Fællesskabet i din forening rykker tættere på dig

Farmakonomforeningen har fået nye vedtægter. Målet er at styrke fællesskabet i Farmakonomforeningen. Arbejdet med at ændre vedtægterne har strakt sig over flere år. Her kan du læse, hvad de nye vedtægter betyder.

COLOURBOX52567867

Op til Store Bededag holdt foreningen ekstraordinær kongres. Her var de delegerede samlet, og det var med et stort flertal, at de nye vedtægter blev vedtaget. De betyder blandt andet, at du allerede til efteråret som medlem skal stemme om, hvem der skal sidde i foreningens hovedbestyrelse – og du kan også selv stille op! Det kommer du til at høre meget mere om.

Det overordnede mål med ændringerne er som nævnt at styrke fællesskabet i foreningen. Midlet er en ny struktur, der samtidig baner vej for nye initiativer. Og i efteråret kan du så selv blive en del af de nye bestyrelser. Men samtidig bliver det også nemmere at engagere sig uden, at du skal stille op til en bestyrelsespost. Som noget nyt er målet, at du kan søge penge til faglige arrangementer eller eksempelvis engagere dig i et netværk.

Se vedtægterne her


Hvorfor ændre strukturen?

Baggrunden for vedtægtsændringerne er, at farmakonomvirkeligheden er i forandring. Det er blevet helt normalt at skifte branche og karrierevej flere gange. I den hidtidige struktur betød det, at engagerede bestyrelsesmedlemmer ikke kunne fortsætte. Samtidig har det længe været en tendens i eksempelvis medlemstilfredshedsundersøgelserne, at medlemmerne savner, at man kan være med på flere måder.

Selvom farmakonomer har samme uddannelse, så er behovene forskellige. Nogle vil gerne deltage i faglige og sociale arrangementer i lokalområdet – måske endda på deres arbejdsplads. Andre vil deltage i faglige netværk eller efterspørger flere faglige arrangementer. Nogle vil mødes fysisk i deres fællesskab, mens andre hellere vil deltage i virtuelle arrangementer hjemmefra.
De nye vedtægter betyder at:

 • 1. Regioner og sektioner erstattes af kredse

  De nuværende regioner og sektioner erstattes af nye kredse, der er opdelt på samme måde som landets fem regioner. Et medlem hører til den kreds, hvor arbejdspladsen ligger, uanset i hvilken sektor man arbejder. Hvis du ikke har et arbejde, hører du hjemme i den kreds, hvor du bor.
  Hvorfor nu det? Jo, målet er, at kredsene bliver det lokale fællesskab for alle farmakonomer, og hvor alle derfor naturligt føler sig hjemme. Farmakonomer skifter job og branche som aldrig før. I den nuværende struktur, skal man også organisatorisk skifte fællesskab inden for Farmakonomforeningen, hvis man skifter job.

 • 2. Kredsbestyrelserne sammensættes med bred repræsentation

  Kredsbestyrelserne udvides, så de består af en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges også én suppleant. Kredsformanden vælges ved urafstemning før generalforsamlingen, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på selve generalforsamlingen. Det giver mulighed for, at formandskandidater, der ikke bliver valgt, kan opstille som ordinære bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. På den måde mister foreningen ikke topengagerede aktive, hvis der er kampvalg om formandsposten i en kreds. Kredsbestyrelsesmedlemmerne kan sidde i hele valgperioden – også hvis de skifter job til en anden sektor.
  Ved valg til kredsbestyrelsen reserveres 3 ”forlommer”. En forlomme er en plads, der er reserveret til en farmakonom fra en specifik sektor/branche. Der reserveres en forlomme til:
  1 plads til privat apotek
  1 plads til en offentligt ansat
  1 plads til en privat ansat udenfor apotek.
  Hvorfor ændre sammensætningen? Målet er, at kredsbestyrelserne skal repræsentere alle farmakonomer, og at de skal være mere robuste. De nye kredsbestyrelser udvides fra 5 til 7 medlemmer, så de er mindre skrøbelige, hvis nogle stopper i løbet af valgperioden. Forlommerne i kredsbestyrelserne giver mulighed for at sikre en jævn præsentation i kredsen af farmakonomer fra de tre ansættelsesområder: apotek, de offentligt ansatte og privatansatte udenfor apotek. Ligesom i dag er det vigtig at alle medlemsgrupper – store som små – også fremover kan få indflydelse.

 • 3. Frie pladser i hovedbestyrelsen

  Som noget nyt bliver der to ”frie pladser” i hovedbestyrelsen. En fri plads er netop en fri plads, som giver alle aktive farmakonomer mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen. Der er ikke mange begrænsninger, og det er kun lysten til at stille op og antallet af stemmer ved valget, der afgør, hvem der vælges ind. De frie pladser vælges ved urafstemning blandt alle aktive medlemmer hvert andet år. Alle medlemmer af hovedbestyrelsen deltager i bestyrelsen på lige vilkår – både de fem kredsformænd og de to valgt på de frie pladser. Hovedbestyrelsen består derfor af: en formand, fem kredsformænd, to frie pladser, en formand for elevbestyrelsen.

 • 4. Elevbestyrelsen bliver styrket

  Elevbestyrelsen får samme antal medlemmer som kredsbestyrelserne. Det bliver også muligt at stille op til valg i elevbestyrelsen i det år, hvor man bliver færdiguddannet. Hermed får man mulighed for at sidde i elevbestyrelsen et år længere end i dag.
  Hvorfor styrke elevbestyrelsen? Eleverne er vigtige for fællesskabet og i Farmakonomforeningen er der en solid tradition for, at elevtiden er med til at engagere nye farmakonomer i det faglige arbejde. Målet med ændringerne er at sikre større kontinuitet i bestyrelsen og at sikre, at den ikke bliver sårbar. Erfaringen viser, at det kan være svært for eleverne at få fri til arbejdet i elevbestyrelsen, når de er valgt. Derfor er der nogle år meget få til at løfte opgaverne – fx at planlægge og afholde elevweekenden. Samtidig har eleverne indtil nu kun kunnet sidde to år i bestyrelsen, og der er derfor stor udskiftning. Det betyder, at bestyrelsen mister videndeling og skal ”starte forfra”.

Vejen har været lang
Vedtægtsændringerne er blevet til efter en længere strukturproces, hvor både hovedbestyrelsen og resten af foreningens bestyrelser har arbejdet med, hvordan fællesskabet i Farmakonomforeningen kan blive styrket. Processen blev sat i gang efter, at både medlemsundersøgelser og input fra møder med medlemmer tydeligt viste et stærkt ønske om, at foreningsfællesskabet blev tænkt på en ny måde. De nye vedtægter skaber på den baggrund en ny lokal struktur med mindre opdeling af medlemmerne.

Læs mere om hvad de nye vedtægter betyder for dig

Det videre arbejde
Med de nye vedtægter på plads er det tid til at arbejde videre med mulighederne for at øge fællesskabet og skabe mere engagement. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet følgende tre ting:

 • A) En ny initiativpulje

  Her kommer medlemmerne til at kunne søge penge til initiativer, som kan styrke fællesskabet blandt farmakonomer på den enkelte arbejdsplads. Det kan være et fagligt oplæg til et farmakonommøde eller et socialt arrangement med kollegaerne.

 • B) Netværk for farmakonomer

  Der er mange medlemmer, der efterspørger netværksmuligheder. Fremover er det målet, at Farmakonomforeningen vil udvikle og tilbyde faglige netværk til medlemmerne. Netværkene kan være af forskellig karakter. Det gælder grundlæggende om at finde medlemmer, der har en fælles interesse, og som kan lære af hinanden. Netværkene kan fx være baseret på jobtypen – fx arbejde i lægepraksis eller kommune – eller fælles faglighed som fx logistik, produktion, borgernært arbejde, ledelse, kvalitetssikring osv. Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan foreslås.

 • C) Arrangementsudvalg til virtuelle arrangementer

  Som medlem har man mulighed for at blive en del af Farmakonomforeningens Arrangementsudvalg (der allerede er etableret), der arrangerer virtuelle medlemsarrangementer. På den måde er man med til at give medlemmerne mulighed for at sidde hjemme i egen sofa og enten blive klogere, blive inspireret eller få tid til refleksion til et virtuelt fagligt arrangement. De faglige virtuelle arrangementer skal supplere aktiviteterne i kredsene.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning