Resultat af overenskomstforhandlingerne på privat apotek

Siden Farmakonomforeningen indsamlede jeres overenskomstkrav i det tidlige efterår 2023, har vi arbejdet på at sikre et godt overenskomstresultat for dig, der er ansat på privat apotek. Resultatet sendes nu til afstemning hos jer som medlemmer. Her på siden kan du læse mere om, hvad aftalen indeholder.

Ok Logo 24

Afstemning
Afstemningen finder sted digitalt, så hold øje med din mail – og husk også at tjekke dit spamfilter. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du ikke har modtaget en mail mandag d. 29. april 2024.

Deadline for afstemningen er torsdag den 16. maj kl. 9.00.

Den overordnede ramme for overenskomsten
Overenskomsten vil gælde for en 2-årig periode fra 1. april 2024 til 31. marts 2026.
Den samlede økonomiske ramme for overenskomstforliget er på 8,8 procent.

Hen over overenskomstperioden forhøjes alle skalatrin for farmakonomer og farmakonomelever, samt centrale tillæg (seniortillæg, tillæg til ledende farmakonomer og filialledertillæg) med 8 procent.

De resterende 0,8 procent er brugt på et forskudttidstillæg og forbedringer på barsel, som du kan læse mere om længere nede. I tabellen her kan du se, hvordan og hvornår midlerne kommer til udbetaling.


Rammens fordeling i %

1. april 2024

1. april 2025

1. nov. 2025

I alt i løbet af OK24

Generelle lønstigninger

6,4356%

1,3484%

0,2160%

8

 

I menuen herunder kan du lære mere om de enkelte dele af overenskomstaftalen.

Løn

 • Lønstigning

  Den langt største del af lønstigningen kommer allerede med tilbagevirkende kraft fra den 1. april i år – på den måde får de ansatte på privat apotek flest muligt penge ud af aftalen. Lønstigningerne ser sådan her ud:

  April 2024: 6,4356 procent
  April 2025: 1,3484 procent
  November 2025: 0,2160 procent

  Lønstigningen fra april vil komme til udbetaling allerede med lønnen for maj måned, så pengene er på kontoen sidst i maj, hvis der stemmes ja til den nye overenskomst.

   

  Sådan stiger lønnen

  Her kan du se en samlet oversigt over lønstigningerne

 • Forskudttid

  Fra den 1. april 2025 ændres forskudttid.

  Fra den dag bliver der i hverdagene indført et tillæg på 25 procent i tidsrummet kl. 19-20.
  På lørdage kommer der et tillæg på 25 procent pr. time i tidsrummet kl. 8-16. Lørdag efter kl. 16 er tillægget stadig på 75 procent.

  Lørdagstillægget, der er pensionsgivende, vil altid komme til udbetaling og kan således ikke indregnes i skemaet. Dermed afskaffes reglen om lange lørdage også, så begge lørdage fremover kan være lange. Men alle andre regler om forskudt tid fortsætter uændret.

 • Lokal løn bliver til skalaløn

  Der har længe været et stort ønske blandt medlemmerne om at bruge lokallønsmidlerne på en anden måde. Pr. 1. april 2025 bliver midlerne derfor brugt til at lægge 1700 kr. på skalalønnen. Det er ud over de 8 procent som den hidtidige skalaløn reguleres med. Lokal løn som den kendes i dag udgår med virkning fra 1. april 2025, hvor alle lokallønstillæg bortfalder uden yderligere varsel.

  Eventuelle uforbrugte midler fra lokalløn på apoteket vil blive fordelt som engangsvederlag til de ansatte farmakonomer på apoteket i marts 2025.

  Men lokal løn fortsætter frem til 31. marts 2025, så indtil den dato skal der forhandles lokal løn som hidtil.

  Fra 1. april 2025 består lønnen altså af skalaløn og centrale tillæg (seniortillæg, tillæg til ledende farmakonom/souscheftillæg og filialledertillæg) samt personlige tillæg.

  Der sker ingen ændringer i forhold til personlige tillæg. Det betyder også, at det fremover er farmakonomerne selv, der skal forhandle med apotekeren om personlige tillæg. Det gælder selvfølgelig især, hvis man i dag får mere i lokal løn end 1700 kr. pr. måned, men det er alle farmakonomer og farmakonomelever, der kan forhandle om et personligt tillæg.

  Farmakonomforeningen vil tilbyde forskellige værktøjer i forhold til lønforhandling som fx webinarer, artikler og guides – og selvfølgelig mundtlig og skriftlig rådgivning.

Mere fleksibilitet

 • Fleksibilitet i afholdelse af afspadsering

  Med overenskomstforliget kommer der to nye begreber: ”almindelige afspadseringstimer” og ”særlige afspadseringstimer”.

  De almindelige afspadseringstimer er timer under 30 timer. Her vil reglerne om afholdelse være som de er i dag. Ifølge de nuværende regler skal farmakonomen og apotekeren drøfte hvordan optjente afspadseringstimer kan afholdes, men i sidste ende kan apotekeren pålægge at timerne skal afholdes.

  Med OK24 indføres særlige afspadseringstimer. Det er alle afspadseringstimer der er udover 30 timer. Disse timer har farmakonomen særlig råderet over. Farmakonomen skal aftale med apotekeren hvornår disse timer afvikles og kan også vælge at få timerne til udbetaling. Når først timerne er aftalt til afholdelse, kan denne frihed ikke inddrages af apotekeren. Disse afspadseringstimer er derfor særlige, fordi apotekeren ikke kan pålægge dig at afvikle timerne, og fordi timerne bliver ”fredet”, når først de er aftalt til afholdelse på et konkret tidspunkt.

 • Fleksibel ansættelse

  Det er aftalt, at overenskomsten skal tillade at visse farmakonomer kan ansættes på en tilkaldekontrakt. Tidligere overenskomster har ikke givet mulighed for denne ansættelsesform. Med forliget er der givet adgang til at, farmakonomer med anden hovedbeskæftigelse, farmakonomer der har aktiveret deres alderspension og farmakonomer, der studerer videre til anden beskæftigelse end farmakonom, kan lave en ansættelseskontrakt med apotekeren som er på særlige tilkaldevilkår. Der vil være en del af overenskomstens regler, der ikke vil gælde for farmakonomer ansat på tilkaldevilkår. Først og fremmest skal der hverken være et fast timetal eller et fast skema, og der vil derfor heller ikke være tillæg for for kort varsel eller for overarbejde.

  Tilkaldefarmakonomen er ikke forpligtet til at sige ja til tilbudte timer, og apotekeren er ikke forpligtet til at tilbyde et minimum af timer/vagter. Man er dog omfattet af de almindelige lønbestemmelser og forskudttids-tillæg, ligesom man er sikret løn under sygdom for de vagter man har accepteret.

  Målet med ansættelsestypen er at sikre så mange kyndige hoveder og hænder til at tage vagter på apotekerne samt at modvirke skemaændringer blandt de fastansatte, der ellers i mange situationer bliver pålagt overarbejde.

Øvrigt indhold

 • Anciennitet

  Anciennitetsbegrebet udvides, så en større del af farmakonomerne i fremtiden vil få medregnet deres farmakonomanciennitet udenfor apotekssektoren, når de skal lønindplaceres ved nyansættelse.

  Det vil også fremgå af overenskomsten, at det er farmakonomens ansvar at dokumentere tidligere ansættelse, eventuelt ved en tro-og-love erklæring, når man ansættes. Det ændrer ikke ved, at man kan få rettet sin anciennitet, hvis den er forkert, og man kan få den reguleret bagud i op til fem år.

 • Ferie for nyuddannede farmakonomer

  Ferievilkårene for nyuddannede bliver ændret, så de kommer til at minde om de vilkår, der gælder for alle andre på arbejdsmarkedet. Nyuddannede kommer derfor til at afholde deres første ferie med udbetalinger fra feriekort.

 • Barsel

  Reglerne for barsel forbedres, så far/medmor fremover får ret til tre ugers ekstra løn i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen. Også adoptanter får tre ugers ekstra barsel. Samtidig bliver vilkårene for soloforældre forbedret, så de får ret til løn i 10 uger ekstra. Lønretten til flerlingeforældre øges med 13 uger til hver forælder. Ændringen gælder flerlingesforældre med børn født den 1. april 2024 eller senere.

 • Tandforsikring og sundhedsforsikring

  Det er aftalt, at tandforsikringen fortsætter frem til 31. december 2026 for farmakonomer ansat på apoteket. Din partner eller andet familie vil fra 1. januar 2025 ikke længere være omfattet af ordningen. Det skyldes at Apotekerforeningen ikke længere har mulighed for at administrere denne ordning. Den øvrige del af sundhedsforsikringen fortsætter også på uændrede vilkår.

Farmakonomforeningens tillidsrepræsentanter på privat apotek er blevet klædt på i forhold til indholdet på et nyligt afholdt TR-Stormøde. Din tillidsrepræsentant kan derfor svare på dine spørgsmål.

Hvis du vil vide mere om aftalen kan du se en video med formand Ann-Mari Grønbæk her. Du kan også se en lille explainertegnefilm her eller høre et interview med Ann-Mari Grønbæk her.

Du kan også læse den samlede, underskrevne aftale her.

 

Der er mange elementer i den nye overenskomst, og tingene træder i kraft på forskellige tidspunkter. Her har du en oversigt over, hvad der sker hvornår.

Her kan du se, hvad der træder i kraft hvornår

 • 1. april 2024

  Løn: Generel lønstigning på 6,4356%

  Tandforsikring: Tandforsikringen fortsætter uændret, dog ikke muligheden for pårørende dækning som udløber pr. 31/12-24.

  Ansættelse på tilkaldevilkår: Det er aftalt at overenskomsten skal tillade at visse farmakonomer kan ansættes på en tilkaldekontrakt.

  Barsel:
  Barselsreglerne følger udviklingen på det offentlige område. Far/medmor samt adoptanter får yderligere 3 ugers orlov med løn. Soloforældre får ret til fuld løn i yderligere 10 uger og flerlingeforældre får yderligere 13 ugers orlov med løn.

  Anciennitet: Anciennitetsbegrebet udvides, så en større andel farmakonomer fremover vil få medregnet deres anciennitet udenom apotekssektoren ved lønindplacering.

   

 • 1. juni 2024

  Pensionsvilkår for korttidsansatte: Korttidsansattes pensionsvilkår sidestilles med varigt ansattes pensionsvilkår og det vil sige at der indbetales pension til pensionskassen. 

 • 31. december 2024

  Tandforsikring: muligheden for pårørende dækning på tandforsikringen udløber.

 • 1. januar 2025

  Ferierettigheder: Normalisering af ferierettigheder for nyuddannede.

 • 1. april 2025

  Løn: Generel lønstigning på 1,3484%

  Lokalløn: Pr. 1. april 2025 lægges der 1700 kr. på skalaløntrin og alle lokallønstillæg bortfalder uden yderligere varsel.

  Eventuelle uforbrugte midler fra lokalløn på apoteket vil blive fordelt som engangsvederlag til de ansatte farmakonomer på apoteket i marts 2025.

  Forskudttid: Der indføres et tillæg på 25 % i tidsrummet kl. 19-20 på hverdage.

  Der ydes et tillæg på 25 % pr. time i tidsrummet kl. 8-16 på alle lørdage. Tillægget skal altid udbetales. Tillægget er pensionsgivende.

  Fleksibilitet: Særlig råderet over afspadseringstimer udover 30 timer

 • 1. november 2025

  Løn: Generel lønstigning på 0,2160%


Emneord