For dig på privat apotek: lær mere om overenskomstaftalen

Solide lønforbedringer og øget fleksibilitet for farmakonomer på privat apotek. Det er nogle af de vigtigste overskrifter for den overenskomstaftale, der blev indgået mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i sidste uge. Aftalen bliver snart sendt til afstemning blandt medlemmerne.

Ok Logo 24

To-årig overenskomst med markant lønstigning allerede nu

Overenskomsten gælder for perioden fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2026.

Hen over overenskomstperioden forhøjes alle skalatrin for farmakonomer og farmakonomelever, samt centrale tillæg (seniortillæg, tillæg til ledende farmakonomer og filialledertillæg) med 8 procent.

Den langt største del af lønstigningen kommer allerede med tilbagevirkende kraft fra den 1. april i år – på den måde får farmakonomerne flest muligt penge ud af aftalen. Lønstigningerne ser sådan her ud:

  • april 2024: 6,43%
  • april 2025: 1,35%
  • november 2025: 0,22%

Hvis det bliver et ja til overenskomstresultatet, så vil lønstigningen fra april komme til udbetaling allerede med lønnen for maj måned, så pengene er på kontoen sidst i maj.

Lokalløn bliver til skalaløn
Der har længe været et stort ønske blandt medlemmerne om at bruge lokallønsmidlerne på en anden måde. Pr. 1. april 2025 bliver midlerne derfor brugt til at lægge 1700 kr. på skalalønnen. Lokal løn som den kendes i dag udgår med virkning fra 1. april 2025, hvor alle lokallønstillæg bortfalder uden yderligere varsel.

Eventuelle uforbrugte midler fra lokalløn på apoteket vil blive fordelt som engangsvederlag til de ansatte farmakonomer på apoteket i marts 2025.

Fra 1. april 2025 består lønnen altså af skalaløn og centrale tillæg (seniortillæg, tillæg til ledende farmakonom/souscheftillæg og filialledertillæg) samt personlige tillæg.

Det betyder også at det fremover er farmakonomerne selv, der skal forhandle om tillæg med apotekeren i form af personlige tillæg. Farmakonomforeningen vil tilbyde forskellige værktøjer i forhold til lønforhandling som fx webinarer, artikler og guides – og selvfølgelig mundtlig og skriftlig rådgivning.

Nye forskudttidstillæg
Der sker flere ændringer pr. 1. april 2025. Fra den dag bliver der nemlig også ændret på reglerne for forskudttid.

I hverdagene bliver der indført et tillæg på 25 % i tidsrummet kl. 19-20.
På lørdage kommer der et tillæg på 25 % pr. time i tidsrummet kl. 8-16. Lørdagstillægget, der er pensionsgivende, vil altid komme til udbetaling og kan således ikke indregnes i skemaet. Dermed afskaffes reglen om lange lørdage også. Men alle andre regler om forskudt tid fortsætter uændret.

Mere fleksible vilkår
Et andet stort medlemsønske har været mere fleksibilitet og bedre at kunne planlægge egen tid. I overenskomsten er der flere elementer, som sigter mod netop dette.

Særlig råderet over afspadseringstimer udover 30 timer
Med overenskomstforliget kommer der to nye begreber: ”almindelige afspadseringstimer” og ”særlige afspadseringstimer”.

De almindelige afspadseringstimer er timer under 30 timer, og her vil reglerne om afholdelse være som de er i dag. Ifølge de nuværende regler skal afholdelse af optjente afspadseringstimer drøftes mellem farmakonomen og apotekeren, men apotekeren kan i sidste ende pålægge timerne til afholdelse.

De særlige afspadseringstimer, som indføres med denne overenskomst, er alle afspadseringstimer der er udover 30 timer. Disse timer har farmakonomen særligråderet over. Farmakonomen skal aftale med apotekeren hvornår afviklingen af disse timer skal ske og kan også vælge at få timerne til udbetaling. Når først timerne er aftalt til afholdelse, kan denne frihed ikke inddrages af apotekeren. Disse afspadseringstimer er derfor særlige, fordi apotekeren ikke kan pålægge dig at afvikle timerne, og fordi timerne bliver ”fredet”, når først de er aftalt til afholdelse på et konkret tidspunkt.

Ansættelse på tilkaldevilkår
Nogle gange kan det give de fastansatte farmakonomer luft i hverdagen med mindre overarbejde og færre skemaændringer, hvis apoteket har løst ansatte farmakonomer, som fx tidligere kolleger, eller folk der arbejder i andre erhverv, men som ønsker at beholde kontakt til apoteksverdenen. Derfor er det aftalt, at overenskomsten skal tillade at visse farmakonomer kan ansættes på en tilkaldekontrakt. Denne ansættelsesform har ikke tidligere været mulig i henhold til overenskomsten, men med forliget er der givet adgang til at, farmakonomer med anden hovedbeskæftigelse, farmakonomer der har aktiveret sin alderspension og farmakonomer, der studerer videre til anden beskæftigelse end farmakonom, kan lave en ansættelseskontrakt med apotekeren som er på særlige tilkaldevilkår.

Videreførsel af Tandforsikringen for farmakonomer
Det er aftalt, at tandforsikringen forlænges til 31. december 2026 for farmakonomer ansat på apoteket. Din partner eller andet familie vil ikke længere være omfattet af ordningen. Det skyldes at Apotekerforeningen ikke længere har mulighed for at administrere denne ordning. Den øvrige del af sundhedsforsikringen fortsætter også på uændrede vilkår.

Øvrige ændrede vilkår
Med overenskomstaftalen sker der en række tilpasninger, så farmakonomernes vilkår følger det øvrige arbejdsmarked. Eksempelvis bliver barselsvilkårene bedre. Aftalen indeholder nemlig forbedrede barselsvilkår til flerlingeforældre, soloforældre og en forlænget barsel til fædre/medmødre, lig de forbedringer, der er sket på de offentlige områder i OK24.

Derudover bliver anciennitetsbegrebet udvidet, så en større andel farmakonomer fremover vil få medregnet deres farmakonomanciennitet udenfor apotekssektoren, når farmakonomen skal lønindplaceres ved nyansættelse.

Slutteligt sker der en ændring i ferievilkårene for nyuddannede, så de kommer til at minde om de vilkår, der gælder for alle andre på arbejdsmarkedet. Nyuddannede kommer derfor til at afholde deres første ferie med udbetalinger fra feriekort.

Afstemning
Før overenskomsten kan træde i kraft, får du som apoteksansat medlem af Farmakonomforeningen den sendt til afstemning. Afstemningen vil begynde den 29. april, hvor du vil modtage en mail. Der er frist for afstemningen den 16. maj kl. 9.00.

Tillidsrepræsentanterne på privat apotek er blevet sat grundigt ind i aftalen. Derfor kan du altid gå til din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller noget du er i tvivl om. Som medlem kan du i afstemningsperioden også deltage i et af de online informationsmøder, hvor forliget vil blive gennemgået.

Tilmeld dig her:


Mandag den 29. april kl. 20-21 

Mandag den 6. maj kl. 8-9 

Tirsdag den 7. maj kl. 20-21

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning