Resultatet af overenskomstforhandlingerne på det regionale område

Siden Farmakonomforeningen indsamlede jeres overenskomstkrav i sommeren 2023, har vi sammen med Sundhedskartellet arbejdet på at sikre et godt overenskomstresultat for dig, der er ansat på det regionale område. Det sendes nu til afstemning hos medlemmerne. Her på siden kan du læse mere om, hvad aftalen indeholder.

Afstemning

Afstemningen finder sted digitalt, så hold øje med din mail. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du ikke har modtaget en mail torsdag d. 4. april 2024.

Deadline for afstemningen er søndag den 14. april kl. 9.00.

Generelle lønstigninger og den økonomiske ramme
Der er lavet en aftale, der gælder i to år. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstforliget er på 8,8 %. Der er en tidlig udmøntningsprofil, som betyder, at der kommer generelle lønstigninger på 4% per 1. april 2024. Det er en fordel for dig som lønmodtager, at en så stor del af lønstigningen sker så tidligt. Samlet set udgør generelle lønstigninger 6,53 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen i overenskomstperioden, Hertil kommer specifikke lønforbedringer som følge af forbedringerne af lønskalaen. Det kan du læse mere om nedenfor.

 

Rammens fordeling i %

1. april 2024

1.okt. 2024 1. april 2025 1. okt. 2025 1. nov. 2025 I alt
Generelle lønstigninger mv. 4,00     0,25 0,20 4,45
Reguleringsordning, skøn   1,76   0,32   2,28
Midler til andre formål 0,05   0,02     0,07
Organisationsforhandlinger     2,00     2,00
I alt 4,05 1,76 2,02 0,57 0,20 8,60

Hertil kommer en forventet reststigning på 0,2 % i OK-perioden og dermed samlet en økonomisk ramme på 8,8 %.

Lønudvikling med OK24 for farmakonomer ansat i regionerne

 • Længere lønskala for farmakonomer i ikke-ledende stillinger

  Det er lykkedes at ændre og udvide lønskalaen for farmakonomer i regionerne. I den nuværende løntrappe sker den første stigning efter otte år, hvor man går fra fra trin 4 til 5. Fra den 1. april 2025 rykker man fra trin 4 til 5 allerede efter seks års anciennitet som farmakonom.

  I den nuværende løntrappe er trin 5 det øverste, hvor man efter to år på trin 5 - altså efter i alt 10 år -  får et årligt tillæg på 19.500 kroner. Fremover vil dette tillæg bortfalde for farmakonomer efter 12 års anciennitet, hvor tillægget erstattes af en oprykning til trin 6. Det giver en højere løn end trin 5 + tillæg.

  Lønudvikling regioner OK24 - marts 2024

  Lønudvikling regioner OK24 - november 2025

  Diagrammet viser månedslønnen eksklusiv pension og særlig feriegodtgørelse.

  I diagrammet er indregnet de samlede lønstigninger i overenskomstperioden, dvs. inklusiv de generelle lønstigninger på 6,53% for alle elementer. Det vil sige, at der er en stigning på alle niveauer. De største stigninger er for dem med 6-7 års erfaring og dem med mere end 12 år.

  Udover grundlønsstigningen stiger alle lokale tillæg med de 6,53%. Da farmakonomer i gennemsnit har månedlige tillæg på 3.000 kr.,  betyder det en yderligere stigning på i gennemsnit 200 kr.

 • Så meget stiger din løn

  Overenskomstaftalen på det regionale område giver en samlet lønforbedring inkl. pension og særlig feriegodtgørelse ved overenskomstperiodens udløb på:

  2.203 kr./md. for farmakonomer med op til 5 års anciennitet

  3.809 kr./md. for farmakonomer med 6-7 års anciennitet

  2.309 kr./md. for farmakonomer med 8-9 års anciennitet

  2.443 kr./md. for farmakonomer med 10-11 års anciennitet

  4.011 kr./md. for farmakonomer med mere end 12 års anciennitet

Særligt for farmakonomer med ledelsesansvar i regionerne i OK24

 • Centralt tillæg til ledende farmakonomer

  Ledende farmakonomer på alle løntrin får pr. 1. april 2025 et årligt tillæg på 5.440 kr. + pension, udover de generelle lønstigninger på 6,53%.

  Samlet set giver det en minimumslønstigning på 3.330 kr. pr måned for ledende farmakonomer på L2, (inkl. pension og særlig feriegodtgørelse).

  De individuelle tillæg stiger også med 6,53 %.

 • Ny chefaftale for sundhedskartellet

  Danske regioner og Sundhedskartellet har indgået en chefaftale, som omfatter sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer og farmakonomer med ledelsesansvar på chefniveau, dvs. dem, der er ledere for andre ledere.

  Aftalen indeholder følgende forbedringer i forhold til lederoverenskomsten:

  • på 14.000 kr.
  • Pensionsprocent på 22 %
  • Frit valg mellem pension og løn for pension over 15 %

Øvrigt indhold

 • Højere særydelser m.m.

  Udover forbedringerne fra rammen, har vi i forbindelse med overenskomstforhandlingerne aftalt udmøntningen af trepartsaftalen fra efteråret 2023. Forbedringerne er således finansieret af en pulje ved siden af de 8,8 %. Midlerne er blevet anvendt til to forbedringer:

  Vagttillæg som er et fast månedligt løntillæg til dem, der har mindst 300 timers vagtarbejde årligt (svarende til gennemsnitligt 25 timer pr måned). Tillægget udgør 6.077 kr. fra 1. maj 2024, og stiger til 11.167 kr. fra 1. januar 2026.

  Særydelserne forhøjes med 5 % pr. 1. april 2024

    Nuværende Pr. 1. april 2024
  Aften 18-23 27% 32%
  Nat 23-06 32,5% 37,5%
  Lørdag fra 06 og søndag 42% 47%

  Derudover var det et krav fra regeringen og arbejdsgiverne, at det skulle være mindre attraktivt at arbejde deltid. Det har resulteret i en ændring af reglerne for FEA, så deltidsansatte først opnår FEA-honoreringen ved arbejde udover 37 t/u.

 • Ultimo-forhandling, som sikrer balance mellem den statslige og private lønudvikling

  Det er vigtigt, at lønudviklingen på det offentlige og det private arbejdsmarked følges nogenlunde ad. For at understøtte balancen mellem den regionale og private lønudvikling er der som et nybrud aftalt en ”ultimoforhandling” i september 2025. Resultatet af denne forhandling vil komme til udbetaling sammen med de aftalte generelle lønstigninger pr. 1. november 2025.

 • Reguleringsordningen fortsætter – baseret på nyt lønindeks

  Reguleringsordningen videreføres og skal fortsat sikre, at lønudviklingen i det offentlige følger den private lønudvikling. På den måde er ansatte i regionerne sikret en lønudvikling, som er nogenlunde parallel med lønudviklingen i det private. Fra og med udmøntningen pr. 1. oktober 2025 sker beregningen af lønudviklingen med udgangspunkt i et nyt lønindeks, som giver et mere retvisende grundlag for reguleringsordningen.

  Det kan lyde som en teknisk detalje, men eksperter vurderer, at ændringen til det nye lønindeks på længere sigt kan have stor værdi for de offentligt ansatte.

 • Opsparing af frihed

  En ny aftale om opsparing af frihed giver medarbejderne mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling. Opsparingen kan udgøre op til 15 dage i alt, og aftalen træder i kraft 1. april 2025. Der vil kunne ske opsparing af frihed i form af overarbejde, merarbejde og 6. ferieuge.

 • Bedre løndækning under barsel for fædre, medmødre, flerlinge- og soloforældre

  Reglerne for barsel forbedres, så far/medmor fremover får ret til tre ugers ekstra løn i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen. Også adoptanter får tre ugers ekstra barsel. Samtidig bliver vilkårene for soloforældre forbedret, så de får ret til løn i 10 uger ekstra. Lønretten til flerlingeforældre øges med 13 uger til hver forælder. Ændringen gælder flerbørnsforældre med børn født den 1. april 2024 eller senere.

 • Overenskomstdækning af pensionerede

  Pensionister, som genoptager beskæftigelse, bliver fuldt ud omfattet af overenskomsternes dækningsområde/pensionsbestemmelser, hvilket betyder, at de fremover vil få pension på lige fod med alle andre farmakonomer.

  Nyansatte omfattes fuldt ud pr. 1. maj 2024, mens allerede ansatte omfattes senest pr. 1. oktober 2024.

 • Bedre vilkår for tillidsrepræsentanters arbejde

  Tillidsrepræsentanter får mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Et møde kan for eksempel planlægges i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere.

  Det understreges, at TR skal have mulighed for at kunne varetage sit hverv, være synlig på arbejdspladsen og at medarbejderne har en lokal repræsentant. Fremover kan hver af parterne efter 1. oktober 2024 vælge at inddrage en mægler, hvis der ikke kan opnås enighed om den lokale TR-struktur.

 • Sammen om udvikling af de regionale arbejdspladser

  For at imødegå arbejdskraftudfordringen og samtidig sikre attraktive regionale arbejdspladser, tages der hul på projektet ”Sammen om udvikling af de regionale arbejdspladser” med centrale og lokale indsatser.

  Der er aftalt fem indsatsområder:

  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Arbejdsfællesskaber, uddannelse og kompetencer
  • Fælles om fuldtid
  • Arbejdsmiljø og sygefravær
  • Faglighed, frisættelse og afbureaukratisering
 • Den særlige feriegodtgørelse stiger

  Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med 0,54 procent pr. 1. maj 2024.

  Kompensationen fra den mistede store bededag bruges til at forhøje den særlige feriegodtgørelse, som derudover forøges med lidt ekstra, pga. de besparelser på særydelser regionerne har fået med afskaffelsen af en helligdag.

Hvis du vil vide mere 

Hvis du vil vide mere om aftalen kan du høre et interview med formand Ann-Mari Grønbæk her.

Du kan læse hele det generelle forlig på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside og hele det specielle forlig på Sundhedskartellets hjemmeside.

 

Du kan også se en video med hovedpunkterne fra aftalen

For at se denne video skal du acceptere marketing-cookies

Ok Logo 24

Emneord