skal hjem. Dispenseringsopgaven har også affødt en ny opgave på Ortopædkirugisk afdeling. Vi er begyndt at lave udskrivelsessamtaler, når patienten skal udskrives. Hver dag vælger afdelingen et par patienter, som er friske nok til at modtage information om den medicin, de skal udskrives med. Så når jeg har sikret mig, at FMK er afstemt, og jeg har dispenseret medicinen, går jeg ind til patienten og gennemgår med dem, hvad det er for noget medicin, de skal udskrives med.

Nogle af de ting, vi som farmakonomer fanger, er fx, hvis lægen laver en udtrapningsplan på depotmorfin med dosering på 1/2 tabletter. Det giver problemer, når recepten skal indløses på apoteket, da disse depottabletter ikke må deles.

Anna-Louise Daugaard Sørensen Farmakonom

Stor effekt af farmakonomernes arbejde
Peter Mielche, der er funktionsleder på Hospitalsapotekets funktion i Horsens samt konstitueret klinisk farmaci chef, er glad for at se den store effekt af farmakonomernes daglige gang på sengeafsnittene.

– Vi oplever, at farmakonomerne på sengeafsnittene gør en stor forskel. Der sker færre medicinfejl, fordi farmakonomen kan fokusere 100 procent på medicinhåndteringen i afdelingen, og det fokus tilfører sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen samtidig med, at det frigiver tid for sygeplejerskerne, fortæller Peter Mielche.

– De behøver så ikke at bruge så meget tid i medicinrummet, men kan fokusere på andre opgaver.

– Faktisk har 78 procent af plejepersonalet meldt tilbage i en undersøgelse, at de enten er enige i eller meget enige i, at der er mere tid til de patientnære opgaver efter, at der er kommet en farmakonom ud på afdelingen, fortsætter han og tilføjer, at der samtidig også er sat skub i læringen og videndelingen på afdelingen.

– Farmakonomens tilstedeværelse på sengeafsnittet i hverdagen skaber – helt naturligt – et tættere samarbejde mellem faggrupperne samt et bedre rum for læring og sparring om medicin, fordi farmakonomen nemt kan inddrages og spørges, fremhæver Peter Mielche.

Farmakonomens opgaver på ortopædkirurgisk sengeafsnit

 • Ordinationsgennemgang med udgangspunkt i opmærksomhedspunkterne: Risikolægemidler (opioider, BT-sænkende medicin, NSAID) herunder dobbeltordinationer, høj/lav dosis og uhensigtsmæssige tidspunkter samt synonym- og analogpræparater.
 • Kontrollere og sikre, at det fælles medicinkort (FMK) er opdateret og tilgængeligt for hjemmeplejen ved udskrivelse samt undersøge behovet for recepter.
 • Afklare eventuelle problemstillinger i relation til dosisdispenseret medicin fra privat apotek.
 • Dispensere patientens medicin under indlæggelse og ved udskrivelse.

  Kilde: Region Midtjylland

Anerkendelse af fagligheden
Den positive effekt, som det har haft at have en farmakonom tilknyttet, ville Ortopædkirurgisk afdeling og Hospitalsapoteket gerne dele med andre. Derfor valgte de at indsende en indstilling til smartprisen, som hvert år bliver uddelt på regionens Innovationsdag, hvor der blandt andet sættes fokus på smarte initiativer, der kan inspirere andre. Da Innovationsdagen i regionen blev afholdt, var farmakonom Anna-Louise Daugaard Sørensen med, og det var en kæmpe oplevelse at stå som prismodtager på scenen.

– Det har været sjovt at stå på en scene og modtage en pris, og det er stort at blive anerkendt for det arbejde, man laver, fortæller Anna-Louise begejstret.

– Det er jo også en anerkendelse af min faglighed som farmakonom, og at vi kan gøre en forskel inden for det kliniske arbejde.

– Jeg oplever, at personalet på afdelingen spørger meget mere. Det er rigtig godt. Medicinhåndtering er kompliceret, og det er en stor hjælp for personalet, at jeg er lige ved hånden på afdelingen, fortsætter hun.

– Før i tiden skulle de ringe, og det kræver mere tid, og tid er en knap ressource lige nu. Samtidig fører spørgsmålene til faglige drøftelser, som bidrager med læring for alle. Anna-Louise er også glad for at kunne frigive sygeplejerskerne tid til andre opgaver:

– Når en patient fx bliver indlagt om aftenen og får medicin, som ikke er en del af standard sortimentet på afdelingen, så skulle sygeplejersken før i tiden bruge lang tid på at finde ud af, hvilken afdeling der har det, og hvor hun kan låne det – og hvis der var meget travlt, kunne det være svært at nå, forklarer Anna-Louise.

– Den arbejdsgang har jeg overtaget, fordi jeg hurtigt kan gennemskue, hvordan det kan skaffes, og jeg er med til at sikre, at patienterne får den korrekte, ordinerede medicin.


Blomster, pris og 25.000 kr.
Peter Mielche var også med til at få overrakt pris og blomster til regionens Innovationsdag. Han sætter stor pris på, at regionen har en pris, som anerkender det arbejde og engagement, som ligger til grund, når man skal opspore og snuse sig til andre initiativer og bruge energi på at implementere det i en anden afdeling.

– Her i Horsens har vi længe arbejdet med at udvikle den kliniske farmaci. Derfor kom det som en overraskelse for os, at vi vandt, for jeg ser det jo allerede lidt som en rutine, og som noget vi bare gør, fortæller han.

– Derfor var det sjovt at få prisen og igen tænke over, at selvom det på mange måder allerede er en rutine for os, så er det en rutine, der gør en kæmpe forskel på sengeafsnittene, og som skal udbredes til mange flere afdelinger, end det er i dag.

Med prisen fik Ortopædkirurgisk afdeling og Hospitalsapotekets Horsensfunktion 25.000 kroner, som skal bruges på udvikling, fx besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg, studiebesøg eller andre relevante initiativer.

– Vi er i gang med i fællesskab at finde ud af, hvad vi skal bruge pengene til, og der vist ingen tvivl om, at vi glæder os til et fælles arrangement med fokus på samarbejde og kvalitetsudvikling, som helt sikkert skal afsluttes på festlig vis, siger Peter.

– For den her pris, den skal fejres!


Ingen hvilen på laurbærrene
Hvis man spørger Peter Mielche, om Hospitalsapoteket nu skal hvile på laurbærrene, så er svaret slet og ret: På ingen måde!

– Jeg oplever fortsat en meget stor efterspørgsel efter apotekets medarbejdere og ydelser ude på afdelingerne, og den næste store udfordring er, hvordan vi kan være endnu mere til stede fx ved at skrue op for timeforbruget, siger han.

– Det er noget, som vi sammen med hospitalet arbejder på i øjeblikket.

– Men jeg kan vist godt sige, at klinisk farmaci er blevet en fast del af alle afdelinger her på sygehuset, fortsætter Peter.

– Farmakonomer og farmaceuter er virkelig blevet fuldgyldige medlemmer af det tværfaglige team på de kliniske afdelinger. For Peter Mielche er udviklingen kun positiv – også for farmakonomerne:

– Jeg oplever, at medarbejderne er glade for at komme tættere på det patientnære arbejde. De får en bred kontaktflade og flere kolleger, når de både er en del af et tværfagligt team på en hospitalsafdeling, og når de er en del af et lægemiddelfagligt team i Hospitalsapoteket, fortæller han.

– De får virkelig anledning til at bruge deres faglige viden. På Regionshospitalet i Horsens var man blandt de første til på denne måde at slippe farmakonomerne løs på hospitalsafdelingerne. Det er nu udbredt til alle sengeafsnit på hospitalet, ligesom der arbejdes på at udbrede modellen til resten af regionen.

Oplevede fordele ved at have en farmakonom på sengeafsnittet

 • Skaber fokus og initierer faglige dialoger om patientens medicinske behandling,
 • understøtter kvaliteten af patientens medicinske behandling,
 • at sekundær medicinanamnese forebygger fejlordinationer og fejlmedicinering.
 • Gensidig læring om medicinhåndtering mellem faggrupperne.
 • Nært samarbejde om den daglige medicinhåndtering.
 • Frigivet tid til andre sygeplejefaglige kerneområder såsom ernæring og mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Som en sekundær gevinst har forbedringsinitiativet haft en positiv effekt på faggruppernes gensidige arbejdsmiljø.

SMART-prisen

Region Midtjylland tildeler hvert år smartprisen til en afdeling eller person, som har opdaget en løsning, der er blevet opfundet et andet sted, og som har mod på at tilpasse den og afprøve den på en af Region Midtjyllands arbejdspladser.

Prisen uddeles af Regionsrådet, som har udpeget en priskomité, der nominerer og uddeler prisen. Smartprisen uddeles til en løsning, der giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng og styrker kvaliteten.

Løsningen skal også bidrage positivt til medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, den gode arbejdsplads, men også klima og miljø.

I 2021 var 23 initiativer indstillet til prisen. Baseret på indstillingerne udpeger priskomiteen fem, som nomineres til prisen, og som skal præsentere deres initiativ på regionens årlige Innovationsdag med flere hundrede deltagere.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning